Scroll to navigation

LOOK(1) General Commands Manual LOOK(1)

NAZWA

look
wyświetla wiersze zaczynające się od podanego łańcucha

SKŁADNIA

look [-bdf] [-t znak-ogr] łańcuch [plik ...]

OPIS

Narzędzie look wyświetla dowolne wiersze z pliku plik, które zawierają łańcuch jako przedrostek.

Jeśli plik nie jest podany, używany jest plik /usr/share/dict/words, porównywane są tylko znaki alfanumeryczne, a ich wielkość jest ignorowana.

Dostępne są następujące opcje:

Używa przeszukiwania binarnego na podanej liście słów. Jeśli wielkość znaków jest ignorowana, ze względu na opcję -f lub ignorowane są znaki niebędące znakami alfanumerycznymi (opcja -d), to plik musi być posortowany w ten sam sposób. Proszę zauważyć, że opcje te są domyślne, jeśli nie poda się nazwy pliku. Więcej informacji o sortowaniu plików zawiera podręcznik sort(1).
Używa słownikowego zestawu i kolejności, tzn. porównywane są wyłącznie znaki alfanumeryczne.
Ignoruj rozmiar znaków alfabetycznych.
Podaje znak końca łańcucha, np. porównywane będą tylko te znaki z łańcucha , które znajdują się przed pierwszym wystąpieniem znaku-ogr.

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL i LC_CTYPE wpływają na wykonywanie polecenia look. Ich znaczenie opisano w podręczniku environ(7).

PLIKI

/usr/share/dict/words
słownik

KOD ZAKOŃCZENIA

Narzędzie look kończy się ze statusem 0, jeśli znaleziono i wypisano jeden lub więcej wierszy, 1 jeśli niczego nie znaleziono i >1 gdy wystąpił błąd.

KOMPATYBILNOŚĆ

Oryginalna strona podręcznika mówiła, że tabulacje i spacje uczestniczą w porównaniach po ustawieniu opcji -d. Było to nieprawidłowe i obecna strona podręcznika odpowiada historycznej implementacji.

look używa domyślnie wyszukiwania liniowego zamiast binarnego, podobnie jak czyni domyślnie większość innych implementacji.

ZOBACZ TAKŻE

grep(1), sort(1)

HISTORIA

Narzędzie look pojawiło się w Version 7 AT&T UNIX.

BŁĘDY

Wiersze nie są porównywane zgodnie z bieżącą kolejnością sortowania ustawień regionalnych. Pliki wejściowe muszą być posortowane z ustawioną zmienną LC_COLLATE na "C".

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.
17 lipca 2004 Linux 4.9.0-9-amd64