Scroll to navigation

KCONFIG_COMPILER(1) Ferramenta de programación KCONFIG_COMPILER(1)
kconfig_compiler

NOME

kconfig_compiler - Compilador da configuración de KDE

SINOPSE

kconfig_compiler [Opcións de Qt] [Opcións de KDE] [opcións] file.kcfg file.kcfgc

DESCRICIÓN

kconfig_compiler xera código fonte en C++ a partir de dous ficheiros. O primeiro deles (.kcfg) contén información acerca das opcións de configuracion e o segundo (.kcfgc) fornece as opcións da xerazón do código.

O codigo fonte xerado contén unha clase baseada en KConfigSkeleton que fornece unha API para aceder aos dados de configuración do programa.

OPCIÓNS

Argumentos:

file.kcfg

Ficheiro XML kcfg de entrada

file.kcfgc

Ficheiro de opcións da xerazón do código

Opcións:

-d, --directory <dir>

O directorio onde xerar os ficheiros [.]

Opcións xenéricas:

--help

Mostra axuda acerca das opcións

--help-qt

Mostra as opcións específicas de Qt

--help-kde

Mostra as opcións específicas de KDE

--help-all

Mostra todas as opcións

--author

Mostra información do autor

-v, --version

Mostra información da versión

--license

Mostra información da licenza

Opcións de KDE:

--caption <título>

Usa "título" como o nome na barra do título

--icon <ícone>

Usa "ícone" como o ícone do programa

--miniicon <ícone>

Usa "ícone" como o ícone do programa

--config <nomeFicheiro>

Usa un ficheiro de configuración alternativo

--dcopserver <servidor>

Usa o servidor DCOP especificado por "servidor"

--nocrashhandler

Deshabilita o xestor de peches inesperados para opter emborcados de memoria

--waitforwm

Agarda por un xestor de fiestras compatíbel con WM_NET

--style <estilo>

Estabelece o estilo da GUI do programa

--geometry <xeometría>

Estabelece da xeometría do widget principal - consulte man X para saber máis acerca do formato do argumento

Opcións de Qt:

--display <nomePantalla>

Usa o display "nomePantalla" do servidor X

--session <idSesion>

Restaura o programa co "idSesión" indicado

--cmap

Fai que o programa instale un mapa de cores privado nunha pantalla de 8-bit

--ncols <cantidade>

Limita o número de cores reservadas no cubo de cores nunha pantalla de 8-bit, se o programa está a usar a especificación de cor QApplication::ManyColor

--nograb

Indícalle a Qt que nunha capture o rato nen o teclado

--sync

Troca para o modo síncrono para depuración

--fn, --font <tipoLetra>

Define o tipo de letra do programa

--bg, --background <cor>

Estabelece a cor de fondo predeterminada e a paleta do programa (as sombras claras e escuras son calculadas)

--fg, --foreground <cor>

Estabelece a cor de primeiro plano predeterminada

--btn, --button <cor>

Estabelece a cor predeterminada dos botóns

--name <nome>

Estabelece o nome do programa

--title <título>

Estabelece o título do programa

--visual TrueColor

Obriga ao programa a empregar TrueColor nunha pantalla de 8-bit

--inputstyle <estiloEntrada>

Axusta o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores posíbeis son "onthespot", "overthespot", "offthespot", e "root"

--im <servidor XIM>

Indica o servidor XIM

--noxim

Deshabilita o XIM

--reverse

Reflicte a disposición dos widgets por enteiro

CONSULTE TAMÉN

http://developer.kde.org

O sitio web dos desenvolventes de KDE

ERROS

Por favor, empregue http://bugs.kde.org para informar de erros, non envíe directamente correos aos autores.

AUTORES

Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>

Autor.

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Autor.

Zack Rusin <zack@kde.org>

Autor.
2006-06-01 O sistema de escritorio K