Scroll to navigation

KDESU(1) Korisnički priručnik KDE-a KDESU(1)

IME

kdesu - Pokreće program sa povienim ovlaćenjima.

PREGLED

kdesu [-cnaredba] [-d] [-ffajl] [-iime-ikonice] [-n] [-pprioritet] [-r] [-s] [-t] [-ukorisnik] [--noignorebutton] [--attachID-prozora]

kdesu [generičke-KDE-opcije] [generičke-Qt-opcije]

OPIS

KDE su je grafičko pročelje za Unix naredbu su za KDE. Omogućava vam da pokrenete program pod drugim korisnikom, zadavi njegovu lozinku. KDE su nije povlaćen program, već koristi sistemsku su.

KDE su ima jednu dodatnu mogućnost: moe opciono da pamti lozinke umesto vas. Ako se oslonite na ovo, za svaku naredbu treba samo jedanput da unesete lozinku.

Ovaj program je namenjen pokretanju iz komandne linije ili iz .desktop fajlova.

Poto se kdesu vie ne instalira u $(kde4-config --prefix)/bin/ već u kde4-config --path libexec, i stoga vie nije u putanji (PATH), moraćete da je pokrećete pomoću $(kde4-config --path libexec)/kdesu.

OPCIJE

-c naredba

Zadaje da se naredba prosleđena kao argument izvrava pod korenom. Na primer, kada poelite da pokrenete novi menader fajlova, uneli biste u odzivnik: $(kde4-config --path libexec)/kdesu -c dolphin.

-d

Ispis ispravljačkih podataka.

-f fajl

Ova opcija omogućava efikasno korićenje KDE sua u .desktop fajlovima. Govori KDE suu da ispita fajl zadat parametrom fajl: ako je taj fajl upisiv za trenutnog korisnika, KDE su će izvriti naredbu pod tim korisnikom; ako nije, naredba se izvrava pod zadatim korisnikom (podrazumevano je to koren, root).

Parametar fajl obrađuje se ovako: ako počinje sa /, uzima se za apsolutnu putanju do fajla; inače, uzima se za ime globalnog KDE postavnog fajla.

-i ime-ikonice

Zadaje ikonicu za upotrebu u dijalogu lozinke. Moete zadati samo ime bez nastavka.

-n

Bez pamćenja lozinke. Isključuje kućicu Upamti lozinku u dijalogu lozinke.

-p prioritet

Postavlja vrednost prioriteta, na broj između 0 i 100: 0 znači najnii prioritet, a 100 najvii. Podrazumevano je 50.

-r

Stvarnovremensko raspoređivanje.

-s

Zaustavlja demona KDE sua, koji u pozadini keira prihvaćene lozinke. Ova mogućnost takođe se moe isključiti opcijom -n pri prvom pokretanju KDE sua.

-t

Uključuje terminalski izlaz. Takođe isključuje pamćenje lozinki. Ovo umnogome slui u ispravljačke svrhe; ako elite da pokrenete program konzolnog reima, upotrebite umesto ovoga standardnu su.

-u korisnik

Iako je najčeća primena KDE sua izvravanje naredbe pod korenom, moete zadati bilo koje korisničko ime i odgovarajuću lozinku.

--noignorebutton

Bez dugmeta za ignorisanje.

--attach ID-prozora

Čini dijalog prolaznim za X program određen ID-om prozora.

VIDI JO

su(1)

Detaljnija korisnička dokumentacija raspoloiva je kroz help:/kdesu (unesite ovaj URL u K-osvajač, ili izvrite khelpcenter help:/kdesu).

PRIMERI

Izvrite kfmclient pod korisnikom pera, s ikonicom K-osvajača u dijalogu lozinke:

$(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORI

KDE su napisali su Gert Jansen <jansen@kde.org> i Pijetro Iljo <iglio@fub.it>.

AUTOR

Lori Vots <lauri@kde.org>

Autor.
18.9.2010. KDE