Scroll to navigation

dpkg-split(1) dpkg suite dpkg-split(1)

NAAM

dpkg-split - gereedschap voor het splitsen/samenvoegen van Debian pakketarchieven

OVERZICHT

dpkg-split [optie...] commando

BESCHRIJVING

dpkg-split splitst Debian binaire pakketbestanden op in kleinere stukken en stelt ze opnieuw samen met het oog op het opslaan van grote pakketbestanden op kleine media zoals diskettes.

De bewerking kan manueel uitgevoerd worden met de opties --split, --join en --info.

Er bestaat ook een automatische modus van, die met de optie --auto geactiveerd wordt. Daarbij houdt het een wachtlijst bij van geziene maar nog niet terug samengevoegde onderdelen en stelt het een pakketbestand opnieuw samen nadat het alle onderdelen ervan gezien heeft. De opties --listq en --discard laten toe de wachtrij te beheren.

Alle splitsings-, samenvoegings- en wachtrijoperaties produceren op de standaarduitvoer informatieve mededelingen. Zij kunnen probleemloos genegeerd worden.

COMMANDO'S

Splitst één enkel Debian binair pakket op in verschillende onderdelen.

De onderdelen worden prefix.NofM.deb genoemd, waarbij N het volgnummer van het onderdeel is, te beginnen bij 1, en M het totaal aantal onderdelen (beide in decimale vorm).

Indien geen prefix opgegeven werd, dan wordt als bestandsnaam de naam van compleet-archief genomen, de map inbegrepen, en met eventuele weglating van het achtervoegsel .deb.

Voegt de onderdelen van een pakketbestand samen, waarbij het originele bestand terug samengesteld wordt zoals het er voor de splitsing uitzag.

De bestanden van de onderdelen die als argumenten opgegeven worden moeten alle onderdelen zijn van exact hetzelfde originele binaire bestand. Elk onderdeel moet exact eenmaal voorkomen in de lijst van argumenten, maar de onderdelen moeten niet in de goede volgorde opgesomd zijn.

De onderdelen moeten uiteraard allemaal aangemaakt zijn met eenzelfde grootte die op het moment van opsplitsen opgegeven werd, hetgeen betekent dat zij gewoonlijk aangemaakt moeten zijn tijdens eenzelfde uitvoering van het commando dpkg-split --split.

De bestandsnamen van de onderdelen zijn niet significant voor het proces van opnieuw samenstellen.

Standaard wordt het uitvoerbestand pakket_versie_arch.deb genoemd.

Geeft in een voor mensen leesbare vorm informatie weer over de/het opgegeven deelbestand(en). Argumenten die niet een stuk van een binair pakket zijn, lokken een mededeling uit die dat stelt (maar wel nog steeds op de standaarduitvoer).
Onderdelen automatisch in de wachtrij plaatsen en het pakket indien mogelijk opnieuw samenstellen.

Het opgegeven onderdeel wordt onderzocht en (eventueel) vergeleken met andere onderdelen van hetzelfde pakket uit de wachtrij met onderdelen van pakketbestanden.

Indien alle onderdelen van het pakketbestand waarvan onderdeel deel uitmaakt, beschikbaar zijn, wordt het pakket opnieuw samengesteld en geschreven naar afgewerkte-uitvoer (dat gewoonlijk niet reeds zou mogen bestaan, hoewel dat geen fout is).

Indien dat niet het geval is, wordt onderdeel naar de wachtrij gekopieerd en wordt afgewerkte-uitvoer niet aangemaakt.

Indien onderdeel geen deel is van een opgesplitst binair pakket, zal dpkg-split afsluiten met status 1. Indien er zich een ander probleem voordoet, zal het afsluiten met status 2.

De optie --output of -o moet opgegeven worden als --auto gebruikt wordt. (Mocht dit niet verplicht zijn, dan zou het aanroepende programma niet weten welk uitvoerbestand het moet verwachten.)

Somt de inhoud op van de wachtrij met pakketten die opnieuw samengesteld moeten worden.

Voor elk pakketbestand waarvan er zich onderdelen in de wachtrij bevinden, geeft de uitvoer de naam van het pakket weer, de onderdelen die zich in de wachtrij bevinden en het totaal aantal in de wachtrij opgeslagen bytes.

Dit verwijdert onderdelen uit de wachtrij met onderdelen die wachten op de resterende onderdelen van hun pakket.

Indien geen enkel pakket opgegeven werd, wordt de wachtrij volledig leeggemaakt. Indien er wel opgegeven werden, dan worden enkel onderdelen van het/de relevante pakket(ten) verwijderd.

-?, --help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
De versie tonen en afsluiten.

OPTIES

Geeft een alternatieve map op voor de wachtrij van onderdelen die wachten op de automatische hersamenstelling. Standaard is dat /var/lib/dpkg.
Geeft aan wat de maximale grootte mag zijn van een onderdeel bij het opsplitsen, uitgedrukt in kibibytes (1024 bytes). Standaard is dat 450 KiB.
Geeft de bestandsnaam op voor het hersamengestelde bestand.

Bij een handmatige hersamenstelling (--join) vervangt dit de standaardnaam en het is verplicht bij een automatische hersamenstelling of in-de-wachtrij-plaatsing (--auto).

Bij het uitvoeren van een automatische hersamenstelling of in-de-wachtrij-plaatsing, zal dpkg-split gewoonlijk een melding tonen als het een onderdeel aangereikt krijgt dat geen deel uitmaakt van een binair pakket. Deze optie onderdrukt deze melding om het voor programma's zoals dpkg mogelijk te maken om te gaan met zowel opgesplitste als niet-opgesplitste pakketten zonder ongepaste meldingen te produceren.
Dwingt --split ertoe om de bestandsnamen van de uitvoer die het genereert MSDOS-compatibel te maken.

Dit verhaspelt het prefix - ofwel het standaardprefix dat afgeleid wordt van de bestandsnaam van de invoer of het prefix dat als argument opgegeven werd: alfanumerieke tekens worden naar kleine letters omgezet, een plus-teken wordt vervangen door een x en alle andere tekens worden verwijderd.

Het resultaat wordt dan zoveel als nodig afgekapt en er worden bestandsnamen gegenereerd in de vorm van prefixNofM.deb.

AFSLUITSTATUS

0
De gevraagde opsplitsing, samenvoeging of een ander commando werd met succes uitgevoerd. --info commando's worden als geslaagd beschouwd, ook als de bestanden geen onderdeel zijn van een binair pakket.
1
Komt enkel voor bij --auto en geeft aan dat het onderdeel-bestand geen deel van een binair pakket was.
2
Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan een ongeldig gebruik van de commandoregel, aan een bestand dat er uitzag als een bestand van een pakketonderdeel maar defect was of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de database, geheugentoewijzing, enz.

OMGEVING

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
Indien dit ingesteld werd, zal het gebruikt worden als de tijdsaanduiding (timestamp) (in seconden sinds de epoch) in de ar(5)-container van deb-split(5).

BESTANDEN

/var/lib/dpkg/parts
De standaardmap voor de wachtrij met bestandsonderdelen die wachten op de automatische hersamenstelling.

De bestandsnamen die in deze map gebruikt worden, gebruiken een indeling die eigen is aan dpkg-split en zijn hoogstwaarschijnlijk onbruikbaar voor andere programma's en in ieder geval mag men niet steunen op die bestandsnaamstructuur.

BUGS

Alle details over de pakketten die zich in de wachtrij bevinden, kunnen onmogelijk bekomen worden zonder zichzelf te verdiepen in de wachtrijmap.

Er bestaat geen eenvoudige manier om na te gaan of een bestand dat een onderdeel van een binair pakket zou kunnen zijn, er effectief ook een is.

ZIE OOK

deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(1).

2022-07-01 1.21.9