Scroll to navigation

SCP(1) General Commands Manual SCP(1)

JMÉNO

scpOpenSSH secure file copy

POUŽITÍ

scp [-346ABCOpqRrsTv] [-c cipher] [-D sftp_server_path] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-J destination] [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program] source ... target

POPIS

scp copies files between hosts on a network.

It uses ssh(1) for data transfer, and uses the same authentication and provides the same security as a login session.

scp will ask for passwords or passphrases if they are needed for authentication.

The source and target may be specified as a local pathname, a remote host with optional path in the form [user@]host:[path], or a URI in the form scp://[user@]host[:port][/path]. Local file names can be made explicit using absolute or relative pathnames to avoid scp treating file names containing ‘:’ as host specifiers.

When copying between two remote hosts, if the URI format is used, a port cannot be specified on the target if the -R option is used.

Povolené jsou následující volby:

Copies between two remote hosts are transferred through the local host. Without this option the data is copied directly between the two remote hosts. Note that, when using the legacy SCP protocol (via the -O flag), this option selects batch mode for the second host as scp cannot ask for passwords or passphrases for both hosts. This mode is the default.
Vnutí scp použití IPv4 adresy.
Vnutí scp použití IPv6 adresy.
Allows forwarding of ssh-agent(1) to the remote system. The default is not to forward an authentication agent.
Bude pracovat v dávkovém režimu (nebude se ptát na přihlašovací ani přístupová hesla).
Povolí kompresi. Předá programu ssh(1) volbu -C pro povolení komprese.
šifra
Udává druh šifry, která má být použita pro šifrování přenosu dat. Tato volba je přímo předávána programu ssh(1).
sftp_server_path
When using the SFTP protocol support via -M, connect directly to a local SFTP server program rather than a remote one via ssh(1). This option may be useful in debugging the client and server.
ssh_config
Specifies an alternative per-user configuration file for ssh. This option is directly passed to ssh(1).
soubor_s_identitou
Selects the file from which the identity (private key) for public key authentication is read. This option is directly passed to ssh(1).
destination
Connect to the target host by first making an scp connection to the jump host described by destination and then establishing a TCP forwarding to the ultimate destination from there. Multiple jump hops may be specified separated by comma characters. This is a shortcut to specify a ProxyJump configuration directive. This option is directly passed to ssh(1).
limit
Limits the used bandwidth, specified in Kbit/s.
Use the legacy SCP protocol for file transfers instead of the SFTP protocol. Forcing the use of the SCP protocol may be necessary for servers that do not implement SFTP, for backwards-compatibility for particular filename wildcard patterns and for expanding paths with a ‘~’ prefix for older SFTP servers.
ssh_volba
Může být použito pro předání voleb programu ssh ve formátu, který používá ssh_config(5). To se hodí pro použití voleb, pro něž v programu scp neexistuje vlastní volba. Úplné informace o níže uvedených volbách a jejich možných hodnotách jsou uvedeny v ssh_config(5).

AddressFamily
 
BatchMode
 
BindAddress
 
BindInterface
 
CanonicalDomains
 
CanonicalizeFallbackLocal
 
CanonicalizeHostname
 
CanonicalizeMaxDots
 
CanonicalizePermittedCNAMEs
 
CASignatureAlgorithms
 
CertificateFile
 
CheckHostIP
 
Ciphers
 
Compression
 
ConnectionAttempts
 
ConnectTimeout
 
ControlMaster
 
ControlPath
 
ControlPersist
 
GlobalKnownHostsFile
 
GSSAPIAuthentication
 
GSSAPIDelegateCredentials
 
HashKnownHosts
 
Host
 
HostbasedAcceptedAlgorithms
 
HostbasedAuthentication
 
HostKeyAlgorithms
 
HostKeyAlias
 
Hostname
 
IdentitiesOnly
 
IdentityAgent
 
IdentityFile
 
IPQoS
 
KbdInteractiveAuthentication
 
KbdInteractiveDevices
 
KexAlgorithms
 
KnownHostsCommand
 
LogLevel
 
MACs
 
NoHostAuthenticationForLocalhost
 
NumberOfPasswordPrompts
 
PasswordAuthentication
 
PKCS11Provider
 
Port
 
PreferredAuthentications
 
ProxyCommand
 
ProxyJump
 
PubkeyAcceptedAlgorithms
 
PubkeyAuthentication
 
RekeyLimit
 
RequiredRSASize
 
SendEnv
 
ServerAliveInterval
 
ServerAliveCountMax
 
SetEnv
 
StrictHostKeyChecking
 
TCPKeepAlive
 
UpdateHostKeys
 
User
 
UserKnownHostsFile
 
VerifyHostKeyDNS
 
port
Specifies the port to connect to on the remote host. Note that this option is written with a capital ‘P’, because -p is already reserved for preserving the times and mode bits of the file.
Preserves modification times, access times, and file mode bits from the source file.
Quiet mode: disables the progress meter as well as warning and diagnostic messages from ssh(1).
Copies between two remote hosts are performed by connecting to the origin host and executing scp there. This requires that scp running on the origin host can authenticate to the destination host without requiring a password.
Recursively copy entire directories. Note that scp follows symbolic links encountered in the tree traversal.
program
Určuje cestu k programu, který bude použit pro šifrované spojení. Program musí rozumět volbám ssh(1.)
Disable strict filename checking. By default when copying files from a remote host to a local directory scp checks that the received filenames match those requested on the command-line to prevent the remote end from sending unexpected or unwanted files. Because of differences in how various operating systems and shells interpret filename wildcards, these checks may cause wanted files to be rejected. This option disables these checks at the expense of fully trusting that the server will not send unexpected filenames.
Upovídaný režim. Zajistí, že příkazy scp a ssh(1) budou vypisovat ladící zprávy. Užitečné pro ladící účely při problémech se spojením, autentizací a konfigurací.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

The scp utility exits 0 on success, and >0 if an error occurs.

DALŠÍ INFORMACE

sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sftp-server(8), sshd(8)

HISTORIE

scp is based on the rcp program in BSD source code from the Regents of the University of California.

Since OpenSSH 9.0, scp has used the SFTP protocol for transfers by default.

AUTORI

Timo Rinne <tri@iki.fi> Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>

NÁSTRAHY

The legacy SCP protocol (selected by the -O flag) requires execution of the remote user's shell to perform glob(3) pattern matching. This requires careful quoting of any characters that have special meaning to the remote shell, such as quote characters.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net

September 19, 2022 Debian