Scroll to navigation

ADDUSER(8) System Manager's Manual ADDUSER(8)

NAZWA

adduser, addgroup - add or manipulate users or groups

SKŁADNIA

adduser [opcje] [--home KATALOG] [--shell PROWŁOKA] [--no-create-home] [--uid ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--ingroup GRUPA | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] [--add_extra_groups] użytkownik

adduser --system [opcje] [--home KATALOG] [--shell POWŁOKA] [--no-create-home] [--uid ID] [--group | --ingroup GRUPA | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos GECOS] użytkownik

addgroup [opcje] [--gid ID] grupa

addgroup --system [opcje] [--gid ID] grupa

adduser [opcje] użytkownik grupa

OPIS

adduser i addgroup dodają użytkowników i grupy do systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów useradd, groupadd i usermod wybierającymi zgodne ze standardami Debiana wartości identyfikatora użytkownika (UID) i identyfikatora grupy (GID), tworzącymi katalogi domowe, uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje. adduser i addgroup mogą być użyte w jednym z pięciu trybów:

Dodawanie zwykłych użytkowników

adduser, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji --system lub --group, doda zwykłego użytkownika.

adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla zwykłych użytkowników w pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostać nadpisany za pomocą opcji --uid.

Zakres określony w pliku konfiguracyjnym również może zostać nadpisany opcjami --firstuid i --lastuid.

Domyślnie każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje przypisana grupa mająca tę samą nazwę i identyfikator, co użytkownik. Umieszczanie każdego użytkownika w grupie o tej samej nazwie pozwala na łatwe zarządzanie katalogami dostępnymi do zapisu dla grupy poprzez dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi set-group-ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartości umask równej 002. Jeżeli ta opcja zostanie wyłączona przez ustawienie USERGROUPS na no, wszyscy nowo tworzeni użytkownicy będą mieli identyfikator grupy ustawiony na USERS_GID. Podstawowe grupy użytkowników mogą zostać również nadpisane przez podanie w linii poleceń opcji --gid lub --ingroup, które ustawiają grupę przez podanie, odpowiednio, jej id lub nazwy. Ponadto użytkowników można dodać do jednej lub większej liczby grup zdefiniowanych w adduser.conf albo przez ustawienie ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez podanie opcji linii poleceń --add_extra_groups.

adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami DHOME, GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy może zostać nadpisany przez opcję linii poleceń --home, a powłoka - przez opcję --shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set-group-ID, co powoduje, że jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu będzie miał przydzieloną właściwą grupę.

adduser skopiuje pliki z katalogu SKEL do katalogu domowego użytkownika, poprosi o dane użytkownika (GECOS) oraz o hasło. Dane użytkownika mogą być także ustawione opcją --gecos. Podanie opcji --disabled-login spowoduje utworzenie konta użytkownika, które będzie niedostępne (zablokowane), dopóki nie zostanie ustawione hasło. Opcja --disabled-password nie ustawi hasła, ale dostęp użytkownika do systemu będzie możliwy (na przykład przez użycie programu SSH z kluczami RSA).

Po utworzeniu i ustawieniu konta użytkownika, jeżeli istnieje plik /usr/local/sbin/adduser.local, to zostanie on uruchomiony w celu wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do adduser.local są następujące:
nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy
Zmienna środowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:

0 jeśli
podano opcję --quiet
1 jeśli nie
podano żadnej z opcji --quiet i --debug
2 jeśli
podano opcję --debug

(To samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna jest przestarzała i zostanie usunięta w którejś z przyszłych wersji programu adduser.)

Dodawanie użytkowników systemowych

adduser, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie będącym opcją, oraz z opcją --system, doda użytkownika systemowego. Jeżeli taki użytkownik z identyfikatorem użytkownika (uid) mieszczącym się w zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub jeżeli uid jest podany w linii poleceń, to z tym identyfikatorem) już istnieje, adduser wyświetli ostrzeżenie i zakończy działanie. Ostrzeżenie to można wyłączyć, używając opcji --quiet.

adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu identyfikatorów systemowych określonych w pliku konfiguracyjnym (FIRST_SYSTEM_UID iLAST_SYSTEM_UID). Aby podać ściśle określony UID, należy użyć opcji --uid.

Domyślnie użytkownicy systemowi mają przypisaną grupę nogroup. Aby przypisać nowego użytkownika systemowego do istniejącej grupy, należy użyć opcji --gid lub --ingroup. Aby nowemu użytkownikowi systemowemu została przypisana nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba użyć opcji --group.

A home directory is created by the same rules as for normal users. The new system user will have the shell /usr/sbin/nologin (unless overridden with the --shell option). Standard UNIX password logins will be disabled for the new system user; however, logins by other means (for example, via SSH) are still allowed. Skeletal configuration files are not copied.

Dodawanie zwykłych grup

Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcją --group, ale bez opcji --system, lub jako program addgroup, to zostanie dodana grupa dla zwykłych użytkowników.

A GID will be chosen from the range specified for system GIDs in the configuration file (FIRST_GID, LAST_GID). To override that mechanism you can give the GID using the --gid option.

Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

Dodawanie grup systemowych

Jeżeli addgroup zostanie wywołany z opcją --system, to będzie utworzona nowa grupa systemowa.

A GID will be chosen from the range specified for system GIDs in the configuration file (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID). To override that mechanism you can give the GID using the --gid option.

Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy

adduser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami doda istniejącego użytkownika do istniejącej grupy.

OPCJE

Use FILE instead of /etc/adduser.conf.
Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasła. Użytkownik nie będzie mógł używać swojego konta, dopóki hasło nie zostanie nadane.
Jak --disabled-login, ale dostęp użytkownika do systemu będzie wciąż możliwy (na przykład przez użycie kluczy SSH RSA), ale bez autoryzacji za pomocą hasła.
Domyślnie nazwy użytkowników i grup są walidowane względem konfigurowalnego wyrażenia regularnego NAME_REGEX podanego w pliki konfiguracyjnym. Użycie tej opcji spowoduje, że adduser i addgroup będą mniej restrykcyjne w odniesieniu do tych nazw. NAME_REGEX jest opisane w adduser.conf(5).
Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego użytkownika. Jeśli ta opcja jest użyta, to adduser nie będzie prosił o podanie tych informacji.
When creating a group, this option sets the group ID number of the new group to GID. When creating a user, this option sets the primary group ID number of the new user to GID.
When creating a user, this option sets the primary group ID number of the new user to the GID of the named GROUP. Unlike with the --gid option, the group is specified here by name rather than by ID number.
Użyte razem z --system, spowoduje utworzenie grupy o takiej samej nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte razem z opcją --system, to zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest opcją domyślną, jeżeli program został wywołany jako addgroup.
Wyświetla krótką instrukcję używania programu.
Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika, nadpisując tym samym domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie istnieje, to będzie utworzony i zostaną skopiowane pliki z katalogu SKEL.
Ustawia POWŁOKĘ jako powłokę logowania użytkownika, nadpisując domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym.
Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.
Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeżenia i błędy.
Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwiązywania problemów w programie adduser.
Tworzy użytkownika systemowego lub grupę systemową.
Ustawia identyfikator nowego użytkownika na podaną wartość. adduser zakończy się błędem, jeżeli taki identyfikator jest już zajęty.
Nadpisuje wartość pierwszego dostępnego identyfikatora użytkownika (nadpisuje FIRST_UID podany w pliku konfiguracyjnym).
Nadpisuje wartość pierwszego ostatniego identyfikatora użytkownika (LAST_UID).
Dodaje nowego użytkownika do grup dodatkowych zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym.
Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚCI ZWRACANE

0
Podany użytkownik istnieje - albo został utworzony przez adduser, albo istniał w systemie przed wywołaniem adduder. Jeżeli adduser zwrócił 0, to uruchomienie programu adduser po raz drugi z tymi samymi parametrami także zwróci 0.
1
Tworzenie użytkownika lub grupy nie powiodło się, ponieważ użytkownik bądź grupa już istniały z innym identyfikatorem UID/GID niż podany. Nazwa użytkownika lub grupy została odrzucona ponieważ nie pasowała do skonfigurowanego wyrażenia regularnego, patrz adduser.conf(5). Adduser został zabity sygnałem.
Albo z wielu innych jeszcze nieudokumentowanych przyczyn, które w takim wypadku są wypisywane na konsoli - można rozważyć niepodawanie opcji --quiet, aby adduser wypisał więcej informacji.

PLIKI

/etc/adduser.conf
Domyślny plik konfiguracyjny programów adduser i addgroup.
/usr/local/sbin/adduser.local
Opcjonalne dodatki.

ZOBACZ TAKŻE

adduser.conf(5), deluser(8), groupadd(8), useradd(8), usermod(8), punkt 9.2.2 dokumentu Debian Policy.

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca Habera. Dodatkowe łaty autorstwa Joerga Hoha i Stephena Grana.
Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.

Debian GNU/Linux