Scroll to navigation

NFS(5) Podręcznik programisty Linuksa NFS(5)

NAZWA

nfs - format nfs fstab i opcje

SKŁADNIA

/etc/fstab

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Plik fstab zawiera informacje o tym, który system plików gdzie podmontować i z jakimi opcjami. W przypadku NFS, zawiera on nazwę serwera i montowany katalog eksportowany, lokalny katalog montowania (mount point) i specyficzne opcje NFS dotyczące sposobu podmontowania systemu plików.

Przykład wpisu NFS z pliku /etc/fstab.

server:/usr/local/pub	/pub	nfs	rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

Opcje

rsize=n
Ilość bajtów używanych przez NFS podczas odczytywania plików z serwera NFS. Domyślna wartość zależy od wersji jądra, aktualnie 1024 bajty. (Jednakże przepustowość znacznie się polepsza po zażądaniu rsize=8192.)
wsize=n
Ilość bajtów używanych przez NFS podczas zapisywania plików na serwer NFS. Domyślna wartość zależy od wersji jądra, aktualnie 1024 bajty. (Jednakże przepustowość znacznie się polepsza po zażądaniu wsize=8192.)
timeo=n
Wartość w dziesiętnych sekundy określająca czas poprzedzający wysłanie retransmisji po czasie oczekiwania RPC. Domyślnie 7 dziesiętnych sekundy. Po pierwszym czasie oczekiwania, czas oczekiwania jest podwajany po każdym kolejnym oczekiwaniu aż osiągnie 60 sekund, lub nastąpi dość retransmisji do spowodowania głównego czasu oczekiwania. Wtedy, jeżeli system plików jest podmontowany na stałe, każda nowa kaskada czasów oczekiwania restartuje przy podwojonej początkowej wartości poprzedniej kaskady, ponownie dublując przy każdej retransmisji. Maksymalny czas oczekiwania zawsze wynosi 60 sekund. Poprzez zwiększenie tego parametru można osiągnąć większą ogólną wydajność podczas poruszania się w obciążonej sieci, do wolnego serwera, czy przez wiele routerów i bramek.
retrans=n
Ilość podrzędnych czasów oczekiwania i retransmisji, które muszą wystąpić przed wystąpieniem głównego czasu oczekiwania. Domyślna wartość to 3 czasy oczekiwania. Jeśli wystąpi główny czas oczekiwania, to albo przerywana jest operacja na plikach albo na konsoli jest wyświetlana wiadomość "server not responding".
acregmin=n
Minimalny czas w sekundach, przez który powinny być przechowywane atrybuty zwykłych plików przed zażądaniem świeżych informacji z serwera. Domyślnie 3 sekundy.
acregmax=n
Maksymalny czas w sekundach, przez który mogą być przechowywane atrybuty zwykłych plików przed zażądaniem świeżych informacji z serwera. Domyślnie 60 sekund.
acdirmin=n
Minimalny czas w sekundach, przez który powinny być przechowywane atrybuty katalogu przed zażądaniem świeżych informacji z serwera. Domyślnie 30 sekund.
acdirmax=n
Maksymalny czas w sekundach, przez który mogą być przechowywane atrybuty katalogu przed zażądaniem świeżych informacji z serwera. Domyślnie 60 sekund.
actimeo=n
Użycie actimeo ustawia acregmin, acregmax, acdirmin, i acdirmax na tą samą wartość. Nie ma wartości domyślnej.
retry=n
Czas w minutach do ponowienia operacji montowania NFS na pierwszym planie lub w tle przed zrezygnowaniem. Domyślna wartość to 10000 minut, która wynosi ok. tygodnia.
namlen=n
Jeśli serwer NFS nie obsługuje drugiej wersji protokołu montowania RPC, ta opcja może zostać użyta do określenia maksymalnej długości nazwy pliku, obsługiwanej przez system zdalny. Opcja ta jest używana do obsługi POSIXowych funkcji pathconf. Domyślnie 255 znaków.
port=n
Numer portu, do którego mamy się podłączyć na serwerze NFS. Jeśli wartość ta jest równa 0 (domyślnie), wtedy o numer portu, jaki ma być zastosowany będzie odpytany portmapper zdalnego hosta. Jeśli demon NFS zdalnego hosta nie jest zarejestrowany z portmapperem, zostanie użyty standardowy port NFS (2049).
mountport=n
Numer portu mountd .

mounthost=name
Nazwa hosta, na którym chodzi mountd .
mountprog=n
Używa alternatywnego numeru programu podczas kontaktowania się z demonem montowania na zdalnym hoście. Opcja ta przydaje się dla hostów, na których pracuje wiele serwerów NFS. Domyślnie 100005, będące standardowym numerem demona montowania RPC.
mountvers=n
Używa alternatywnego numeru wersji RPC podczas kontaktowania się z demonem montowania na zdalnym hoście. Opcja przydaje się dla hostów, na których pracuje wiele serwerów NFS. Domyślnie - wersja 1.
nfsprog=n
Używa alternatywnego numeru programu RPC podczas kontaktowania się z demonem NFS na zdalnym hoście. Opcja ta przydaje się dla hostów, na których pracuje wiele serwerów NFS. Domyślnie 100003, będące standardowym numerem demona NFS.
nfsvers=n
Używa alternatywnego numeru wersji RPC podczas kontaktowania się z demonem NFS na zdalnym hoście. Opcja ta przydaje się dla hostów, na których pracuje wiele serwerów NFS. Domyślnie - wersja 2.
bg
Jeśli minie czas oczekiwania pierwszej próby montowania NFS, to ponawia montowanie w tle. Po umieszczeniu operacji montowania w tle, wszystkie dalsze montowania na tym samym serwerze NFS są umieszczane w tle natychmiast, bez pierwszej próby montowania. Brakujący punkt podmontowania (mount point) jest traktowany jako czas oczekiwania, aby pozwolić na zagnieżdżone montowania NFS.
fg
Jeśli czas oczekiwania pierwszej próby podmontowania zostanie przekroczony, to ponawia próbę na pierwszym planie. Jest to uzupełnienie opcji bg oraz domyślne działanie.
soft
Jeśli główny czas oczekiwania (major timeout) operacji plikowej NFS zostanie przekroczony, zakomunikuje błąd we/wy programowi wywołującemu. Domyślnie system ponawia operację plikową NFS w nieskończoność.
hard
Jeśli główny czas oczekiwania (major timeout) operacji plikowej NFS zostanie przekroczony, wyświetla "server not responding" na konsole i ponawia operację w nieskończoność. To jest opcja domyślna.
intr
Jeśli główny czas oczekiwania (major timeout) operacji plikowej NFS zostanie przekroczony, a system plików jest podmontowany (hard mounted), to zezwala sygnałom na przerwanie operacji plikowej i powoduje zwrócenie EINTR do programu wołającego. Domyślnie nie zezwala się na przerywanie operacji plikowych.
posix
Zamontowuje system plików NFS posługując się semantyką POSIX. Pozwala to systemowi NFS poprawnie obsługiwać POSIXowe polecenie pathconf przez odpytywanie serwera montowania o maksymalną długość nazw plików. Do takiego montowania zdalny host musi obsługiwać wersję 2 protokołu montowania RPC. Wiele serwerów NSF obsługuje tylko wersję 1.
nocto
Nie pobiera nowych atrybutów podczas tworzenia pliku.
noac
Wyłącza całkowicie wszystkie rodzaje buforowania atrybutów. Odbywa się to kosztem wydajności serwera, ale pozwala dwóm różnym klientom NFS na osiągnięcie przyzwoitych wyników podczas wykonywania równoczesnego zapisu na wspólnym systemie plików serwera.
tcp
Zamontowuje system plików NFS przy użyciu protokołu TCP zamiast domyślnego UDP. Wiele serwerów obsługuje wyłącznie UDP.
udp
Zamontowuje system plików NFS przy użyciu protokołu UDP. Zachowanie domyślne.

Wszystkie opcje bez wartości posiadają odpowiadającą im postać negującą. Na przykład, nointr oznacza zakaz przerywania operacji plikowych.

PLIKI

/etc/fstab

ZOBACZ TAKŻE

fstab(5), mount(8), umount(8), exports(5)

AUTOR

"Rick Sladkey" <jrs@world.std.com>

BŁĘDY

Opcje posix i nocto są przetwarzane przez mount, ale obecnie są cichcem ignorowane.

Opcje tcp i namlen są zaimplementowane, lecz nie są obecnie obsługiwane przez jądro Linuksa.

Polecenie umount powinno powiadomić serwer o odmontowaniu systemu plików NFS.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 5 nfs

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

20 listopada 1993 Linux 0.99