Scroll to navigation

MANDB(8) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego MANDB(8)

NAZWA

mandb - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

mandb [-dqsucpt?V] [-C plik] [manpath]
mandb [-dqsut] [-C plik] -f nazwa_pliku ...

OPIS

mandb is used to initialise or manually update index database caches. The caches contain information relevant to the current state of the manual page system and the information stored within them is used by the man-db utilities to enhance their speed and functionality.

Podczas tworzenia bądź aktualizacji indeksu, mandb ostrzega o złych żądaniach .so ROFF, niepoprawnych nazwach plików stron podręcznika oraz stronach, z których nie można utworzyć zapisu dla whatis.

Wywołanie mandb z opcjonalną ścieżką rozdzielonych dwukropkami hierarchii katalogów unieważni wewnętrzną globalną ścieżkę przeszukiwań, określaną na podstawie informacji znalezionej w pliku konfiguracyjnym man-db.

BUFORY BAZY DANYCH

mandb może zostać skompilowane z obsługą jednego z następujących typów baz.

Nazwa Asynchroniczna Nazwa pliku
Berkeley db Tak index.bt
GNU gdbm Tak index.db
UNIX ndbm Nie index.(dir|pag)

Typy baz danych obsługujące aktualizacje asynchroniczne zapewniają lepszą szybkość kosztem możliwego uszkodzenia w przypadku nienormalnego przerwania pracy. W niezbyt częstym przypadku takiego przerwania, może być niezbędne ponowne uruchomienie mandb z opcją -c do odbudowania bazy danych od zera.

OPCJE

Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
Nie generuje ostrzeżeń.
Nie traci czasu na poszukiwanie lub dodawanie do bazy informacji dotyczącej zabłąkanych stron cat. [tłum: stray cats - również "zabłąkane koty" :)].
Nie traci czasu na poszukiwanie usuniętych stron podręcznika i usuwanie ich z bazy danych.
Domyślnie mandb próbuje zaktualizować uprzednio utworzone bazy. Jeśli baza nie istnieje, to ją utworzy. Niniejsza opcja wymusza na mandb usunięcie poprzednich baz i utworzenie ich od zera, włącza też automatycznie opcję --no-purge. Może to być niezbędne, jeśli baza została uszkodzona lub jeśli wprowadza się nowy układ przechowywania baz.
Twórz wyłącznie bazy danych użytkownika, nawet przy prawach zapisu niezbędnych do utworzenia baz systemowych.
Sprawdza poprawność stron podręcznika znajdujących się w ścieżce poszukiwań. Jeżeli podano tę opcję, to mandb w żaden sposób nie zmieni istniejącej bazy danych.
Aktualizuje tylko wpisy dotyczące danego pliku. Nie jest to opcja przeznaczona dla ogółu, jest używana wewnętrznie przez man, jeżeli został skompilowany z włączoną opcją MAN_DB_UPDATES, a podana strona podręcznika jest przestarzała. Włącza -p i deaktywuje -c i -s.
Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.
-?, --help
Wyświetla komunikaty o zastosowaniu i kończy pracę.
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
Wyświetla numer wersji i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Program zakończony bez żadnych błędów.
1
Błąd użycia, składni lub w pliku konfiguracyjnym.
2
Błąd działania.
3
Błąd działania procesu potomnego.

DIAGNOSTYKA

Podczas tworzenia bazy danych mogą być wyświetlane następujące ostrzeżenia:

<plik>: przetwarzanie whatis strona(sekcja) się nie powiodło
Nie udała się próba uzyskania wiersza(y) whatis z zadanego <pliku>. Zwykle jest to spowodowane przez kiepsko napisaną stronę man, ale jeśli wyświetlanych jest wiele takich komunikatów, to prawdopodobnie system zawiera niestandardowe strony man, niezgodne z analizatorem składni whatis wbudowanym w man-db. Więcej informacji można znaleźć w sekcji PRZETWARZANIE WHATIS na stronie lexgrog(1).
<plik>: jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym
<plik> o podanej nazwie nie istnieje, ale jest wskazywany przez dowiązanie symboliczne (symbolic link). Zwykle generowane jest dodatkowa informacja diagnostyczna dla identyfikacji <pliku> z błędnego dowiązania.
<plik>: złe dowiązanie symboliczne lub błędne żądanie "so" ROFF
<plik> jest albo dowiązaniem symbolicznym do nieistniejącego pliku, albo zawiera żądanie włączenia ROFF (include) nieistniejącego pliku.
<plik>: ignorowanie niepoprawnej nazwy pliku
<plik> być może być lub nie być poprawną stroną man, ale jego nazwa jest niepoprawna. Spowodowane zwykle przez stronę man z rozszerzeniem sekcji <x> umieszczoną w sekcji stron <y>.
<maska_pliku>: konkurujące rozszerzenia
Wzorzec nazwy <maska_pliku> nie daje unikatowego wyniku. Zwykle spowodowane istnieniem zarówno skompresowanej jak i nieskompresowanej wersji tej samej strony man. Ignorowane są wszystkie oprócz najnowszej.

PLIKI

/etc/manpath.config
Plik konfiguracyjny man-db.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

Poprzednie lokalizacje bufora bazy danych obejmowały między innymi:

/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Tradycyjny globalny indeks bazy danych.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

Sekcja PRZETWARZANIE WHATIS, będąca poprzednio w tej stronie podręcznika, została przeniesiona do lexgrog(1).

AUTOR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

BŁĘDY

https://gitlab.com/cjwatson/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

2022-03-17 2.10.2