Scroll to navigation

OPENSSL(1SSL) OpenSSL OPENSSL(1SSL)

NAZWA

openssl - narzędzia wiersza poleceń do biblioteki OpenSSL

SKŁADNIA

openssl polecenie [ opcje_polecenia ] [ argumenty_polecenia ]

openssl [ list-standard-commands | list-message-digest-commands | list-cipher-commands | list-cipher-algorithms | list-message-digest-algorithms | list-public-key-algorithms]

openssl no-XXX [ dowolne opcje ]

OPIS

OpenSSL to zestaw narzędzi kryptograficznych implementujący protokoły sieciowe Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) i Transport Layer Security (TLS v1) oraz wymagane przez nie standardy kryptograficzne.

Program openssl to narzędzie wiersza poleceń przeznaczone do używania różnych funkcji kryptograficznych biblioteki crypto OpenSSL z poziomu powłoki. Można go używać do:

 o Tworzenia i zarządzania kluczami prywatnymi, publicznymi i ich parametrami
 o Operacji kryptograficznych na kluczach publicznych
 o Wystawiania certyfikatów X.509, CSR oraz CRL
 o Obliczania skrótów wiadomości
 o Szyfrowania i deszyfrowania
 o Testowania klientów i serwerów SSL/TLS
 o Obsługi poczty z podpisem S/MIME lub zaszyfrowanej
 o Generowania i weryfikowania żądań Time Stamp

PODSUMOWANIE POLECEŃ

Program openssl dostarcza wielu różnych poleceń (polecenie w rozdziale SKŁADNIA powyżej), z których każde ma mnóstwo opcji i argumentów (opcje_polecenia i argumenty_polecenia w rozdziale SKŁADNIA).

Pseudopolecenia list-standard-commands, list-message-digest-commands oraz list-cipher-commands wypisują listę nazw (po jednym elemencie w wierszu) odpowiednio: wszystkich standardowych poleceń, poleceń skrótu wiadomości lub poleceń szyfrowania dostępnych w bieżącej aplikacji openssl.

Pseudopolecenia list-cipher-algorithms oraz list-message-digest-algorithms wyświetlają wszystkie algorytmy szyfrowania i funkcji skrótu, po jednym wpisie w linii. Aliasy są wyświetlane jako:

 z => do

Pseudopolecenie list-public-key-algorithms wyświetla wszystkie obsługiwane algorytmy klucza publicznego.

Pseudopolecenie no-XXX sprawdza obecność polecenia o podanej nazwie. Jeśli XXX nie jest dostępne, zwraca 0 (kod powodzenia) i wypisuje no-XXX; w przeciwnym razie zwraca 1 i wypisuje XXX. W obydwu przypadkach efekty są kierowane na stdout i nic nie pojawia się na stderr. Dodatkowe argumenty wiersza poleceń są zawsze ignorowane. Ponieważ każdy szyfr jest wywoływany przez polecenie o takiej samej nazwie jak on sam, łatwo sprawdzić dostępność szyfrów w openssl z poziomu powłoki. (no-XXX nie potrafi wykrywać pseudopoleceń takich jak quit, list-...-commands, czy samego no-XXX.)

POLECENIA STANDARDOWE

asn1parse
Analiza składni sekwencji ASN.1.
ca
Zarządzanie ośrodkami certyfikacji (CA).
ciphers
Opis zestawu dostępnych szyfrów.
cms
Narzędzie CMS (Cryptographic Message Syntax).
crl
Zarządzanie listą unieważnionych certyfikatów (CRL).
crl2pkcs7
Konwersja z CRL do PKCS#7.
dgst
Obliczanie skrótu wiadomości.
dh
Zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana. Przedawnione przez dhparam.
dhparam
Tworzenie i zarządzanie parametrami Diffie-Hellmana. Zastąpione przez genpkey i pkeyparam.
dsa
Zarządzanie danymi DSA.
dsaparam
Tworzenie i zmienianie DSA. Zastąpione przez genpkey i pkeyparam.
ec
Procesowanie klucza EC (Elliptic curve)
ecparam
Tworzenie i zmienianie parametru EC.
enc
Szyfrowanie.
engine
Informacja o silnikach (modułach ładowalnych) i zarządzanie nimi.
errstr
Konwersja numeru błędu na komunikat błędu.
gendh
Tworzenie parametrów Diffie-Hellmana. Przedawnione przez dhparam.
gendsa
Tworzenie prywatnego klucza DSA na podstawie parametrów. Zastąpione przez genpkey i pkey.
genpkey
Tworzenie kluczy prywatnych lub parametrów.
genrsa
Tworzenie klucza prywatnego RSA. Zastąpione przez genpkey.
nseq
Tworzenie lub sprawdzanie sekwencji certyfikatów nestscape.
ocsp
Narzędzie użytkowe protokołu stanu certyfikatu
passwd
Generowanie skrótu hasła.
pkcs12
Zarządzanie danymi PKCS#12.
pkcs7
Zarządzanie danymi w formacie PKCS#7.
pkey
Zarządzanie kluczami publicznymi i prywatnymi
pkeyparam
Zarządzanie parametrami algorytmu klucza publicznego.
pkeyutl
Narzędzie użytkowe operacji algorytmu kryptograficznego klucza publicznego.
rand
Tworzenie pseudolosowych bajtów.
req
Zarządzanie żądaniami podpisu certyfikatu PKCS#10 X.509 (CSR).
rsa
Zarządzanie kluczem RSA.
rsautl
Narzędzie do podpisywania, weryfikowania, szyfrowania i deszyfrowania RSA. Zastąpione przez pkeyutl.
s_client
Implementacja podstawowego klienta SSL/TLS mogącego nawiązywać przeźroczyste połączenia z odległym serwerem na SSL/TLS. Służy jedynie do testowania i dostarcza tylko podstawowej funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie korzysta z niemal pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl.
s_server
Implementacja podstawowego serwera SSL/TLS przyjmującego połączenia od odległych klientów obsługujących SSL/TLS. Służy jedynie do testowania i dostarcza tylko podstawowej funkcjonalności interfejsu, ale wewnętrznie korzysta z niemal pełnych możliwości biblioteki OpenSSL ssl. Zawiera zarówno własny protokół wiersza poleceń do testowania funkcji SSL, jak i emuluje prosty serwer sieciowy SSL/TLS oparty na HTTP.
s_time
Licznik czasu połączenia SSL.
sess_id
Zarządzanie danymi sesji SSL.
smime
Przetwarzanie poczty S/MIME.
speed
Mierzenie szybkości algorytmu.
spkac
Narzędzie wypisywania i generowania SPKAC.
ts
Narzędzie Time Stamping Authorit (klient i serwer).
verify
Weryfikacja certyfikatu X.509.
version
Informacja o wersji OpenSSL.
x509
Zarządzanie certyfikatami X.509.

POLECENIA SKRÓTU WIADOMOŚCI

md2
Skrót MD2
md5
Skrót MD5
mdc2
Skrót MDC2
rmd160
Skrót RMD-160
sha
Skrót SHA
sha1
Skrót SHA-1
sha224
Skrót SHA-224
sha256
Skrót SHA-256
sha384
Skrót SHA-384
sha512
Skrót SHA-512

POLECENIA KODOWANIA I SZYFROWANIA

base64
Kodowanie Base64
bf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb
Szyfr Blowfish
cast cast-cbc
Szyfr CAST
cast5-cbc cast5-cfb cast5-ecb cast5-ofb
Szyfr CAST5
des des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb des-ofb
Szyfr DES
des3 desx des-ede3 des-ede3-cbc des-ede3-cfb des-ede3-ofb
Szyfr Triple-DES
idea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb
Szyfr IDEA
rc2 rc2-cbc rc2-cfb rc2-ecb rc2-ofb
Szyfr RC2
rc4
Szyfr RC4
rc5 rc5-cbc rc5-cfb rc5-ecb rc5-ofb
Szyfr RC5

ARGUMENTY HASŁA

Niektóre polecenia przyjmują argumenty hasła, zazwyczaj przy pomocy odpowiednio -passin i -passout dla haseł wchodzących i wychodzących. Pozwala to przyjmować hasła z rozmaitych źródeł. Obie te opcje pobierają pojedynczy argument w formacie opisanym poniżej. Jeżeli wymagane hasło nie zostało podane, użytkownik jest monitowany o wpisanie go. Zwykle zostanie ono wczytane z bieżącego terminalu z wyłączonym wyświetlaniem.
pass:hasło
właściwe hasło to hasło. Ponieważ jest ono widoczne dla aplikacji takich jak na przykład "ps" w Uniksie, tej formy należy używać tylko wtedy, kiedy nie zależy nam na bezpieczeństwie.
env:zmienna
pobranie hasła ze zmiennej środowiskowej zmienna. Ponieważ środowisko innych procesów jest widzialne na niektórych platformach (na przykład przez "ps" w niektórych Uniksach) należy ostrożnie korzystać z tej opcji.
file:ścieżka
pierwszy wiersz ścieżki stanowi hasło. Jeżeli ta sama nazwa ścieżki jest dołączona do argumentów -passin oraz -passout to pierwszy wiersz zostanie użyty w charakterze hasła wejściowego a następny w charakterze hasła wyjściowego. ścieżka nie musi się odnosić do zwykłego pliku: może się na przykład odnosić do urządzenia lub nazwanego potoku.
fd:numer
czytanie hasła z deskryptora pliku numer. Można tego używać na przykład do wysyłania danych przez potok.
stdin
czytanie hasła ze standardowego wejścia.

ZOBACZ TAKŻE

asn1parse(1), ca(1), config(5), crl(1), crl2pkcs7(1), dgst(1), dhparam(1), dsa(1), dsaparam(1), enc(1), gendsa(1), genpkey(1), genrsa(1), nseq(1), openssl(1), passwd(1), pkcs12(1), pkcs7(1), pkcs8(1), rand(1), req(1), rsa(1), rsautl(1), s_client(1), s_server(1), s_time(1), smime(1), spkac(1), verify(1), version(1), x509(1), crypto(3), ssl(3), x509v3_config(5)

HISTORIA

Strona podręcznika systemowego openssl(1) pojawiła się w OpenSSL 0.9.2. Pseudopolecenia list-XXX-commands dodano w OpenSSL 0.9.3; pseudopolecenia list-XXX-algorithms zostały dodane w OpenSSL 1.0.0; pseudopolecenia no-XXX zostały dodane w OpenSSL 0.9.5a. O dostępności pozostałych poleceń można przeczytać na ich własnych stronach podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Daniel Koć (PTM) <kocio@linuxnews.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.0.1i oryginału.

2014-07-22 1.0.1i