Scroll to navigation

DateTime::Locale::yo_NG(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::yo_NG(3pm)

NAME

DateTime::Locale::yo_NG - Locale data examples for the Yoruba Nigeria (yo-NG) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Yoruba Nigeria locale.

Days

Wide (format)

 Ọjọ́ Ajé
 Ọjọ́ Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́bọ
 Ọjọ́ Ẹtì
 Ọjọ́ Àbámẹ́ta
 Ọjọ́ Àìkú

Abbreviated (format)

 Aj
 Ìsẹ́g
 Ọjọ́r
 Ọjọ́b
 Ẹt
 Àbám
 Àìk

Narrow (format)

 A
 Ì
 Ọ
 Ọ
 Ẹ
 À
 À

Wide (stand-alone)

 Ajé
 Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́bọ
 Ẹtì
 Àbámẹ́ta
 Àìkú

Abbreviated (stand-alone)

 Aj
 Ìsẹ́g
 Ọjọ́r
 Ọjọ́b
 Ẹt
 Àbám
 Àìk

Narrow (stand-alone)

 A
 Ì
 Ọ
 Ọ
 Ẹ
 À
 À

Months

Wide (format)

 Oṣù Ṣẹ́rẹ́
 Oṣù Èrèlè
 Oṣù Ẹrẹ̀nà
 Oṣù Ìgbé
 Oṣù Ẹ̀bibi
 Oṣù Òkúdu
 Oṣù Agẹmọ
 Oṣù Ògún
 Oṣù Owewe
 Oṣù Ọ̀wàrà
 Oṣù Bélú
 Oṣù Ọ̀pẹ̀

Abbreviated (format)

 Ṣẹ́r
 Èrèl
 Ẹrẹ̀n
 Ìgb
 Ẹ̀bi
 Òkú
 Agẹ
 Ògú
 Owe
 Ọ̀wà
 Bél
 Ọ̀pẹ

Narrow (format)

 S
 È
 Ẹ
 Ì
 Ẹ̀
 Ò
 A
 Ò
 O
 Ọ̀
 B
 Ọ̀

Wide (stand-alone)

 Ṣẹ́rẹ́
 Èrèlè
 Ẹrẹ̀nà
 Ìgbé
 Ẹ̀bibi
 Òkúdu
 Agẹmọ
 Ògún
 Owewe
 Ọ̀wàrà
 Bélú
 Ọ̀pẹ̀

Abbreviated (stand-alone)

 Ṣẹ́
 Èr
 Ẹr
 Ìg
 Ẹ̀b
 Òk
 Ag
 Òg
 Ow
 Ọ̀w
 Bé
 Ọ̀p

Narrow (stand-alone)

 S
 È
 Ẹ
 Ì
 Ẹ̀
 Ò
 A
 Ò
 O
 Ọ̀
 B
 Ọ̀

Quarters

Wide (format)

 Ìdámẹ́rin kíní
 Ìdámẹ́rin Kejì
 Ìdámẹ́rin Kẹta
 Ìdámẹ́rin Kẹrin

Abbreviated (format)

 Ìdámẹ́rin kíní
 Ìdámẹ́rin Kejì
 Ìdámẹ́rin Kẹta
 Ìdámẹ́rin Kẹrin

Narrow (format)

 kíní
 Kejì
 Kẹta
 Kẹin

Wide (stand-alone)

 Ìdámẹ́rin kíní
 Ìdámẹ́rin Kejì
 Ìdámẹ́rin Kẹta
 Ìdámẹ́rin Kẹrin

Abbreviated (stand-alone)

 Ìdámẹ́rin kíní
 Ìdámẹ́rin Kejì
 Ìdámẹ́rin Kẹta
 Ìdámẹ́rin Kẹrin

Narrow (stand-alone)

 kí
 Ke
 Kẹt
 Kẹr

Eras

Wide (format)

 Saju Kristi
 Lehin Kristi

Abbreviated (format)

 BCE
 AD

Narrow (format)

 BCE
 AD

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ọjọ́ Ìsẹ́gun, 5 Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ọjọ́ Ẹtì, 22 Ọ̀pẹ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ọjọ́ Àbámẹ́ta, 15 Owe -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ọ̀pẹ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 02 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 12 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 09 -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 9:5:2
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 9:5
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ọjọ́ Ìsẹ́gun, 5 Èrèl 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Ọjọ́ Ẹtì, 22 Ọ̀pẹ 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Ọjọ́ Àbámẹ́ta, 15 Owe -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ọ̀pẹ 1995 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe -10 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 02 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 12 1995 9:5:2
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 09 -10 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 9:5
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 4:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 04:44:23

Ed (E, d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g, 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt, 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám, 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g 6:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt 9:05 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44 Àárọ̀

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g 6:30:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt 9:05:02 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44:23 Àárọ̀

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Èrèl
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Ọ̀pẹ
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Owe

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Èrèl 5, Ìsẹ́g
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Ọ̀pẹ 22, Ẹt
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Owe 15, Àbám

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Èrèl 5
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Ọ̀pẹ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Owe 15

GyMd (d/M/y GGGGG)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 BCE

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g, 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt, 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám, 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Èr
  1995-12-22T09:05:02 = Ọ̀p
 -0010-09-15T04:44:23 = Ow

MMMEd (d MMM, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl, Ìsẹ́g
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ọ̀pẹ, Ẹt
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe, Àbám

MMMMEd (d, MMMM E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, Oṣù Èrèlè Ìsẹ́g
  1995-12-22T09:05:02 = 22, Oṣù Ọ̀pẹ̀ Ẹt
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, Oṣù Owewe Àbám

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of Oṣù Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of Oṣù Ọ̀pẹ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of Oṣù Owewe

MMMMd (d MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Oṣù Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Oṣù Ọ̀pẹ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Oṣù Owewe

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ọ̀pẹ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 Àárọ̀

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárọ̀

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárọ̀

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárọ̀ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ọ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárọ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárọ̀ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (d/M/y, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008, Ìsẹ́g
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995, Ẹt
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10, Àbám

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ọ̀pẹ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Owe -10

yMMMEd (E, d MMM , y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́g, 5 Èrèl , 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹt, 22 Ọ̀pẹ , 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám, 15 Owe , -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Oṣù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Oṣù Ọ̀pẹ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Oṣù Owewe -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ọ̀pẹ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìdámẹ́rin kíní 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ìdámẹ́rin Kẹrin 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ìdámẹ́rin Kẹta -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìdámẹ́rin kíní 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ìdámẹ́rin Kẹrin 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ìdámẹ́rin Kẹta -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Ajé)

Strftime Patterns

%c (ọjọ́ %a, %d oṣù %b ọdún %Y %T) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = ọjọ́ Ìsẹ́g, 05 oṣù Èrèl ọdún 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = ọjọ́ Ẹt, 22 oṣù Ọ̀pẹ ọdún 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = ọjọ́ Àbám, 15 oṣù Owe ọdún -10 04:44:23

%x (%d/%m/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/08
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/10

%X (%r) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 06:30:30 Ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 Àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 Àárọ̀

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0