Scroll to navigation

deluser.conf(5) File Formats Manual deluser.conf(5)

NAZWA

/etc/deluser.conf - plik konfiguracyjny programów deluser(8) i delgroup(8).

OPIS

Plik /etc/deluser.conf zawiera domyślne wartości konfiguracji programów deluser(8) oraz delgroup(8). Każda opcja ma postać opcja = wartość. Dozwolone jest ujmowanie wartości w apostrofy lub cudzysłowy. Linie komentarza muszą zaczynać się od znaku hasha (#).

deluser(8) i delgroup(8) czytają także plik /etc/adduser.conf (patrz adduser.conf(5)). Ustawienia w pliku deluser.conf mogą nadpisywać ustawienia z pliku adduser.conf..

Poprawne są następujące opcje:

Usuwa katalog domowy oraz plik zawierający przychodzącą pocztę użytkownika. Wartością tej opcji może być 0 (nie usuwaj) lub 1 (usuń).
Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to REMOVE_HOME nie ma żadnego efektu. Wartością tej opcji może być 0 lub 1.
Jeżeli uaktywniono REMOVE_HOME lub REMOVE_ALL_FILES, to wszystkie pliki przed usunięciem są archiwizowane. Domyślną nazwą pliku archiwum jest nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w katalogu określonym w opcji BACKUP_TO. Jako metodę kompresji wybiera się najlepszą spośród tych, które są dostępne. Wartością tej opcji może być 0 lub 1.
Jeżeli uaktywniono BACKUP, to BACKUP_TO określa nazwę katalogu, w którym są zapisywane pliki z kopiami zapasowymi. Domyślną wartością jest katalog bieżący.
Lista wyrażeń regularnych rozdzielonych spacjami. Według tych wyrażeń są sprawdzane wszystkie pliki przeznaczone do usunięcia z powodu usuwania katalogów domowych albo z powodu usuwania plików, których właścicielem jest dany użytkownik. Jeżeli plik pasuje do wyrażenia, to nie jest usuwany. Wartością domyślną jest lista katalogów systemowych, oprócz /home.

Innymi słowy: Domyślnie usuwane są tylko te pliki należące do podanego użytkownika, które znajdują się w /home.

Usuwa grupę, tylko wtedy gdy nie należy do niej żaden użytkownik. Wartością domyślną jest 0.
Wyrażenie regularne opisująca wszystkie systemy plików, które powinny być pominięte podczas wyszukiwania plików użytkownika przeznaczonych do usunięcia. Wartość domyślna to "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)".

PLIKI

/etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKŻE

adduser.conf(5), delgroup(8), deluser(8)

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

wersja 3.118 Debian GNU/Linux