Scroll to navigation

DateTime::Locale::yo_BJ(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::yo_BJ(3pm)

NAME

DateTime::Locale::yo_BJ - Locale data examples for the Yoruba Benin (yo-BJ) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Yoruba Benin locale.

Days

Wide (format)

 Ɔjɔ́ Ajé
 Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun
 Ɔjɔ́rú
 Ɔjɔ́bɔ
 Ɔjɔ́ Ɛtì
 Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta
 Ɔjɔ́ Àìkú

Abbreviated (format)

 Aj
 Ìsɛ́g
 Ɔjɔ́r
 Ɔjɔ́b
 Ɛt
 Àbám
 Àìk

Narrow (format)

 A
 Ì
 Ɔ
 Ɔ
 Ɛ
 À
 À

Wide (stand-alone)

 Ajé
 Ìsɛ́gun
 Ɔjɔ́rú
 Ɔjɔ́bɔ
 Ɛtì
 Àbámɛ́ta
 Àìkú

Abbreviated (stand-alone)

 Aj
 Ìsɛ́g
 Ɔjɔ́r
 Ɔjɔ́b
 Ɛt
 Àbám
 Àìk

Narrow (stand-alone)

 A
 Ì
 Ɔ
 Ɔ
 Ɛ
 À
 À

Months

Wide (format)

 Oshù Shɛ́rɛ́
 Oshù Èrèlè
 Oshù Ɛrɛ̀nà
 Oshù Ìgbé
 Oshù Ɛ̀bibi
 Oshù Òkúdu
 Oshù Agɛmɔ
 Oshù Ògún
 Oshù Owewe
 Oshù Ɔ̀wàrà
 Oshù Bélú
 Oshù Ɔ̀pɛ̀

Abbreviated (format)

 Shɛ́r
 Èrèl
 Ɛrɛ̀n
 Ìgb
 Ɛ̀bi
 Òkú
 Agɛ
 Ògú
 Owe
 Ɔ̀wà
 Bél
 Ɔ̀pɛ

Narrow (format)

 S
 È
 Ɛ
 Ì
 Ɛ̀
 Ò
 A
 Ò
 O
 Ɔ̀
 B
 Ɔ̀

Wide (stand-alone)

 Shɛ́rɛ́
 Èrèlè
 Ɛrɛ̀nà
 Ìgbé
 Ɛ̀bibi
 Òkúdu
 Agɛmɔ
 Ògún
 Owewe
 Ɔ̀wàrà
 Bélú
 Ɔ̀pɛ̀

Abbreviated (stand-alone)

 Shɛ́
 Èr
 Ɛr
 Ìg
 Ɛ̀b
 Òk
 Ag
 Òg
 Ow
 Ɔ̀w
 Bé
 Ɔ̀p

Narrow (stand-alone)

 S
 È
 Ɛ
 Ì
 Ɛ̀
 Ò
 A
 Ò
 O
 Ɔ̀
 B
 Ɔ̀

Quarters

Wide (format)

 Ìdámɛ́rin kíní
 Ìdámɛ́rin Kejì
 Ìdámɛ́rin Kɛta
 Ìdámɛ́rin Kɛrin

Abbreviated (format)

 Ìdámɛ́rin kíní
 Ìdámɛ́rin Kejì
 Ìdámɛ́rin Kɛta
 Ìdámɛ́rin Kɛrin

Narrow (format)

 kíní
 Kejì
 Kɛta
 Kɛin

Wide (stand-alone)

 Ìdámẹ́rin kíní
 Ìdámẹ́rin Kejì
 Ìdámɛ́rin Kɛta
 Ìdámẹ́rin Kẹrin

Abbreviated (stand-alone)

 Ìdámɛ́rin kíní
 Ìdámɛ́rin Kejì
 Ìdámɛ́rin Kɛta
 Ìdámɛ́rin Kɛrin

Narrow (stand-alone)

 kí
 Ke
 Kɛt
 Kɛr

Eras

Wide (format)

 Saju Kristi
 Lehin Kristi

Abbreviated (format)

 BCE
 AD

Narrow (format)

 BCE
 AD

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, 5 Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔjɔ́ Ɛtì, 22 Ɔ̀pɛ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta, 15 Owe -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ɔ̀pɛ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 02 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 12 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 09 -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 9:5:2
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 9:5
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, 5 Èrèl 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔjɔ́ Ɛtì, 22 Ɔ̀pɛ 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta, 15 Owe -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ɔ̀pɛ 1995 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe -10 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 02 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 12 1995 9:5:2
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 09 -10 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 9:5
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 4:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 04:44:23

Ed (E, d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g, 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt, 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám, 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g 6:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt 9:05 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44 Àárɔ̀

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g 6:30:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt 9:05:02 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám 4:44:23 Àárɔ̀

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Èrèl
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Ɔ̀pɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Owe

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Èrèl 5, Ìsɛ́g
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Ɔ̀pɛ 22, Ɛt
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Owe 15, Àbám

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Èrèl 5
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Ɔ̀pɛ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 Owe 15

GyMd (d/M/y GGGGG)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 AD
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 AD
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 BCE

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g, 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt, 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám, 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Èr
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔ̀p
 -0010-09-15T04:44:23 = Ow

MMMEd (d MMM, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl, Ìsɛ́g
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ɔ̀pɛ, Ɛt
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe, Àbám

MMMMEd (d, MMMM E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, Oshù Èrèlè Ìsɛ́g
  1995-12-22T09:05:02 = 22, Oshù Ɔ̀pɛ̀ Ɛt
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, Oshù Owewe Àbám

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of Oshù Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of Oshù Ɔ̀pɛ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of Oshù Owewe

MMMMd (d MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Oshù Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Oshù Ɔ̀pɛ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Oshù Owewe

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ɔ̀pɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 Àárɔ̀

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárɔ̀

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ɔ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárɔ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárɔ̀

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Àárɔ̀ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Ɔ̀sán UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Àárɔ̀ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Àárɔ̀ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (d/M/y, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008, Ìsɛ́g
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995, Ɛt
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10, Àbám

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɔ̀pɛ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Owe -10

yMMMEd (E, d MMM , y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g, 5 Èrèl , 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt, 22 Ɔ̀pɛ , 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám, 15 Owe , -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Oshù Èrèlè 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Oshù Ɔ̀pɛ̀ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Oshù Owewe -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Èrèl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ɔ̀pɛ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Owe -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìdámɛ́rin kíní 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ìdámɛ́rin Kɛrin 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ìdámɛ́rin Kɛta -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìdámɛ́rin kíní 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ìdámɛ́rin Kɛrin 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Ìdámɛ́rin Kɛta -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Ajé)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsɛ́g Èrèl 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ɛt Ɔ̀pɛ 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbám Owe 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0