Scroll to navigation

DEBORPHAN(1) General Commands Manual DEBORPHAN(1)

NAAM

deborphan - Programma dat verweesde pakketten zoekt

OVERZICHT

deborphan [OPTIE] ... [PAKKET] ...

BESCHRIJVING

deborphan zoekt pakketten die door geen enkel pakket vereist worden, d.w.z. waarvan geen enkel pakket afhankelijk is. Het standaardgedrag is te zoeken in de secties libs, oldlibs en introspection om op het spoor te komen van niet-gebruikte bibliotheken.

Indien het aanroepen wordt met een facultatieve lijst van pakketten, controleert het enkel of deze pakketten vereist worden door andere pakketten. Het resultaat wordt weergegeven op de standaarduitvoer, alsof de optie --show-deps opgegeven werd. Zoeken op specifieke pakketten zal het pakket weergeven, ongeacht de prioriteit/belangrijkheid ervan. Het is mogelijk om de optie - op te geven, waardoor een lijst van pakketten gelezen wordt van standaardinvoer.

OPTIES

-f, --status-file=BESTAND
Het bestand BESTAND gebruiken als statusbestand.
-h, --help
Een korte hulptekst weergeven en afsluiten.
-v, --version
Versie-informatie weergeven en afsluiten.

DE UITVOER BEÏNVLOEDEN

-d, --show-deps
Een lijst van alle geïnstalleerde pakketten weergeven en de pakketten vernoemen die erop steunen (deze vereisen).
-P, --show-priority
De prioriteit van de gevonden pakketten tonen.
-s, --show-section
De secties waarin de pakketten zich bevinden, tonen.
--no-show-section
Het tonen van de secties overschrijven als het standaardgedrag is deze weer te geven (zie --all-packages).
-z, --show-size
De geïnstalleerde grootte van de gevonden pakketten weergeven.

HET ZOEKEN BEÏNVLOEDEN

-a, --all-packages
Alle pakketten controleren in plaats van enkel die in de sectie libs. (Als er al gebruik gemaakt wordt van deze optie), wordt ze best gebruikt in combinatie met --priority. Deze optie impliceert --show-section.
-e, --exclude=LIJST
De pakketten die vernoemd worden in LIJST (een lijst met komma als scheidingsteken) buiten de evaluatie houden, alsof ze niet bestonden in het statusbestand.
-H, --force-hold
De dpkg-vlag "hold" (vasthouden) op pakketten negeren en deze pakketten dus weergeven. Zonder deze optie worden de pakketten waarvoor de "hold"-vlag gezet is, niet weergegeven. Raadpleeg dpkg(1) voor bijkomende informatie over pakketvlaggen. Ten gevolge van een bug in aptitude (Debian bug #137771), worden hold-vlaggen die door aptitude gecreëerd werden, genegeerd door deborphan.
--ignore-suggests
--ignore-recommends
Niet nagaan of er een pakket is dat het pakket `suggereert' (--ignore-suggests) of `aanbeveelt' (--ignore-recommends). Als beide opties tegelijk gebruikt worden, gedraagt deborphan zich alsof de hieronder behandelde `nice-modus' uitgezet werd.
-n, --nice-mode
De nice-modus uitzetten. De nice-modus gaat na of er een pakket is dat het pakket `suggereert' of `aanbeveelt'. Wanneer er een gevonden wordt, zal het pakket als in gebruik gemarkeerd worden, of, als --show-deps gebruikt werd, het pakket dat het pakket suggereert, weergegeven worden alsof het ervan afhankelijk is (het vereist).
-p, --priority=PRIORITEIT
Enkel die pakketten tonen die een prioriteit hebben die gelijk is aan of groter dan PRIORITEIT. PRIORITEIT moet zich bevinden binnen het bereik van 1–5, of moet één van de volgende zijn: required (vereist), important (belangrijk), standard (standaard), optional (facultatief), extra. De standaardwaarde voor PRIORITEIT is 2 (important).
--find-config
Deze optie zoekt naar gede-installeerde pakketten waarvan nog configuratiebestanden op het systeem staan. Het impliceert de optie -a.
--libdevel
Ook in de sectie "libdevel" zoeken.

BEHEER VAN HET KEEP-BESTAND

-A, --add-keep PKT1 ... PKTn
Pakketten toevoegen aan de lijst met pakketten waarover nooit gerapporteerd wordt, wat ook hun toestand moge zijn. U kunt '-' opgeven om standaardinvoer te gebruiken. Merk op dat namen van pakketten hoofdlettergevoelig zijn.
-k, --keep-file=BESTAND
Het bestand BESTAND gebruiken om de lijst vastgehouden pakketten op te slaan.
-L, --list-keep
De lijst vastgehouden pakketten tonen.
-R, --del-keep PKT1 ... PKTn
Pakketten verwijderen uit de lijst van pakketten waarover nooit gerapporteerd wordt. U kunt '-' opgeven om standaardinvoer te gebruiken. Wanneer de volgende keer deborphan aangeroepen wordt, zal het pakket opnieuw gerapporteerd worden indien geen enkel pakket het vereist.
-Z, --zero-keep
De volledige lijst van vastgehouden pakketten wissen. In combinatie met deze optie is enkel de optie -A mogelijk.

GISSEN

--guess-*
--no-guess-*
Op basis van de pakketnaam en/of de pakketbeschrijving kan deborphan trachten te gissen welke pakketten voor u mogelijk van weinig nut zijn. Het zal doen alsof het pakket zich in de sectie main/libs bevindt en het rapporteren alsof het een bibliotheek was. Deze methode is zeker niet perfect of zelfs maar betrouwbaar. Pas dus op als u ze gebruikt! Het is ook mogelijk om deborphan op te dragen een gissing te doen over alle interpreters, behalve over die van Perl door --guess-interpreters --no-guess-perl te gebruiken. Of u kunt deborphan over alles laten gissen behalve over Mono door --guess-all --no-guess-mono te gebruiken. Merk op dat de optie --no-guess- moet volgen op de optie --guess- welke deze aanpast. Dit maakt het mogelijk om meer complexe zaken aan te geven, zoals gissen over alles behalve over interpreters, maar op de koop toe trachten te gissen over perl.

De volgende opties moeten voorafgegaan worden door --guess- of (behalve only) door --no-guess-:

common
Deze optie tracht common-pakketten te vinden, d.w.z. pakketten met een naam die eindigt op -common.

data
Deze optie tracht data-pakketten te vinden, d.w.z. pakketten met een naam die eindigt op -data.

debug
Deze optie tracht debuggende bibliotheken te vinden, d.w.z. pakketten met een naam die eindigt op -dbg of -dbgsym.

dev
Deze optie tracht ontwikkelpakketten te vinden, d.w.z. pakketten met een naam die eindigt op -dev. Zie ook de optie --libdevel.

doc
Deze optie tracht documentatiepakketten te vinden, d.w.z. pakketten met een naam die eindigt op -doc.

dummy
Deze optie tracht dummy-pakketten te vinden, d.w.z. pakketten met dummy of transitional in de beknopte beschrijving ervan.

kernel
Deze optie tracht kernel-modules te vinden. Ze tracht een overeenkomst te vinden met (-modules|^nvidia-kernel)-.*[0–9]+\.[0–9]+\.[0–9]+.

interpreters
Alle interpreter-modules trachten te vinden (d.w.z. met insluiting van ruby, pike, python, perl en mono).

mono
Deze optie tracht mono-bibliotheken te vinden. Ze tracht een overeenkomst te vinden met ^libmono.

perl
Deze optie tracht perl-modules te vinden. Ze tracht een overeenkomst te vinden met ^lib.*-perl$.

pike
Deze optie tracht pike-modules te vinden. Ze tracht een overeenkomst te vinden met ^pike[[:digit:]]*-.

python
Deze optie tracht python-modules te vinden. Ze tracht een overeenkomst te vinden met ^python[[:digit:]]*-.

ruby
Deze optie tracht ruby-modules te vinden. Ze tracht een overeenkomst te vinden met ^lib.*-ruby[[:digit:].]*$.

section
Deze optie tracht bibliotheken te vinden die per ongeluk in de verkeerde sectie geplaatst werden. Ze tracht een overeenkomst te vinden met ^lib, maar niet als dit eindigt op iets van het volgende: -dbg, -dbgsym, -doc, -perl of -dev.

all
Al het bovenstaande proberen.

only
De sectie van het pakket volledig negeren en enkel voor de naam en/of de beschrijving gaan. Deze optie moet gebruikt worden in combinatie met een of meer van de hierboven vermelde --guess-opties, anders zal deborphan niets weergeven.

BESTANDEN

/var/lib/dpkg/status
Status van de beschikbare pakketten. Zie voor meer informatie de sectie INFORMATIE OVER PAKKETTEN (INFORMATION ABOUT PACKAGES) in de man-pagina van dpkg.
/var/lib/deborphan/keep
Een lijst met vast te houden pakketten, met een regeleinde als scheidingsteken. De volgorde van de pakketnamen speelt geen rol.

ZIE OOK

dpkg(8), dselect(8), orphaner(8), editkeep(8), cruft(8), xargs(1)

BUGS

Indien u een bug rapporteert, voeg dan ook uw /var/lib/dpkg/status-bestand toe. Dit helpt bij het reproduceren van de bugs.

AUTEURS

deborphan werd geschreven door Cris van Pelt <"Cris van Pelt"@tribe.eu.org>, nadien onderhouden door Peter Palfrader <weasel@debian.org> maar wordt nu onderhouden door Carsten Hey <c.hey@web.de>

Februari 2009 deborphan