Scroll to navigation

MAKEKDEWIDGETS Ferramenta de programación MAKEKDEWIDGETS
makekdewidgets

NOME

makekdewidgets - Contrúe extensións de widget de Qt(TM) a partir dun ficheiro de descrición ao estilo ini.

SINOPSE

makekdewidgets [Opcións de Qt(TM)] [Opcións de KDE] ficheiro

DESCRICIÓN

makekdewidgets constrúe extensións de widget de Qt(TM) a partir dun ficheiro de descrición con estilo ini.

OPCIÓNS

Argumentos:

ficheiro

Ficheiro de entrada

Opcións:

-o <ficheiro>

Ficheiro de saída

-n <nome da extensión>

O nome da clase da extensión a xerar [WidgetsPlugin]

-g <grupo>

O nome do grupo predeterminado do widget a mostrar no designer [Custom]

-p <dir mapa de píxeles>

Inclúe mapas de píxeles dun directorio fonte

Opcións xenéricas:

--help

Mostrar axuda acerca das opcións

--help-qt

Mostra as opcións específicas de Qt(TM)

--help-kde

Mostra as opcións específicas de KDE

--help-all

Mostra todas as opcións

--author

Mostra información do autor

-v, --version

Mostra información da versión

--license

Mostra información da licenza

Opcións de KDE:

--caption <título>

Usa "título" como o nome na barra do título

--icon <ícone>

Usa "ícone" como o ícone do programa

--miniicon <ícone>

Usa "ícone" como o ícone do programa

--config <nomeFicheiro>

Usa un ficheiro de configuración alternativo

--dcopserver <servidor>

Usa o servidor DCOP especificado por "servidor"

--nocrashhandler

Deshabilita o xestor de peches inesperados para opter emborcados de memoria

--waitforwm

Agarda por un xestor de fiestras compatíbel con WM_NET

--style <estilo>

Estabelece o estilo da GUI do programa

--geometry <xeometría>

Estabelece da xeometría do widget principal - consulte man X para saber máis acerca do formato do argumento

Opcións de Qt(TM):

--display <nomePantalla>

Usa o display "nomePantalla" do servidor X

--session <idSesion>

Restaura o programa co "idSesión" indicado

--cmap

Fai que o programa instale un mapa de cores privado nunha pantalla de 8-bit

--ncols <cantidade>

Limita o número de cores reservadas no cubo de cores nunha pantalla de 8-bit, se o programa está a usar a especificación de cor QApplication::ManyColor

--nograb

Indicalle a Qt(TM) que nunca capture nen o rato nen o teclado

--sync

Troca para o modo síncrono para depuración

--fn, --font <tipoLetra>

Define o tipo de letra do programa

--bg, --background <cor>

Estabelece a cor de fondo predeterminada e a paleta do programa (as sombras claras e escuras son calculadas)

--fg, --foreground <cor>

Estabelece a cor de primeiro plano predeterminada

--btn, --button <cor>

Estabelece a cor predeterminada dos botóns

--name <nome>

Estabelece o nome do programa

--title <título>

Estabelece o título do programa

--visual TrueColor

Obriga ao programa a empregar TrueColor nunha pantalla de 8-bit

--inputstyle <estiloEntrada>

Axusta o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores posíbeis son "onthespot", "overthespot", "offthespot", e "root"

--im <servidor XIM>

Indica o servidor XIM

--noxim

Deshabilita o XIM

--reverse

Reflicte a disposición dos widgets por enteiro

CONSULTE TAMÉN

http://developer.kde.org

O sitio web dos desenvolventes de KDE

ERROS

Por favor, empregue http://bugs.kde.org para informar de erros, non envíe directamente correos aos autores.

AUTOR

Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>

Autor.
2006-06-01 O ambiente de escritorio K