Scroll to navigation

DateTime::Locale::lu_CD(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::lu_CD(3pm)

NAME

DateTime::Locale::lu_CD - Locale data examples for the Luba-Katanga Congo - Kinshasa (lu-CD) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Luba-Katanga Congo - Kinshasa locale.

Days

Wide (format)

 Nkodya
 Ndàayà
 Ndangù
 Njòwa
 Ngòvya
 Lubingu
 Lumingu

Abbreviated (format)

 Nko
 Ndy
 Ndg
 Njw
 Ngv
 Lub
 Lum

Narrow (format)

 N
 N
 N
 N
 N
 L
 L

Wide (stand-alone)

 Nkodya
 Ndàayà
 Ndangù
 Njòwa
 Ngòvya
 Lubingu
 Lumingu

Abbreviated (stand-alone)

 Nko
 Ndy
 Ndg
 Njw
 Ngv
 Lub
 Lum

Narrow (stand-alone)

 N
 N
 N
 N
 N
 L
 L

Months

Wide (format)

 Ciongo
 Lùishi
 Lusòlo
 Mùuyà
 Lumùngùlù
 Lufuimi
 Kabàlàshìpù
 Lùshìkà
 Lutongolo
 Lungùdi
 Kaswèkèsè
 Ciswà

Abbreviated (format)

 Cio
 Lui
 Lus
 Muu
 Lum
 Luf
 Kab
 Lush
 Lut
 Lun
 Kas
 Cis

Narrow (format)

 C
 L
 L
 M
 L
 L
 K
 L
 L
 L
 K
 C

Wide (stand-alone)

 Ciongo
 Lùishi
 Lusòlo
 Mùuyà
 Lumùngùlù
 Lufuimi
 Kabàlàshìpù
 Lùshìkà
 Lutongolo
 Lungùdi
 Kaswèkèsè
 Ciswà

Abbreviated (stand-alone)

 Cio
 Lui
 Lus
 Muu
 Lum
 Luf
 Kab
 Lush
 Lut
 Lun
 Kas
 Cis

Narrow (stand-alone)

 C
 L
 L
 M
 L
 L
 K
 L
 L
 L
 K
 C

Quarters

Wide (format)

 Mueji 1
 Mueji 2
 Mueji 3
 Mueji 4

Abbreviated (format)

 M1
 M2
 M3
 M4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Mueji 1
 Mueji 2
 Mueji 3
 Mueji 4

Abbreviated (stand-alone)

 M1
 M2
 M3
 M4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Kumpala kwa Yezu Kli
 Kunyima kwa Yezu Kli

Abbreviated (format)

 kmp. Y.K.
 kny. Y. K.

Narrow (format)

 kmp. Y.K.
 kny. Y. K.

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ndàayà 5 Lùishi 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ngòvya 22 Ciswà 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Lubingu 15 Lutongolo -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Lùishi 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ciswà 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Lutongolo -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Lui 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Cis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Lut -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ndàayà 5 Lùishi 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Ngòvya 22 Ciswà 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Lubingu 15 Lutongolo -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Lùishi 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ciswà 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Lutongolo -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Lui 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Cis 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Lut -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 04:44:23

Ed (E d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 6:30 Dilolo
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 9:05 Dinda
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 4:44 Dinda

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 6:30:30 Dilolo
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 9:05:02 Dinda
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 4:44:23 Dinda

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = kmp. Y.K. -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008 Lui
  1995-12-22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995 Cis
 -0010-09-15T04:44:23 = kmp. Y.K. -10 Lut

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008 Lui 5, Ndy
  1995-12-22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995 Cis 22, Ngv
 -0010-09-15T04:44:23 = kmp. Y.K. -10 Lut 15, Lub

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008 Lui 5
  1995-12-22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995 Cis 22
 -0010-09-15T04:44:23 = kmp. Y.K. -10 Lut 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = kmp. Y.K. -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Lui
  1995-12-22T09:05:02 = Cis
 -0010-09-15T04:44:23 = Lut

MMMEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 5 Lui
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 22 Cis
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 15 Lut

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of Lùishi
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of Ciswà
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of Lutongolo

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Lùishi 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ciswà 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Lutongolo 15

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Lui
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Cis
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Lut

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 Dilolo
  1995-12-22T09:05:02 = 9 Dinda
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 Dinda

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Dilolo
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Dinda
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Dinda

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Dilolo
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Dinda
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Dinda

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 Dilolo UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 Dinda UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 Dinda UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 Dilolo UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 Dinda UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 Dinda UTC

ms (m:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 5:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Lui 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Cis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Lut -10

yMMMEd (E d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy 5 Lui 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv 22 Cis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub 15 Lut -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Lùishi
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ciswà
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Lutongolo

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Lui 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Cis 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Lut -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = M1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = M4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = M3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Mueji 1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Mueji 4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Mueji 3 -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Nkodya)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = Ndy Lui 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Ngv Cis 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Lub Lut 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0