Scroll to navigation

CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

NAME

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [opcje] [from to text]


Wyślij mail przy użyciu protokołu SMTP. calibre-smtp ma dwa tryby pracy. W trybie tworzenia wiadomości określasz od kogo, do kogo i tekst wiadomości, na podstawie których jest budowana, a następnie wysyłana wiadomość. W trybie filtrowania calibre-smtp odczytuje dane z STDIN i wysyła je. text jest treścią wiadomości. Jeśli treść nie jest podana, jest ona odczytywana z STDIN. to jest adresem e-mailowym odbiorcy wiadomości, zaś from - adresem nadawcy. Jeśli kompletna wiadomość jest odczytywana z STDIN adresy nadawcy i odbiorcy są używane jedynie do negocjacji w protokole SMTP, nagłówki wiadomości nie są modyfikowane.

Whenever you pass arguments to calibre-smtp that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--fork, -f
Oddziel i dostarcz wiadomość w tle. Jeśli użyjesz tej opcji, powinieneś użyć również parametru --outbox, by móc zareagować na błędy przy dostarczaniu wiadomości.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--localhost, -l
Lokalna nazwa komputera. Używana przy połączeniu z serwerem SMTP.

--outbox, -o
Ścieżka do folderu, w którym będą przechowywane wiadomości, których nie udało się wysłać.

--timeout, -t
Limit czasu połączenia

--verbose, -v
Podaj więcej danych

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

COMPOSE MAIL

Opcje tworzenia wiadomości. Ignorowane, jeśli treść wiadomości nie została podana
--attachment, -a
Plik do załączenia do maila

--subject, -s
Temat maila

SMTP RELAY

Opcje, aby korzystać z serwera SMTP do wysyłania poczty. calibre będzie próbował wysłać e-mail bezpośrednio, chyba, że --relay jest określony.
--cafile
Ścieżka do pliku połączonych certyfikatów CA w formacie PEM, służącym do weryfikacji certyfikatu serwera podczas korzystania z TLS. Domyślnie używane są certyfikaty systemu CA.

--dont-verify-server-certificate
Nie weryfikuj certyfikatu serwera podczas łączenia za pomocą TLS. To było domyślne zachowanie w wersjach kalibre starszych niż 3.27. Jeśli używasz przekaźnika z samopodpisanym lub w inny sposób nieważnym certyfikatem, możesz użyć tej opcji, aby przywrócić zachowanie wcześniejsze niż 3.27

--encryption-method, -e
Metoda szyfrowania używana przy połączeniu z serwerem pocztowym. Do wyboru są: TLS, SSL lub NONE. Domyślną jest TLS. UWAGA: wybranie NONE jest bardzo niebezpieczne.

--password, -p
Hasło

--port
Port do połączenia z serwerem pocztowym. Domyślnie jest to 465 jeśli używana się SSL, a 25 w innym przypadku.

--relay, -r
Serwer SMTP, używany do wysyłania poczty

--username, -u
Nazwa użytkownika

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lipca 31, 2020 4.22.0