Scroll to navigation

MT(1) General Commands Manual MT(1)

NAZWA

mt - sterowanie działaniem napędu taśm magnetycznych

SKŁADNIA

mt [-V] [-f urządzenie] [--file=urządzenie] [--rsh-command=polecenie] [--version] operacja [liczba]

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mt w wersji GNU. mt wykonuje zadane działanie, dla napędu taśmy. Działanie musi być jednym z podanych poniżej.

Domyślne urządzenie taśmowe, którego dotyczą działania pobierane jest z pliku /usr/include/sys/mtio.h podczas kompilacji mt. Może być unieważnione przez podanie nazwy pliku urządzenia w zmiennej środowiskowej TAPE lub w wierszu poleceń (patrz niżej), który z kolei unieważnia również zmienną środowiska.

Urządzenie musi być albo specjalnym plikiem znakowym, albo zdalnym napędem taśmowym. Chcąc posłużyć się jako archiwum napędem taśmowym umiejscowionym na innej maszynie, powinno się użyć nazwy pliku rozpoczynającej się od "NAZWAHOSTA:". Nazwa hosta może być poprzedzona nazwą użytkownika i znakiem "@". Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli tylko ma się odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku "~/.rhosts" tego użytkownika).

Poniżej podano dostępne działania. Akceptowane są jednoznaczne skróty. Nie wszystkie działania są dostępne na wszystkich systemach, nie wszystkie też działają ze wszystkimi typami napędów taśmowych. Niektóre z działań opcjonalnie przyjmują licznik powtórzeń, który można podać po nazwie działania. Domyślną wartością licznika jest 1.

eof, weof
Zapisanie liczby znaczników EOF na bieżącej pozycji.
fsf
Przesunięcie w przód o liczbę plików. Taśma ustawiana jest na pierwszym bloku następnego pliku.
bsf
Przesunięcie wstecz o liczbę plików. Taśma ustawiana jest na pierwszym bloku następnego pliku.
fsr
Przesunięcie w przód o liczbę rekordów (zapisów).
bsr
Przesunięcie wstecz o liczbę rekordów.
bsfm
Przesunięcie wstecz o liczbę znaczników plików. Taśma ustawiana jest na znaczniku pliku od strony początku taśmy.
fsfm
Przesunięcie w przód o liczbę znaczników plików. Taśma ustawiana jest na znaczniku pliku od strony początku taśmy.
asf
Przesunięcie bezwzględne do pliku numer liczba. Odpowiednik przewinięcia wstecz całości taśmy, a następnie wykonania "fsf liczba".
seek
Ustawienie numeru bloku na liczbę.
eom
Przesunięcie na koniec zapisanego nośnika taśmy (w celu dopisywania plików do taśmy).
rewind
Przewinięcie taśmy (na początek).
offline, rewoffl
Przewinięcie taśmy na początek i jeśli to możliwe, wysunięcie taśmy.
status
Wyświetlenie informacji o stanie jednostki taśmowej.
retension
Przewinięcie taśmy na początek, następnie przewinięcie jej w przód do końca szpuli i powtórnie wstecz.
erase
Wymazanie taśmy.

mt kończy pracę z kodem 0, jeśli działanie się powiodło; 1, jeżeli podano niepoprawną nazwę działania lub urządzenia; 2, jeśli działanie się nie udało.

OPCJE

-f, --file=urządzenie
Używa urządzenia jako nazwy pliku napędu taśmowego, którego mają dotyczyć działania. Można posłużyć się napędem taśmowym innej maszyny, używając nazwy pliku rozpoczynającej się od "NAZWAHOSTA:". Nazwa hosta może być poprzedzona nazwą użytkownika i znakiem "@". Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli tylko ma się odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku "~/.rhosts" tego użytkownika).
--rsh-command=polecenie
Polecenie mt powinno używać podanego polecenia do komunikacji ze zdalnymi urządzeniami zamiast programów /usr/bin/ssh lub /usr/bin/rsh.
-V, --version
Wyświetla numer wersji mt.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów w cpio proszę wysyłać (po angielsku) pod adresem bug-cpio@gnu.org

Strona internetowa GNU cpio: <http://www.gnu.org/software/cpio/>

Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>

Błędy w tłumaczeniu cpio prosimy zgłaszać do <http://translationproject.org/team/>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.11+dfsg oryginału.