Scroll to navigation

mpartition(1) General Commands Manual mpartition(1)

NAZWA

mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

OSTRZEŻENIE

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

OPIS

Polecenie mpartition tworzy system plików MS-DOS jako partycję. Przeznaczone jest do wykorzystania w systemach innych niż Linux, tj. w systemach, gdzie brak jest polecenia fdisk i łatwego dostępu do urządzeń SCSI. Polecenie to działa tylko na napędach, dla których ustawiono zmienną partycji.

mpartition -p dysk
mpartition -r dysk
mpartition -I [-B sektorładujący] dysk
mpartition -a dysk
mpartition -d dysk
mpartition -c [-s sektory] [-h głowice]
[-t cylindry] [-v [-T typ] [-b
początek] [-l długość] [-f]

Mpartition przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

p 
Wyświetla linię poleceń do odtworzenia partycji napędu. Jeżeli dla napędu nie zdefiniowano partycji lub wykryto błędy logiczne, to nie pojawi się żaden wynik. Przy włączonej opcji wyświetlania szczegółów (-v) wyświetla bieżącą tablicę partycji.
r 
Usuwa partycję opisaną przez napęd.
I 
Inicjuje tablicę partycji i usuwa wszystkie partycje.
c 
Tworzy partycję opisaną przez napęd.
a 
"Aktywuje" partycję, tj. czyni ją partycją startową (bootable). Równocześnie może istnieć tylko jedna partycja startowa.
d 
"Dezaktywuje" partycję, tj. przestaje ona być partycją startową.

Jeżeli nie podano żadnej operacji, to wyświetlane są bieżące ustawienia.

Przy tworzeniu partycji dostępne są następujące opcje:

sektory 
Liczba sektorów na ścieżkę partycji (jest to również liczba sektorów na ścieżkę dla całego napędu).
głowice 
Liczba głowic partycji (jest to również liczba głowic dla całego napędu). Domyślnie informacja o geometrii (liczba sektorów i głowic) wyliczana jest z sąsiednich pozycji tablicy partycji lub odgadywana na podstawie rozmiaru.
cylindry 
Liczba cylindrów partycji (nie jest to liczba cylindrów całego napędu).
początek 
Początkowy offset partycji, wyrażony w sektorach. Jeśli nie podano początku, to mpartition rozpoczyna partycję od początku dysku (dla partycji numer 1) lub bezpośrednio za końcem poprzedniej partycji.
długość 
Rozmiar (długość) partycji, wyrażona w sektorach. Jeśli nie podano końca, to mpartition wylicza rozmiar na podstawie liczby sektorów, głowic i cylindrów. Jeśli również ich nie podano, nadaje partycji największy możliwy rozmiar, uwzględniając rozmiar dysku i początek następnej partycji.

Dla wszystkich operacji modyfikujących tablicę partycji dostępne są opcje:

f 
Zwykle przed zapisem jakichkolwiek zmian partycji mpartition wykonuje pewne sprawdzenia spójności logicznej, jak kontrola nakładania się i prawidłowego wyrównywania partycji. Jeśli któreś z nich zawiedzie, to tablica partycji nie jest zmieniana. Opcja -f pozwala na obejście tych zabezpieczeń.

Poniższe opcje dostępne są przy wszystkich operacjach:

v 
W połączeniu z -p wyświetla informację o bieżącej tablicy partycji (bez zmian) albo o tablicy partycji po zmianach.
vv 
Podanie podwojonej flagi włączenia szczegółów powoduje, że mpartition będzie wyświetlać szesnastkowo (hexdump) tablicę partycji przy odczycie i zapisie na urządzenie.

Opcja dostępna przy inicjowaniu tablicy partycji:

sektorładowania 
Czyta wzorcowy główny rekord startowy (master boot record) z pliku sektorładowania.

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.
*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:


./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:


./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.0.18 oryginału.

9 stycznia 2013 mtools-4.0.18