Scroll to navigation

dpkg-split(1) dpkg suite dpkg-split(1)

NAZWA

dpkg-split - narzędzie dzielenia/łączenia pakietów Debiana

SKŁADNIA

dpkg-split [opcja...] polecenie

OPIS

dpkg-split dzieli pakiety binarne Debiana na mniejsze części oraz scala je z powrotem, tak że możliwe jest przechowanie większych pakietów na małych nośnikach, takich jak dyskietki.

Program wywołuje się ręcznie, wraz z opcją --split, --join lub --info.

Możliwe jest także wywołanie automatyczne, przez użycie opcji --auto. Wtedy to tworzona jest kolejka części pakietu, a gdy wszystkie części będą dostępne, cały pakiet zostanie odtworzony. Opcje --listq i --discard pozwalają na zarządzanie kolejką.

Wszystkie działania, takie jak rozdzielanie, łączenie, czy kolejkowanie, powodują wyświetlenie informacji na standardowe wyjście. Informacje te można zignorowa.

POLECENIA

Rozdzielenie pojedynczego pakietu binarnego na poszczególne części.

Części mają nazwę przyrostek.NofM.deb gdzie N jest numerem części, rozpoczynając od 1, a M jest liczbą wszystkich części (dziesiętnie).

Jeśli nie podano przedrostka, to użyta jest nazwa pliku pełnego-archiwum, wraz z katalogiem, gdy jest określony. Ponadto usunięta jest końcówka .deb.

Łączenie części pakietu i odtworzenie oryginalnego pliku sprzed dzielenia.

Pliki podane jako argumenty muszą by częściami tego samego oryginalnego pakietu. Każda częś musi pojawi się raz na liście argumentów, ale nie jest konieczne zachowanie właściwej kolejności.

Części muszą by wygenerowane z użyciem tego samego rozmiaru, co oznacza, że muszą to by te same części utworzone za pomocą polecenia dpkg-split --split.

Nazwy plików części nie mają znaczenia dla procesu odtworzenia pakietu.

Domyślnie, plik wynikowy ma nazwę pakiet_wersja_architektura.deb.

Wyświetlanie informacji, podanych w formacie czytelnym dla człowieka, o częściach pakietu. Argumenty, które nie są częścią pakietu, powodują wyświetlenie informacji o tym fakcie na standardowym wyjściu.
Automatyczne kolejkowanie części i odtworzenie pakietu, gdy to jest możliwe.

Podana częś zostaje sprawdzona i porównana z innymi częściami tego samego pakietu, które znajdują się w kolejce.

Jeśli wszystkie części pakietu są już dostępne, pakiet jest odtwarzany i zapisywany do pełnego-archiwum.

Jeśli jeszcze nie ma wszystkich części, podana częś jest kopiowana do kolejki i pełne-archiwum nie jest odtwarzane.

Jeśli plik częś nie jest częścią pakietu binarnego, dpkg-split zakończy się i zwróci kod błędu 1, albo kod błędu 2 w przypadku wystąpienia innych problemów.

Opcja --output lub -o musi zosta podana w przypadku użycia --auto. (W przeciwnym razie program nie wiedziałby, jakiego spodziewa się pliku wyjściowego.)

Listowanie zawartości kolejki części pakietu do odtworzenia.

Dla każdego pliku części pakietu wyświetlana jest nazwa pakietu, częś w kolejce, całkowita liczba bajtów przechowywanych w kolejce.

Usuwa części pakietu z kolejki.

Jeśli nie podano nazwy pakietu, czyszczona jest cała kolejka. Gdy nazwa jest podana, usuwane są tylko części podanego pakietu.

-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

Określenie alternatywnego katalogu dla kolejki części pakietów do zrekonstruowania. Domyślnym jest /var/lib/dpkg.
Określenie maksymalnego rozmiaru części pakietu w kibibajtach (KiB, 1024 bajtów). Wartością domyślną jest 450 KiB.
Określenie nazwy pliku pełnego archiwum.

Ta opcja nadpisuje domyślną nazwę przy odtwarzaniu pakietu (--join) oraz jest wymagana przy automatycznym odtwarzaniu pakietu (--auto).

Gdy wykonywane jest automatyczne łączenie części pakietu, dpkg-split zwykle wyświetla informacje o błędzie, gdy dany plik części nie jest częścią pakietu. Ta opcja zapobiega wyświetlaniu nadmiernej ilości informacji przez programy takie jak dpkg.
Forces the output filenames generated by --split to be MSDOS-compatible.

Zmieniany jest przedrostek, zarówno ten domyślny jak i ten podany w argumencie: litery są zamieniane na małe, znak plusa zamieniany jest na x, a pozostałe znaki są pomijane.

Powstały przedrostek jest ucinany do niezbędnego rozmiaru. Powstała nazwa ma posta przedrostekNofM.deb..

KOD WYJŚCIA

0
Żądana operacja dzielenia, łączenia czy jakakolwiek inna, zakończyła się sukcesem. Polecenie --info kończy się sukcesem nawet gdy podany plik nie jest częścią pakietu.
1
Występuje tylko, jeśli użyto --auto i oznacza, że plik części nie był częścią pakietu binarnego.
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, a file that looked like a package part file but was corrupted, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

ŚRODOWISKO

Sets the color mode (since dpkg 1.18.5). The currently accepted values are: auto (default), always and never.
If set, it will be used as the timestamp (as seconds since the epoch) in the deb-split(5)'s ar(5) container.

PLIKI

/var/lib/dpkg/parts
Domyślny katalog kolejki części pakietów czekających na automatyczne odtworzenie.

Nazwy plików w tym katalogu są wewnętrznie utworzone przez dpkg-split i nie są użyteczne dla innych programów.

BŁĘDY

Pobranie pełnej informacji o pakietach w kolejce jest niemożliwe, bez przeszukania katalogu kolejki.

Nie ma prostego testu na sprawdzenie, czy dany plik jest na pewno częścią pakietu.

ZOBACZ TAKŻE

deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(1).

TŁUMACZE

2022-07-01 1.21.9