Scroll to navigation

LOSETUP(8) Administracja systemem LOSETUP(8)

NAZWA

losetup - konfiguracja i sterowanie urządzeniami pętli (loop)

SKŁADNIA

Pobieranie informacji:


losetup urządzenie_loop

losetup -l [-a]

losetup -j plik [-o ofset]


Odłączenie urządzenia loop:


losetup -d urządzenie_loop...


Odłączenie wszystkich przypisanych urządzeń loop:


losetup -D


Wyświetlanie nazwy pierwszego nieużywanego urządzenia loop:


losetup -f


Konfigurowanie urządzenia loop:


losetup [-o ofset] [--sizelimit rozmiar]
[-Pr] [--show] -f|urządzenie_loop plik


Zmiana rozmiaru urządzenia loop:


losetup -c urządzenie_loop

OPIS

losetup służy do kojarzenia urządzeń loop (pętli) z plikami zwykłymi lub urządzeniami blokowymi, do odłączania urządzeń loop i sprawdzania ich stanu. Jeżeli podano tylko argument urządzenie_loop, to pokazywany jest stan odpowiedniego urządzenia loop. Jeśli nie podano żadnej opcji, to wyświetlane są wszystkie urządzenia loop.

Proszę zauważyć, że stary format wyjściowy (tj. losetup -a) z łańcuchami znaków oddzielonymi od siebie przecinkami jest przestarzały. Zamiast niego preferowanym formatem jest format --list.

OPCJE

Po argumentach rozmiar i ofset mogą występować sufiksy binarne (2^N): KiB (=1024), MiB (=1024*1024) i tak dalej dla GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB oraz YiB (część "iB" jest opcjonalna, na przykład "K" ma to samo znaczenie, co "KiB") lub decymalne (10^N): KB (=1000), MB (=1000*1000) i podobnie dla GB, PB, EB, ZB oraz YB.

-a, --all
Wyświetla stan wszystkich urządzeń loop. Proszę zauważyć, że nie wszystkie informacje są dostępne dla użytkowników niebędących administratorami. Patrz także --list. Stary format (wypisywany, jeśli nie podano --list) jest niezalecany.
-c, --set-capacity urządzenie_loop
Wymusza na sterowniku loop ponowne odczytanie rozmiaru pliku skojarzonego z podanym urządzeniem loop.
-d, --detach urządzenie_loop...
Odłącza plik lub urządzenie skojarzone z podanym urządzeniem (urządzeniami) loop.
-D, --detach-all
Odłącza wszystkie przypisane urządzenia loop.
--direct-io[=on|off]
Włączą lub wyłącza bezpośrednie wejście/wyjście na pliku, używanym przez urządzenie loop. Opcjonalnym argumentem może być albo on, albo off. Jeśli argument nie jest podany, to domyślnie jest to on.
-f, --find
Szuka pierwszego nieużywanego urządzenia loop. Jeśli podano argument plik, to używa tego znalezionego urządzenia jako urządzenia loop. W przeciwnym wypadku wyświetla jego nazwę.
-j, --associated plik
Wwyświetla stan wszystkich urządzeń loop skojarzonym z podanym plikiem.
-J, --json
Używa formatu JSON w wyjściu --list.
-l, --list
Jeśli podano urządzenie loop lub opcję -a, to wyświetla domyślne kolumny albo dla podanego urządzenia, albo dla wszystkich urządzeń loop. Domyślnie wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach. Patrz także --output, --noheadings --json oraz --raw.
-n, --noheadings
Nie wyświetla nagłówków w wyjściu formatu opcji --list.
-o, --offset ofset
Początek danych przesuwany jest ofset bajtów w podanego pliku lub urządzenia.
-O, --output kolumny
Podaje kolumny, które będą wypisane przez opcję --list.
-P, --partscan
Wymusza na jądrze skanowanie tablic partycji na nowo dodanym urządzeniu loop.
--raw
Używa surowego formatu wyjściowego w --list.
-r, --read-only
Konfiguruje urządzenie loop jako tylko do odczytu.
--sizelimit rozmiar
Koniec danych jest ustawiany na nie więcej niż rozmiar bajtów, licząc od początku danych.
--show
Wyświetla nazwę przypisanego urządzenia loop, jeśli podano opcję -f i argument plik.
-v, --verbose
Tryb szczegółowy.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i kończy działanie.
-h, --help
Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.

SZYFROWANIE

Cryptoloop jest przestarzały, zamiast niego zalecany jest dm-crypt. Szczegóły można znaleźć w cryptsetup(8).

WARTOŚĆ ZWRACANA

losetup zwraca 0, jeśli zakończyło się pomyślnie, a wartość niezerową w przypadku błędu. Gdy losetup wyświetla stan urządzenia loop, to zwraca 1, jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane, lub 2, gdy wystąpił błąd uniemożliwiający określenie stanu urządzenia.

PLIKI

/dev/loop[0..N]
urządzenia blokowe urządzenia loop
/dev/loop-control
urządzenie kontrolne urządzenia loop

PRZYKŁAD

Jako przykład użycia urządzenia loop posłużą poniższe polecenia:
# dd if=/dev/zero of=~/plik.img bs=1MiB count=10
# losetup --find --show ~/plik.img
/dev/loop0
# mkfs -t ext2 /dev/loop0
# mount /dev/loop0 /mnt
 ...
# umount /dev/loop0
# losetup --detach /dev/loop0
    

ŚRODOWISKO

LOOPDEV_DEBUG=all
włącza komunikaty debugowania.

AUTORZY

Karel Zak <kzak@redhat.com>, na podstawie oryginalnej wersji, której autorem był Theodore Ts'o <tytso@athena.mit.edu>

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie losetup jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28.2 oryginału.

październik 2015 util-linux