Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [opcions] llibre.lrf


Llegeix el llibre electrònic LRF book.lrf

Sempre que passeu arguments a lrfviewer i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

Inhabilita la partició de mots a final de ratlla. Això redueix significativament el temps de renderització.

mostra aquest missatge d'ajuda i surt

Profile the LRF renderer

Imprimeix més informació quant al procés de renderització

mostra el número de versió del programa i surt

Turn on visual aids to debugging the rendering engine

By default the background is off white as I find this easier on the eyes. Use this option to make the background pure white.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

d’abril 01, 2022 5.40.0