Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opcje]


Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...


Everything after the -- is passed to the script. You can also use calibre-debug as a shebang in scripts, like this:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --


Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Dodaj prostą wtyczkę (tj. wtyczkę, składającą się wyłącznie z pliku .py), podając ścieżkę do pliku py, zawierającego kod programu.

Uruchom kod pythona

Debuguj wykrycie urządzenia

(Wy)rejestruj calibre z domyślnych programów Windows --default-programs = (register|unregister)

Uruchom narzędzie porównywania calibre. Np: calibre-debug --diff plik1 plik2

Uruchom Edytor książek w trybie debugowania

Uruchom plik z kodem pythona

Rozbij książkę do określonego folderu. Użycie: -x plik.epub katalog_wyjściowy Eksportuje książkę jako zbiór plików HTML i metadanych, które można edytować za pomocą standardowych narzędzi do edycji HTML. Działa z plikami EPUB, AZW3, HTMLZ i DOCX.

Eksportuj wszystkie dane calibre (książki/ustawienia/wtyczki). Zwykle zostaniesz poproszony o folder eksportu i biblioteki do wyeksportowania. Możesz także podać je jako argumenty wiersza poleceń, aby pominąć pytania. Użyj ścieżek bezwzględnych dla folderu eksportu i bibliotek. Specjalnego słowa kluczowego „all” można użyć do wyeksportowania wszystkich bibliotek.

Tylko do użytku wewnętrznego

Uruchom GUI w trybie debugowania. Komunikaty są kierowane na standardowe wyjście (stdout i stderr).

Uruchom z konsolą debugowania i zapisywaniem logu we wskazanej ścieżce. Wyłącznie dla programistów, użyj opcji -g aby uruchomić GUI w trybie debugowania

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Łączenie wcześniej podzielonej książki Użycie: -i katalog_wyjsciowy plik.epub Importuje książkę z plików znajdujących się w katalog_wyjsciowy, który został utworzony przez wcześniejsze wywołanie --explode-book. Pamiętaj aby wybrać taki sam typ pliku jak podczas dzielenia książki.

Importuj uprzednio eksportowane dane

Sprawdź plik(i) w podanym katalogu

Wyświetl ścieżki niezbędne do ustawienia środowiska calibre

Uruchom wtyczkę, która udostępnia interfejs wiersza poleceń. Na przykład: calibre-debug -r "Nazwa wtyczki" -- file1 --option1 Wszystko po -- zostanie przekazane do wtyczki jako argumenty.

Run the named test(s). Use the special value "all" to run all tests. If the test name starts with a period it is assumed to be a module name. If the test name starts with @ it is assumed to be a category name.

Don't run with the DEBUG flag set

Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że wszystkie niezakończone zadania zostaną przerwane więc należy używać tego przełącznika ostrożnie.

Zredukuj określoną czcionkę. Użycie -- po tej opcji należy podać parametry przekazywane do programu redukującego czcionki

Testuj moduły binarne w buildzie

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

Uruchom podgląd książek w trybie debugowania

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

sierpnia 12, 2022 6.3.0