Scroll to navigation

DateTime::Locale::ksf(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::ksf(3pm)

NAME

DateTime::Locale::ksf - Locale data examples for the Bafia (ksf) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Bafia locale.

Days

Wide (format)

 lǝndí
 maadí
 mɛkrɛdí
 jǝǝdí
 júmbá
 samdí
 sɔ́ndǝ

Abbreviated (format)

 lǝn
 maa
 mɛk
 jǝǝ
 júm
 sam
 sɔ́n

Narrow (format)

 l
 m
 m
 j
 j
 s
 s

Wide (stand-alone)

 lǝndí
 maadí
 mɛkrɛdí
 jǝǝdí
 júmbá
 samdí
 sɔ́ndǝ

Abbreviated (stand-alone)

 lǝn
 maa
 mɛk
 jǝǝ
 júm
 sam
 sɔ́n

Narrow (stand-alone)

 l
 m
 m
 j
 j
 s
 s

Months

Wide (format)

 ŋwíí a ntɔ́ntɔ
 ŋwíí akǝ bɛ́ɛ
 ŋwíí akǝ ráá
 ŋwíí akǝ nin
 ŋwíí akǝ táan
 ŋwíí akǝ táafɔk
 ŋwíí akǝ táabɛɛ
 ŋwíí akǝ táaraa
 ŋwíí akǝ táanin
 ŋwíí akǝ ntɛk
 ŋwíí akǝ ntɛk di bɔ́k
 ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ

Abbreviated (format)

 ŋ1
 ŋ2
 ŋ3
 ŋ4
 ŋ5
 ŋ6
 ŋ7
 ŋ8
 ŋ9
 ŋ10
 ŋ11
 ŋ12

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Wide (stand-alone)

 ŋwíí a ntɔ́ntɔ
 ŋwíí akǝ bɛ́ɛ
 ŋwíí akǝ ráá
 ŋwíí akǝ nin
 ŋwíí akǝ táan
 ŋwíí akǝ táafɔk
 ŋwíí akǝ táabɛɛ
 ŋwíí akǝ táaraa
 ŋwíí akǝ táanin
 ŋwíí akǝ ntɛk
 ŋwíí akǝ ntɛk di bɔ́k
 ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ

Abbreviated (stand-alone)

 ŋ1
 ŋ2
 ŋ3
 ŋ4
 ŋ5
 ŋ6
 ŋ7
 ŋ8
 ŋ9
 ŋ10
 ŋ11
 ŋ12

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Quarters

Wide (format)

 id́ɛ́n kǝbǝk kǝ ntɔ́ntɔ́
 idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝbɛ́ɛ
 idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝráá
 idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝnin

Abbreviated (format)

 i1
 i2
 i3
 i4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 id́ɛ́n kǝbǝk kǝ ntɔ́ntɔ́
 idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝbɛ́ɛ
 idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝráá
 idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝnin

Abbreviated (stand-alone)

 i1
 i2
 i3
 i4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 di Yɛ́sus aká yálɛ
 cámɛɛn kǝ kǝbɔpka Y

Abbreviated (format)

 d.Y.
 k.Y.

Narrow (format)

 d.Y.
 k.Y.

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = maadí 5 ŋwíí akǝ bɛ́ɛ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = júmbá 22 ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = samdí 15 ŋwíí akǝ táanin -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ŋwíí akǝ bɛ́ɛ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ŋwíí akǝ táanin -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ŋ2 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ŋ12 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ŋ9 -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = maadí 5 ŋwíí akǝ bɛ́ɛ 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = júmbá 22 ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = samdí 15 ŋwíí akǝ táanin -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ŋwíí akǝ bɛ́ɛ 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ŋwíí akǝ táanin -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ŋ2 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ŋ12 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ŋ9 -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = maa
  1995-12-22T09:05:02 = júm
 -0010-09-15T04:44:23 = sam

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = júm 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = júm 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = júm 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = júm 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 04:44:23

Ed (E d)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 5
  1995-12-22T09:05:02 = júm 22
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 6:30 cɛɛ́nko
  1995-12-22T09:05:02 = júm 9:05 sárúwá
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 4:44 sárúwá

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 6:30:30 cɛɛ́nko
  1995-12-22T09:05:02 = júm 9:05:02 sárúwá
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 4:44:23 sárúwá

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = k.Y. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = k.Y. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = d.Y. -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = k.Y. 2008 ŋ2
  1995-12-22T09:05:02 = k.Y. 1995 ŋ12
 -0010-09-15T04:44:23 = d.Y. -10 ŋ9

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = k.Y. 2008 ŋ2 5, maa
  1995-12-22T09:05:02 = k.Y. 1995 ŋ12 22, júm
 -0010-09-15T04:44:23 = d.Y. -10 ŋ9 15, sam

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = k.Y. 2008 ŋ2 5
  1995-12-22T09:05:02 = k.Y. 1995 ŋ12 22
 -0010-09-15T04:44:23 = d.Y. -10 ŋ9 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = k.Y. 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = k.Y. 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = d.Y. -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = júm 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = ŋ2
  1995-12-22T09:05:02 = ŋ12
 -0010-09-15T04:44:23 = ŋ9

MMMEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 5 ŋ2
  1995-12-22T09:05:02 = júm 22 ŋ12
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 15 ŋ9

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of ŋwíí akǝ bɛ́ɛ
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of ŋwíí akǝ táanin

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ŋwíí akǝ bɛ́ɛ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ŋwíí akǝ táanin 15

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ŋ2
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ŋ12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ŋ9

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 cɛɛ́nko
  1995-12-22T09:05:02 = 9 sárúwá
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 sárúwá

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 cɛɛ́nko
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 sárúwá
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 sárúwá

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 cɛɛ́nko
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 sárúwá
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 sárúwá

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 cɛɛ́nko UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 sárúwá UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 sárúwá UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 cɛɛ́nko UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 sárúwá UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 sárúwá UTC

ms (m:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 5:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = júm 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ŋ2 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ŋ12 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ŋ9 -10

yMMMEd (E d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = maa 5 ŋ2 2008
  1995-12-22T09:05:02 = júm 22 ŋ12 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sam 15 ŋ9 -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ŋwíí akǝ bɛ́ɛ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ŋwíí akǝ táanin

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ŋ2 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ŋ12 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ŋ9 -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = i1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = i4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = i3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = id́ɛ́n kǝbǝk kǝ ntɔ́ntɔ́ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝnin 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝráá -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (lǝndí)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = maa ŋ2 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = júm ŋ12 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sam ŋ9 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0