Scroll to navigation

ACOSH(3) Podręcznik programisty Linuksa ACOSH(3)

NAZWA

acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego

SKŁADNIA

#include <math.h>
double acosh(double x);
float acoshf(float x);
long double acoshl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

acosh():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

acoshf(), acoshl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te obliczają funkcję odwrotną do cosinus hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość, dla której cosinus hiperboliczny wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność cosinusa hiperbolicznego argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +1, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest mniejsze niż 1, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
acosh(), acoshf(), acoshl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

asinh(3), atanh(3), cacosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.