Scroll to navigation

SHUF(1) Polecenia użytkownika SHUF(1)

NAZWA

shuf - tworzy losowe permutacje

SKŁADNIA

shuf [OPCJA]... [PLIK]
 
shuf -e [OPCJA]... [ARGUMENTY]...
 
shuf -i DOLNA-GÓRNA [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje losową permutację wierszy wejściowych na standardowe wyjście.
Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-e, --echo
traktuje każdy ARGUMENT jak wiersz wejściowy
-i, --input-range=DOLNA-GÓRNA
traktuje każdą liczbę od DOLNEJ do GÓRNEJ jako wiersz wejściowy
-n, --head-count=LICZBA
wypisuje co najwyżej LICZBĘ wierszy
-o, --output=PLIK
wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
--random-source=PLIK
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
-r, --repeat
wypisywane wiersze mogą się powtarzać
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu shuf proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja shuf jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i shuf są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'shuf invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23