Scroll to navigation

DateTime::Locale::brx_IN(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::brx_IN(3pm)

NAME

DateTime::Locale::brx_IN - Locale data examples for the Bodo India (brx-IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Bodo India locale.

Days

Wide (format)

 समबार
 मंगलबार
 बुधबार
 बिस्थिबार
 सुखुरबार
 सुनिबार
 रबिबार

Abbreviated (format)

 सम
 मंगल
 बुध
 बिस्थि
 सुखुर
 सुनि
 रबि

Narrow (format)

 स
 मं
 बु
 बि
 सु
 सु
 र

Wide (stand-alone)

 समबार
 मंगलबार
 बुधबार
 बिस्थिबार
 सुखुरबार
 सुनिबार
 रबिबार

Abbreviated (stand-alone)

 सम
 मंगल
 बुध
 बिस्थि
 सुखुर
 सुनि
 रबि

Narrow (stand-alone)

 स
 मं
 बु
 बि
 सु
 सु
 र

Months

Wide (format)

 जानुवारी
 फेब्रूवारी
 मार्च
 एप्रिल
 मे
 जुन
 जुलाई
 आगष्ट
 सेप्थेम्बर
 अक्ट’बर
 नवेम्बर
 डिसेम्बर

Abbreviated (format)

 जान
 फेब
 मार्च
 एप्रि
 मे
 जुन
 जुल
 आग
 सेप
 अक्ट’
 नवे
 डिसे

Narrow (format)

 ज
 फ
 म
 ए
 म
 ज
 ज
 आ
 स
 अ
 न
 ड

Wide (stand-alone)

 जानुवारी
 फेब्रूवारी
 मार्च
 एप्रिल
 मे
 जुन
 जुलाई
 आगष्ट
 सेप्थेम्बर
 अक्ट’बर
 नवेम्बर
 डिसेम्बर

Abbreviated (stand-alone)

 जान
 फेब
 मार्च
 एप्रि
 मे
 जुन
 जुल
 आग
 सेप
 अक्ट’
 नवे
 डिसे

Narrow (stand-alone)

 ज
 फ
 म
 ए
 म
 ज
 ज
 आ
 स
 अ
 न
 ड

Quarters

Wide (format)

 ब्रै बाहागोनि सेथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि नैथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि थामथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि ब्रैथि खोन्दो

Abbreviated (format)

 किउ 1
 किउ 2
 किउ 3
 किउ 4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 ब्रै बाहागोनि सेथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि नैथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि थामथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि ब्रैथि खोन्दो

Abbreviated (stand-alone)

 किउ 1
 किउ 2
 किउ 3
 किउ 4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 बि.सि.
 ए.दि

Abbreviated (format)

 बि.सि.
 ए.दि

Narrow (format)

 बि.सि.
 ए.दि

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रूवारी 5, मंगलबार
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22, सुखुरबार
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्थेम्बर 15, सुनिबार

Long

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रूवारी 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्थेम्बर 15, -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = फेब 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = डिसे 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप 15, -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = फुं नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं नि 4:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 फेब्रूवारी 5, मंगलबार नि बेलासे 6:30:30 UTC याव
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 डिसेम्बर 22, सुखुरबार नि फुं 9:05:02 UTC याव
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 सेप्थेम्बर 15, सुनिबार नि फुं 4:44:23 UTC याव

Long

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रूवारी 5, 2008 नि बेलासे 6:30:30 UTC याव
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 22, 1995 नि फुं 9:05:02 UTC याव
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्थेम्बर 15, -10 नि फुं 4:44:23 UTC याव

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = फेब 5, 2008, बेलासे 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = डिसे 22, 1995, फुं 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप 15, -10, फुं 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, बेलासे नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, फुं नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, फुं नि 4:44

Available Formats

Bh (B नि h)

  2008-02-05T18:30:30 = B नि 6
  1995-12-22T09:05:02 = B नि 9
 -0010-09-15T04:44:23 = B नि 4

Bhm (B नि h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = B नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = B नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = B नि 4:44

Bhms (B नि h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = B नि 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = B नि 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = B नि 4:44:23

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि

EBhm (E B नि h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल B नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर B नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि B नि 4:44

EBhms (E B नि h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल B नि 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर B नि 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि B नि 4:44:23

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, मंगल
  1995-12-22T09:05:02 = 22, सुखुर
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, सुनि

Ehm (E, a h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, बेलासे 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, फुं 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि, फुं 4:44

Ehms (E a h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल बेलासे 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर फुं 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि फुं 4:44:23

Gy (Gy)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि2008
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि1995
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि.-10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 2008 फेब
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 1995 डिसे
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. -10 सेप

GyMMMEd (G y MMM E d)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 2008 फेब मंगल 5
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 1995 डिसे सुखुर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. -10 सेप सुनि 15

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 2008 फेब 5
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 1995 डिसे 22
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. -10 सेप 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि, 9/15

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब
  1995-12-22T09:05:02 = डिसे
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप

MMMEd (E, MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, फेब 5
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, डिसे 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि, सेप 15

MMMMEd (E, MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, फेब्रूवारी 5
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि, सेप्थेम्बर 15

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of फेब्रूवारी
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of सेप्थेम्बर

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रूवारी 5
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्थेम्बर 15

MMMd (d-MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5-फेब
  1995-12-22T09:05:02 = 22-डिसे
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-सेप

Md (M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (a नि h)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे नि 6
  1995-12-22T09:05:02 = फुं नि 9
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं नि 4

hm (a नि h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = फुं नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं नि 4:44

hms (a h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23

hmsv (a नि h:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे नि 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं नि 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं नि 4:44:23 UTC

hmv (a h:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44 UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, M/d/y)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 2/5/2008
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, 12/22/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि, 9/15/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब 2008
  1995-12-22T09:05:02 = डिसे 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप -10

yMMMEd (E, MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, फेब 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, डिसे 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनि, सेप 15, -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रूवारी 2008
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्थेम्बर -10

yMMMd (MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = डिसे 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप 15, -10

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = किउ 1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = किउ 4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = किउ 3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = ब्रै बाहागोनि सेथि खोन्दो 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ब्रै बाहागोनि ब्रैथि खोन्दो 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ब्रै बाहागोनि थामथि खोन्दो -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (रबिबार)

Strftime Patterns

%c (%A %d %b %Y %I:%M:%S %p) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = मंगलबार 05 फेब 2008 06:30:30 बेलासे
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुरबार 22 डिसे 1995 09:05:02 फुं
 -0010-09-15T04:44:23 = सुनिबार 15 सेप -10 04:44:23 फुं

%x (%-m/%-d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = %-m/%-d/08
  1995-12-22T09:05:02 = %-m/%-d/95
 -0010-09-15T04:44:23 = %-m/%-d/10

%X (%I:%M:%S %p %Z) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 06:30:30 बेलासे UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 फुं UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 फुं UTC

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0