Scroll to navigation

APT-CONFIG(8) APT APT-CONFIG(8)

NAZWA

apt-config - Program odpytywania konfiguracji APT

STRESZCZENIE

apt-config [--empty] [--format ' %f "%v";%n'] [-o=config_string] [-c=config_file] {shell | dump | {-v | --version} | {-h | --help}}

OPIS

apt-config jest wewnętrznym programem używanym przez różne części pakietu APT w celu zapewnienia spójności konfiguracji. Uzyskuje dostęp do głównego pliku konfiguracyjnego /etc/apt/apt.conf w sposób łatwy do użycia w programach skryptowych.

Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja -h albo --help.

shell

shell pozwala skryptom powłoki na uzyskanie informacji o konfiguracji. Wymaga podania pary argumentów: pierwszym z nich jest zmienna powłoki, a drugim nazwa zmiennej konfiguracyjnej do odczytania. Wyjściem jest lista przypisań zmiennych powłoki dla każdej odczytanej wartości konfiguracji. Przykład użycia w skrypcie powłoki:

OPTS="-f"
RES=`apt-config shell OPTS MojaAplikacja::opcje`
eval $RES
Powyższe ustawi wartość zmiennej środowiskowej powłoki $OPTS na wartość zmiennej MojaAplikacja::opcje, z domyślną wartością -f.

Do zmienna konfiguracji można dołączyć /[fbdi]. f zwraca nazwy plików, d - katalogi, b - true lub false, a i - liczbę. Każda ze zwracanych wartości jest ujednolicana i weryfikowana.

dump

Wyświetla zawartość przestrzeni konfiguracji.

OPCJE

All command line options may be set using the configuration file, the descriptions indicate the configuration option to set. For boolean options you can override the config file by using something like -f-,--no-f, -f=no or several other variations.

--empty

Dołącza opcje mające pustą wartość. Jest to zachowanie domyślne, prosimy użyć --no-empty, aby usunąć takie opcje z wyjścia.

--format '%f "%v";%n'

Definiuje wyjście każdej opcji konfiguracji. %t zostanie zastąpiony indywidualną nazwą znacznika, %f - pełną nazwą hierarchiczną opcji, a %v - wartością opcji. Jeśli użyje się dużych liter, to znaki specjalne występujące w wartości zostaną zakodowane, w taki sposób, żeby można ich było bezpiecznie użyć wewnątrz łańcuchów typu "quoted-string" definiowanych przez RFC822. Dodatkowo %n będzie zastąpiony przez znak nowej linii, a %N przez znak tabulacji. Znak % można uzyskać, używając %%.

-h, --help

Show a short usage summary.

-v, --version

Show the program version.

-c, --config-file

Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the default configuration file and then this configuration file. If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

-o, --option

Set a Configuration Option; This will set an arbitrary configuration option. The syntax is -o Foo::Bar=bar. -o and --option can be used multiple times to set different options.

ZOBACZ TAKŻE

apt.conf(5)

DIAGNOSTYKA

apt-config zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

BUGS

APT bug page[1]. If you wish to report a bug in APT, please see /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt or the reportbug(1) command.

TRANSLATION

The english translation was done by John Doe <john@doe.org> in 2009, 2010 and Daniela Acme <daniela@acme.us> in 2010 together with the Debian Dummy l10n Team <debian-l10n-dummy@lists.debian.org>.

Note that this translated document may contain untranslated parts. This is done on purpose, to avoid losing content when the translation is lagging behind the original content.

AUTORZY

Jason Gunthorpe

APT team

PRZYPISY

1.
APT bug page
30 listopad 2013 APT 1.4.9