Scroll to navigation

LPF(1) General Commands Manual LPF(1)

NAZWA

lpf - ogólny filtr drukarki

SKŁADNIA

lpf
-Pprinter -wwidth -llength -xwidth -ylength [-c]
-Kcontrolfilename -Lbnrname [-i indent] [-Z options]
[-C class] [-J job] [-R accntname] -nlogin -hHost
-Fformat [-T[crlf,endlinechar] -D level] [affile]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Lpf jest ogólnym filtrem drukarki. Zwykle jest używany jako filtr w pliku printcap i wywoływany przez lpd. Opcja -Tcrlf eliminuje konwersję LF na pary CR/LF.

Poniższe opcje przesyła lpd domyślnie:

-Pprinter
Nazwa drukarki.
-wwidth
Szerokość strony w znakach, jak podano w polu :pw pliku printcap
-llength
Szerokość długość w wierszach, jak podano w polu :pl pliku printcap
-xwidth
Szerokość strony w pikselach, jak podano w polu :px pliku printcap
-ylength
Długość strony w pikselach, jak podano w polu :py pliku printcap
-Kcontrolfilename
Nazwa pliku sterującego.
-Lbnrname
Nazwa nagłówka (banner). Ustawiana opcją -T polecenia lpr.
-nlogin
Nazwa zgłoszeniowa użytkownika.
-hHost
Host, z którego zgłoszono zadanie.
-Fformat
Format zadania z opcji -F polecenia lpr lub innej opcji.

Poniższe opcje mogą być ustawiane przez lpd opcjonalnie:

-Zoptions
Opcje dodatkowe. Przesyłane są z parametru -Z podanego w wierszu poleceń polecenia lpr i mogą być interpretowane przez filtr.

Pozostałe opcje można dodać do wpisu filtru w pliku printcap:

-c
ignoruje znaki sterujące, ustawiane przez opcje -b (binary) lub -l (literal) polecenia lpr.
-iindent
wielkość wcięcia, ustawiana opcją -i polecenia lpr.
-Cclass
nazwa klasy, ustawiana opcją -C polecenia lpr.
-Jjob
nazwa zadania, ustawiana opcją -J polecenia lpr.
-Raccntname
nazwa pliku rozliczeniowego, z informacji zawartej w printcap.
-Dlevel
Ustawia poziom debugowania. Poziom musi być liczbą całkowitą, wartość niezerowa włącza debugowanie.
-Tcrlf
Włącza konwersję LF na CR/LF.
[tłum: w org. _wyłącza_].
-TNNN
NNN jest liczbą całkowitą w formacie używanym w C. Odpowiadający jej znak jest dołączany na koniec wiersza (LF, CR lub CR/LF). Można użyć do wymuszenia innej postaci konwersji CR/LF.

PLIKI

Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku konfiguracyjnym drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw wartości domyślnych.
/etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
/etc/printcap            plik opisu drukarek
/etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
/var/spool/printer*         katalogi buforowania
/var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
/var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
/var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
/var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKŻE

lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest lprng@lprng.com; subskrypcja przez wysłanie listu do lprng-request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 lpf

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

LPRng-3.6.13 LPRng