Scroll to navigation

DateTime::Locale::naq_NA(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::naq_NA(3pm)

NAME

DateTime::Locale::naq_NA - Locale data examples for the Nama Namibia (naq-NA) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Nama Namibia locale.

Days

Wide (format)

 Mantaxtsees
 Denstaxtsees
 Wunstaxtsees
 Dondertaxtsees
 Fraitaxtsees
 Satertaxtsees
 Sontaxtsees

Abbreviated (format)

 Ma
 De
 Wu
 Do
 Fr
 Sat
 Son

Narrow (format)

 M
 E
 W
 D
 F
 A
 S

Wide (stand-alone)

 Mantaxtsees
 Denstaxtsees
 Wunstaxtsees
 Dondertaxtsees
 Fraitaxtsees
 Satertaxtsees
 Sontaxtsees

Abbreviated (stand-alone)

 Ma
 De
 Wu
 Do
 Fr
 Sat
 Son

Narrow (stand-alone)

 M
 E
 W
 D
 F
 A
 S

Months

Wide (format)

 ǃKhanni
 ǃKhanǀgôab
 ǀKhuuǁkhâb
 ǃHôaǂkhaib
 ǃKhaitsâb
 Gamaǀaeb
 ǂKhoesaob
 Aoǁkhuumûǁkhâb
 Taraǀkhuumûǁkhâb
 ǂNûǁnâiseb
 ǀHooǂgaeb
 Hôasoreǁkhâb

Abbreviated (format)

 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 May
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Oct
 Nov
 Dec

Narrow (format)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Wide (stand-alone)

 ǃKhanni
 ǃKhanǀgôab
 ǀKhuuǁkhâb
 ǃHôaǂkhaib
 ǃKhaitsâb
 Gamaǀaeb
 ǂKhoesaob
 Aoǁkhuumûǁkhâb
 Taraǀkhuumûǁkhâb
 ǂNûǁnâiseb
 ǀHooǂgaeb
 Hôasoreǁkhâb

Abbreviated (stand-alone)

 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 May
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Oct
 Nov
 Dec

Narrow (stand-alone)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Quarters

Wide (format)

 1ro kwartals
 2ǁî kwartals
 3ǁî kwartals
 4ǁî kwartals

Abbreviated (format)

 KW1
 KW2
 KW3
 KW4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 1ro kwartals
 2ǁî kwartals
 3ǁî kwartals
 4ǁî kwartals

Abbreviated (stand-alone)

 KW1
 KW2
 KW3
 KW4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Xristub aiǃâ
 Xristub khaoǃgâ

Abbreviated (format)

 BC
 AD

Narrow (format)

 BC
 AD

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Denstaxtsees, 5 ǃKhanǀgôab 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fraitaxtsees, 22 Hôasoreǁkhâb 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Satertaxtsees, 15 Taraǀkhuumûǁkhâb -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ǃKhanǀgôab 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Hôasoreǁkhâb 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Taraǀkhuumûǁkhâb -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dec 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sep -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ǃuias UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ǁgoagas UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ǁgoagas UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ǃuias UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ǁgoagas UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ǁgoagas UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ǁgoagas

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ǁgoagas

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Denstaxtsees, 5 ǃKhanǀgôab 2008 6:30:30 ǃuias UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Fraitaxtsees, 22 Hôasoreǁkhâb 1995 9:05:02 ǁgoagas UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Satertaxtsees, 15 Taraǀkhuumûǁkhâb -10 4:44:23 ǁgoagas UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ǃKhanǀgôab 2008 6:30:30 ǃuias UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Hôasoreǁkhâb 1995 9:05:02 ǁgoagas UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Taraǀkhuumûǁkhâb -10 4:44:23 ǁgoagas UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb 2008 6:30:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Dec 1995 9:05:02 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Sep -10 4:44:23 ǁgoagas

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008 6:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 9:05 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 4:44 ǁgoagas

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = De
  1995-12-22T09:05:02 = Fr
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = De 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Fr 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = De 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Fr 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = De 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fr 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = De 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fr 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, De
  1995-12-22T09:05:02 = 22, Fr
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, Sat

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = De 6:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = Fr 9:05 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 4:44 ǁgoagas

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = De 6:30:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = Fr 9:05:02 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat 4:44:23 ǁgoagas

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = BC -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Feb
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Dec
 -0010-09-15T04:44:23 = BC -10 Sep

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Feb 5, De
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Dec 22, Fr
 -0010-09-15T04:44:23 = BC -10 Sep 15, Sat

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008 Feb 5
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995 Dec 22
 -0010-09-15T04:44:23 = BC -10 Sep 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = AD 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = AD 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = BC -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = De, 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = Fr, 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, 9/15

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb
  1995-12-22T09:05:02 = Dec
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep

MMMEd (E, MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = De, Feb 5
  1995-12-22T09:05:02 = Fr, Dec 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, Sep 15

MMMMEd (E, MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = De, ǃKhanǀgôab 5
  1995-12-22T09:05:02 = Fr, Hôasoreǁkhâb 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, Taraǀkhuumûǁkhâb 15

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of ǃKhanǀgôab
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of Hôasoreǁkhâb
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of Taraǀkhuumûǁkhâb

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ǃKhanǀgôab 5
  1995-12-22T09:05:02 = Hôasoreǁkhâb 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Taraǀkhuumûǁkhâb 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb 5
  1995-12-22T09:05:02 = Dec 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep 15

Md (M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = 9 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 ǁgoagas

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ǁgoagas

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ǃuias
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ǁgoagas
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ǁgoagas

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ǃuias UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ǁgoagas UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ǁgoagas UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ǃuias UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ǁgoagas UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ǁgoagas UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, M/d/y)

  2008-02-05T18:30:30 = De, 2/5/2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fr, 12/22/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, 9/15/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dec 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep -10

yMMMEd (E, MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = De, Feb 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fr, Dec 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat, Sep 15, -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ǃKhanǀgôab 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Hôasoreǁkhâb 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Taraǀkhuumûǁkhâb -10

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Feb 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Dec 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Sep 15

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = KW1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = KW4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = KW3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = 1ro kwartals 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 4ǁî kwartals 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 3ǁî kwartals -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (Mantaxtsees)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = De Feb 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fr Dec 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sat Sep 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0