Scroll to navigation

DIR(1) Příručka uživatele DIR(1)

JMÉNO

dir - vypíše obsah adresáře

POUŽITÍ

dir [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

nebude ignorovat položky začínající na .
nevypisuje `.' a `..'
spolu s -l vypíše jméno autora každého souboru
print C-style escapes for nongraphic characters
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
nevypisuje soubory, jejichž jména končí na ~, pokud nejsou zadána v příkazovém řádku.
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last modification of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
vypisuje položky do sloupců
colorize the output; WHEN can be 'always' (default if omitted), 'auto', or 'never'; more info below
list directories themselves, not their contents
generuje výstup určený pro mód dired Emacsu
nebude vypisovat obsah adresářů setříděně, zapne -aU, vypne -ls --color
za jména souborů připojí znak indikující typ souboru (jeden z */=>@|)
podobné, jen nepřipojuje '*'
across -x (napříč), commas -m (čárky), horizontal -x (horizontální), long -l (dlouhý), single-column -1 (jeden sloupec), verbose -l (upovídaný), vertical -C (vertikální)
jako -l --time-style=full-iso
jako -l, ale nevypisuje vlastníka
seskupí adresáře a zobrazí je před ostatními soubory;
lze použít s volbou --sort, ale použití --sort=none (-U) seskupování zruší
ve dlouhých výpisech nebudou uvedeny informace o skupině
with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.
podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024
následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce
následuje symbolické odkazy zadané na příkazové řádce,
pokud je jejich cílem adresář
nevypisuje položky, které odpovídají zadanému shellovému VZORu (může být překryto volbami -a nebo -A)
hyperlink file names; WHEN can be 'always' (default if omitted), 'auto', or 'never'
podle zadaného STYLu připojí indikátor ke jménu každé položky: none (žádný; výchozí volba), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
vypisuje číslo i-uzlu pro každý soubor
nevypíše soubory, jejichž jména odpovídají shellovému VZORu
default to 1024-byte blocks for disk usage; used only with -s and per directory totals
použije dlouhý formát výpisu
vypíše informace o souborech, na které se odkazují symbolické odkazy, místo informací o odkazech samotných
vypisuje seznam položek oddělených čárkami
jako -l, ale vypisuje vlastníka a skupinu (UID a GID) číselně
print entry names without quoting
jako -l, ale bez informace o skupině
připojí za jméno každého adresáře znak `/'
vypisuje otazníky místo netisknutelných znaků
vypisuje netisknutelné znaky ve jménech souborů tak, jak jsou (výchozí, pokud není výstupem terminál a použitým programem 'ls')
vypisuje jména souborů v uvozovkách
use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
výpis bude setříděn v obráceném pořadí
vypíše obsah všech adresářů rekurzivně
vypisuje velikost souborů, v blocích
sort by file size, largest first
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
time/date format with -l; see TIME_STYLE below
sort by time, newest first; see --time
předpokládá, že tabulátor má šířku n, namísto výchozích 8
with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first
netřídí; položky jsou vypisovány v pořadí, v jakém se nacházejí v adresáři
natural sort of (version) numbers within text
set output width to COLS. 0 means no limit
vypisuje soubory do sloupců tříděných vodorovně
třídí abecedně podle přípon
print any security context of each file
-1
list one file per line. Avoid '\n' with -q or -b
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment variable can change the settings. Use the dircolors command to set it.

Exit status:

0
if OK,
1
if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),
2
if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).

AUTOR

Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dir>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dir invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2020 GNU coreutils 8.32