Scroll to navigation

DateTime::Locale::pcm_NG(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::pcm_NG(3pm)

NAME

DateTime::Locale::pcm_NG - Locale data examples for the Nigerian Pidgin Nigeria (pcm-NG) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Nigerian Pidgin Nigeria locale.

Days

Wide (format)

 Mọ́ndè
 Tiúzdè
 Wẹ́nẹ́zdè
 Tọ́zdè
 Fraídè
 Sátọdè
 Sọ́ndè

Abbreviated (format)

 Mọ́n
 Tiú
 Wẹ́n
 Tọ́z
 Fraí
 Sát
 Sọ́n

Narrow (format)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Wide (stand-alone)

 Mọ́ndè
 Tiúzdè
 Wẹ́nẹ́zdè
 Tọ́zdè
 Fraídè
 Sátọdè
 Sọ́ndè

Abbreviated (stand-alone)

 Mọ́n
 Tiú
 Wẹ́n
 Tọ́z
 Fraí
 Sát
 Sọ́n

Narrow (stand-alone)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Months

Wide (format)

 Jénúári
 Fẹ́búári
 Mach
 Éprel
 Mee
 Jun
 Julai
 Ọgọst
 Sẹptẹ́mba
 Ọktóba
 Nọvẹ́mba
 Disẹ́mba

Abbreviated (format)

 Jén
 Fẹ́b
 Mach
 Épr
 Mee
 Jun
 Jul
 Ọgọ
 Sẹp
 Ọkt
 Nọv
 Dis

Narrow (format)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Wide (stand-alone)

 Jénúári
 Fẹ́búári
 Mach
 Éprel
 Mee
 Jun
 Julai
 Ọgọst
 Sẹptẹ́mba
 Ọktóba
 Nọvẹ́mba
 Disẹ́mba

Abbreviated (stand-alone)

 Jén
 Fẹ́b
 Mach
 Épr
 Mee
 Jun
 Jul
 Ọ́gọ
 Sẹp
 Ọkt
 Nọv
 Dis

Narrow (stand-alone)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Quarters

Wide (format)

 Fẹ́st Kwọ́ta
 Sẹ́kọ́n Kwọ́ta
 Tọ́d Kwọ́ta
 Fọ́t Kwọ́ta

Abbreviated (format)

 K1
 K2
 K3
 K4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Fẹ́st Kwọ́ta
 Sẹ́kọ́n Kwọ́ta
 Tọ́d Kwọ́ta
 Fọ́t Kwọ́ta

Abbreviated (stand-alone)

 K1
 K2
 K3
 K4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Bifọ́ Kraist
 Kraist Im Yiẹ

Abbreviated (format)

 BK
 KIY

Narrow (format)

 BK
 KIY

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Tiúzdè, 5 Fẹ́búári 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fraídè, 22 Disẹ́mba 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sátọdè, 15 Sẹptẹ́mba -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Fẹ́búári 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Disẹ́mba 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sẹptẹ́mba -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Fẹ́b 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sẹp -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Tiúzdè, 5 Fẹ́búári 2008 fọ 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Fraídè, 22 Disẹ́mba 1995 fọ 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Sátọdè, 15 Sẹptẹ́mba -10 fọ 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Fẹ́búári 2008 fọ 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Disẹ́mba 1995 fọ 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sẹptẹ́mba -10 fọ 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Fẹ́b 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dis 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sẹp -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát 04:44:23

Ed (d E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Tiú
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Fraí
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sát

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát 4:44:23 AM

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = KIY 2008
  1995-12-22T09:05:02 = KIY 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = BK -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = KIY 2008 Fẹ́b
  1995-12-22T09:05:02 = KIY 1995 Dis
 -0010-09-15T04:44:23 = BK -10 Sẹp

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = KIY 2008 Fẹ́b 5, Tiú
  1995-12-22T09:05:02 = KIY 1995 Dis 22, Fraí
 -0010-09-15T04:44:23 = BK -10 Sẹp 15, Sát

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = KIY 2008 Fẹ́b 5
  1995-12-22T09:05:02 = KIY 1995 Dis 22
 -0010-09-15T04:44:23 = BK -10 Sẹp 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = KIY 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = KIY 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = BK -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú, 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí, 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát, 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Fẹ́b
  1995-12-22T09:05:02 = Dis
 -0010-09-15T04:44:23 = Sẹp

MMMEd (E, d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú, 5 Fẹ́b
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí, 22 Dis
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát, 15 Sẹp

MMMMW-count-one ('Wik' W 'fọ' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = Wik 1 fọ Fẹ́búári
  1995-12-22T09:05:02 = Wik 3 fọ Disẹ́mba
 -0010-09-15T04:44:23 = Wik 2 fọ Sẹptẹ́mba

MMMMW-count-other ('Wik' W 'fọ' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = Wik 1 fọ Fẹ́búári
  1995-12-22T09:05:02 = Wik 3 fọ Disẹ́mba
 -0010-09-15T04:44:23 = Wik 2 fọ Sẹptẹ́mba

MMMMd (d MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Fẹ́búári
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Disẹ́mba
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sẹptẹ́mba

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Fẹ́b
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dis
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sẹp

Md (d /M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 /2
  1995-12-22T09:05:02 = 22 /12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 /9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú, 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí, 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát, 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Fẹ́b 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sẹp -10

yMMMEd (E, d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú, 5 Fẹ́b 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí, 22 Dis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát, 15 Sẹp -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Fẹ́búári 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Disẹ́mba 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sẹptẹ́mba -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Fẹ́b 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sẹp -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = K1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = K4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = K3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Fẹ́st Kwọ́ta 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fọ́t Kwọ́ta 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Tọ́d Kwọ́ta -10

yw-count-one ('Wik' w 'fọ' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = Wik 6 fọ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Wik 51 fọ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Wik 37 fọ -10

yw-count-other ('Wiik' w 'fọ' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = Wiik 6 fọ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Wiik 51 fọ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Wiik 37 fọ -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Mọ́ndè)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = Tiú Fẹ́b 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fraí Dis 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sát Sẹp 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0