Scroll to navigation

DEMANGLE(1) [FIXME: manual] DEMANGLE(1)

NOME

demangle - Desfai a mutilación dos nomes dos símbolos de C++

SINOPSE

demangle

DESCRICIÓN

demangle le unha lista de nomes de símbolos de C++ mutilados desde a entrada estándar e convérteos a unha forma lexíbel na saída estándar.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

EXEMPLO

Crie un ficheiro chamado nomes que conteña os seguintes nomes codificados de símbolos:

_ZNK6Object10metaObjectEv 
_ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv 
_ZTC4Kolf0_11KMainWindow

Estes nomes poden ser recuperados como segue:

example$ demangle < nomes
Object::metaObject() const 
QPtrList<Arrow>::clear() 
construction vtable for KMainWindow-in-Kolf

CONSULTE TAMÉN

kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
7 de abril de 2003 [FIXME: source]