Scroll to navigation

CHEATMAKE(1) [FIXME: manual] CHEATMAKE(1)

NOME

cheatmake - engaña a make para non recompilar certos ficheiros

SINOPSE

cheatmake [hidechangeficheiro] [show] [whyficheiro]

DESCRICIÓN

cheatmake é usado para aforrar tempo ao recompilar. Pode engañar a make para que salte ficheiros que non fosen modificados dun xeito significativo. Pode ser usado, por exemplo, se modifica un comentario nun ficheiro pero non o código efectivo.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

OPCIÓNS

hidechange ficheiro

Acocha a modificación do ficheiro mudándolle o selo temporal cara o pasado. Use con precaución!

show

Lista os ficheiros que make debe recompilar na actualidade

why ficheiro

Explica por que debe recompilar make o ficheiro

AMBIENTE

Unha das seguintes variábeis (pero non ambas as dúas) debe estar configurada se o directorio das fontes non é o mesmo que o do código obxecto. Se o do código obxecto é simplesmente un subdirectorio do das fontes, debe usarse a variábel OBJ_SUBDIR, máis simples.

OBJ_SUBJDIR

Indica que o directorio do código obxecto está no subdirectorio indicado do das fontes. Por exemplo, se o directorio das fontes é kdesdk e o do código obxecto é kdesdk/obj-i386-linux, entón OBJ_SUBDIR debe ser obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Unha expresión de sed que é usada para transformar o directorio das fontes no de compilación. Por exemplo, se o das fontes é kdesdk/obj-i386-linux, entón OBJ_REPLACEMENT debe configurarse como s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAMÉN

make(1)

AUTORES

cheatmake foi escrito por David Faure <faure@kde.org>. Esta páxina de manual foi escrita por Ben Burton <bab@debian.org> para o sistema Debian GNU/Linux® (pero pode ser usada por outros).

8 de marzo de 2003 [FIXME: source]