Scroll to navigation

KGENDESIGNERPLUGI(1) Frameworks del KDE: KDesignerP KGENDESIGNERPLUGI(1)

NOM

kgendesignerplugin - Genera connectors de giny per al Qt(TM) Designer.

SINOPSI

kgendesignerplugin [OPCIONS...] fitxer

DESCRIPCIÓ

Els connectors de giny personalitzats per al Qt(TM) Designer solen seguir un patró estàndard, i les classes proporcionades pel connector proporcionen principalment informació estàtica, juntament amb la funció de crear una instància que normalment només és una crida de constructor simple. kgendesignerplugin permet als desenvolupadors de biblioteques que proporcionen ginys nous, el fet de crear un connector d'aquest tipus sense necessitat de crear tot el codi repetitiu associat, proporcionant un simple fitxer de descripció d'estil ini.

kgendesignerplugin tria els valors predeterminats per a la majoria de les opcions de configuració, de manera que sol ser necessària una configuració mínima.

OPCIONS

-o fitxer

El nom per al fitxer C++ generat. Si no es dona, s'utilitza la sortida estàndard (stdout).

-n nom_del_connector

Es proporciona per compatibilitat. El valor predeterminat per a l'opció PluginName al fitxer d'entrada.

-g grup

Es proporciona per compatibilitat. El valor predeterminat per a l'opció DefaultGroup al fitxer d'entrada.

--author

Mostra informació sobre l'autor.

--license

Mostra informació sobre la llicència.

-h, --help

Mostra un text breu d'ajuda.

-v, --version

Mostra informació sobre la versió.

FORMAT DEL FITXER

El fitxer d'entrada és un fitxer de configuració d'estil ini (en concret, és el format implementat per l'entorn de treball KConfig), el qual descriu un conjunt de ginys. Conté una secció [Global], la qual proporciona informació general sobre el connector, i una secció per a cada giny que s'ha d'incloure en el connector.

La secció [Global] conté les següents entrades:

DefaultGroup

El valor predeterminat per a l'entrada Group en les seccions de classe (predeterminat: «Custom», a menys que s'indiqui l'opció -g).

Includes

Una llista (separada per comes) dels «includes» requerits (predeterminat: buida). Cal tenir en compte que els fitxers de capçalera per als ginys especificats més endavant al fitxer no s'han de llistar aquí. En canvi, això és per a les capçaleres especials per a l'ús propi del connector, com les de les classes que proporcionen vistes prèvies.

PluginName

El nom de la classe de C++ principal en el connector (predeterminat: «WidgetsPlugin», a menys que s'indiqui l'opció -n).

Cada classe ha de tenir la seva pròpia secció [ClassName], la qual pot incloure les següents entrades:

CodeTemplate

El valor retornat per la funció codeTemplate() del connector, la qual és marcada per a «ús futur» pel Qt(TM) Designer (predeterminat: buida).

ConstructorArgs

Els arguments que s'ha de passar al constructor de la classe indicada per ImplClass. Aquests han d'estar envoltats entre parèntesis (predeterminat: «(parent)»). L'única variable garantida que estarà disponible és la parent, la qual és la pare de QWidget passada pel Qt(TM) Designer.

Aquesta entrada serà ignorada si s'estableix CreateWidget.

CreateWidget

El codi necessari per a crear una instància del giny (predeterminat: utilitza new per a crear una instància de la classe indicada per l'entrada ImplClass, passant els arguments especificats per ConstructorArgs). Vegeu les notes per a ImplClass i ConstructorArgs.

DomXML

Una descripció IU en XML del giny (predeterminat: el valor predeterminat proporcionat per les capçaleres al connector del Qt(TM) Designer).

Group

El grup per a mostrar el giny sota el Qt(TM) Designer (predeterminat: el valor de l'entrada DefaultGroup a la secció [Global]).

IconName

El fitxer d'imatge o nom d'icona estàndard que s'utilitza com a icona per a aquest giny en la llista de ginys del Qt(TM) Designer (predeterminat: un fitxer PNG anomenat amb el nom de la secció, eliminant qualsevol caràcter de dos punts, al directori «pics» dins d'un fitxer de recursos compilat. Per exemple, :/pics/Foo.png a la secció [Foo], o :/pics/FooBar.png a la secció [Foo::Bar]).

ImplClass

La classe que s'ha d'utilitzar per a crear una instància del giny per a l'ús del Qt(TM) Designer (predeterminat: el nom de la secció). Cal tenir en compte que aquest en realitat no ha de per què ser la classe que es crearia per a una aplicació final: està determinat per la DomXML.

Aquesta entrada serà ignorada si s'estableix CreateWidget.

IncludeFile

La capçalera que s'ha d'incloure per a utilitzar-la amb aquest giny (predeterminat: la versió en minúscules del nom de la secció, eliminant qualsevol caràcter de dos punts i annexant «*.h». Per exemple, foo.h a la secció [Foo], o foobar.h a la secció [Foo::Bar]).

IsContainer

Si aquest giny pot contenir altres ginys (predeterminat: false).

ToolTip

El consell d'eina que es mostrarà quan es passi per sobre del giny a la llista de ginys del Qt(TM) Designer (predeterminat: el nom de la secció, amb «Widget» annexat. Per exemple, Foo Widget a la secció [Foo]).

WhatsThis

El text de «Què és això» associat amb el giny al Qt(TM) Designer (predeterminat: el nom de la secció, amb «Widget» annexat. Per exemple, Foo Widget a la secció [Foo]).

EXEMPLES

El fitxer de descripció més senzill podria semblar-se a això:

[Foo]
ToolTip=Displays foos
[Bar]
ToolTip=Bar editor

Cal tenir en compte que cada classe almenys haurà de tenir un conjunt de claus (en aquest exemple s'utilitza ToolTip), en cas contrari s'ignorarà.

Usualment, voldreu canviar el text a almenys visible per l'usuari, el qual vol dir les entrades ToolTip, WhatsThis i Group. A més, establir el nom del connector pot ser una bona idea per a evitar possibles col⋅lisions de símbol i no confondre als depuradors (tant l'aplicació del depurador com la persona que realitza la depuració):

[Global]
PluginName=FooWidgets
DefaultGroup=Display
[Foo]
ToolTip=Displays bears
WhatsThis=An image widget that displays dancing bears
[Bar]
ToolTip=Bar editor
WhatsThis=An editor interface for bars for bears
Group=Editing

Poden ser necessaris fitxers més complexos si teniu classes d'espais de nom o opcions addicionals que necessiten ser subministrades als constructors, per exemple:

[Global]
PluginName=FooWidgets
DefaultGroup=Foo
[Foo::Bar]
ToolTip=Displays bars
WhatsThis=A widget that displays bars in a particular way
IncludeFile=foo/bar.h
IconName=:/previews/bar.png
[Foo::Baz]
IncludeFile=foo/baz.h
ConstructorArgs=(Foo::Baz::SomeOption, parent)
Group=Foo (Special)
IsContainer=true
IconName=:/previews/baz.png

De vegades els ginys especialment complexos poden necessitar una implementació «classe de vista prèvia» especial per al seu ús en el Qt(TM) Designer. Aquesta podria ser una subclasse del giny real, la qual només faria alguna configuració addicional, o podria ser una implementació completament diferent.

[Global]
Includes=foopreviews.h
[FancyWidget]
ImplClass=FancyWidgetPreview

VEGEU TAMBÉ

https://doc.qt.io/qt-5/designer-creating-custom-widgets.html

La documentació del Qt(TM) Designer sobre la creació de connectors per a ginys personalitzats.

ERRORS

Si us plau, empreu el Seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne, no envieu cap correu directament als autors.

AUTORS

Johnson, Richard <rjohnson@kde.org>

Va escriure la documentació original.

Merry, Alex <alexmerry@kde.org>

Ha actualitzat la documentació al Frameworks 5 del KDE.

NOTES

1.
Seguidor d'errors del KDE
28 de maig de 2014 Frameworks del KDE Frameworks