Scroll to navigation

MEINPROC4(8) Manual do usuario de KDE MEINPROC4(8)

NAME

meinproc4 - Tradutor de KDE para XML

RESUMO

meinproc4 [--help] [Opcións xenéricas] [Opcións de Qt] [Opcións de KDE] [--cache ficheiro] [--check] [--htdig] [--srcdir] [--param chave=valor] [[[-o] | [--output]] ficheiro] [--stdout] [--stylesheet xsl] ficheiro_docbook

DESCRICIóN

meinproc4 converte ficheiros DocBook en HTML.

OPCIóNS XENéRICAS

--author

Mostra información do autor.

--help

Mostrar axuda acerca das opcións.

--help-all

Mostra todas as opcións.

--help-kde

Mostra as opcións específicas de KDE.

--help-qt

Mostra as opcións específicas de Qt.

--license

Mostra información da licenza.

-v--version

Mostra información da versión

OPCIóNS DO PROGRAMA

--cache ficheiro

Crea un ficheiro de cache para o documento

--check

Comproba a validez do documento

A saída pode ser un pouco intimidadora porque un erro pequeno pode causar outros moitos erros. 
O truque é buscar o primeiro erro, corrixilo, gardar o ficheiro e executar meinproc4 de novo.

--htdig

Crea un índice compatíbel con ht://dig

-o, --output ficheiro

Escribe todo o documento de saída en ficheiro.

--stdout

Escribe toda a saída en stdout.

--stylesheet xsl

A folla de estilo a usar

--srcdir dir

Establece o directorio raíz onde buscar as kdelibs

--param chave=valor

Define os parámetros que se han pasar á folla de estilos.

UTILIZACIóN

O xeito máis frecuente de executar meinproc4 é con

meinproc4 ficheiro-docbook

onde ficheiro-docbook é xeralmente index.docbook. Esta orde crea páxinas HTML a partir do ficheiro DocBook. Lembre que estas páxinas só se poden ver en navegadores baseados ennnn KDE (como Konqueror).

Se precisa ver o HTML producido en outro navegador (por exemplo, se o vai pór accesíbel na internet), use

meinproc4 --stylesheet folla_de_estilo ficheiro-docbook

onde folla_de_estilo é a ruta completa a unha das follas de estilo XSL en $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. Para obter un resultado axeitado para a web, use kde-web.xsl ou kde-chunk-online.xsl. Consulte o ficheiro README nese directorio para máis detalles.

CONSULTE TAMéN

kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERROS

Probabelmente haxa moitísimos erros. Use bugs.kde.org[1] para informar deles.

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-03 0.01.01