Scroll to navigation

SERVICES(5) Podręcznik programisty Linuksa SERVICES(5)

NAZWA

services - lista usług sieci Internet

OPIS

services jest plikiem tekstowym ASCII umożliwiającym wzajemne przyporządkowanie pomiędzy przyjaznymi nazwami usług a odpowiednimi numerami portów i rodzajami protokołów. Każda aplikacja sieciowa powinna konsultować z tym plikiem numer portu (i protokołu) dla określonej usługi. Funkcje biblioteki C getservent(3), getservbyname(3), getservbyport(3), setservent(3) i endservent(3) obsługują zapytania dotyczące zawartości tego pliku od programów.
Numery portów są przydzielane przez IANA (Internet Assigned Numbers Authority), ich aktualna polityka to przydzielanie numeru portu jednocześnie dla obu protokołów: TCP i UDP. Dlatego większość usług w pliku services posiada podwójne rekordy, nawet w przypadku usług działających tylko po TCP.
Numery portów poniżej 1024 (tzw. niskie porty, porty o niskich numerach) mogą być otwierane jedynie przez administratora (patrz bind(2), tcp(7) i udp(7)). Oznacza to, że klient łączący się z niskim numerem portu może mieć pewność, że program obsługi na tym porcie jest standardowym programem systemowym, a nie dowolnym programem użytkownika danego komputera. Popularne numery portów określone przez IANA są zwykle umieszczane w tym właśnie przedziale portów administratora.
Obecność pozycji dotyczącej usługi w pliku services nie oznacza, że dana usługa jest aktualnie obsługiwana przez komputer. Konfigurację obsługiwanych usług internetowych można znaleźć w pliku inetd.conf(5). Należy również pamiętać, że nie wszystkie usługi sieciowe są uruchamiane przez inetd(8), a zatem plik inetd.conf(5) nie zawiera wszystkich usług świadczonych przez dany komputer. W szczególności serwery news (NNTP) i poczty (SMTP) są zwykle uruchamiane z systemowych skryptów startowych.
Położenie pliku services jest zdefiniowane jako _PATH_SERVICES w pliku <netdb.h>. Zwykle jest to /etc/services.
Każdy wiersz tego pliku opisuje jedną usługę i ma następującą postać:
nazwa-usługi   port/protokół   [aliasy ...]
gdzie:
nazwa-usługi
jest to przyjazna dla człowieka nazwa, pod którą usługa jest znana i pod którą jest poszukiwana. Rozróżnia się małe i wielkie litery. Często program kliencki jest nazywany tak jak nazwa-usługi.
port
numer portu (liczba dziesiętna), z którego ma dana usługa korzystać.
protokół
rodzaj protokołu, jaki ma być wykorzystywany. To pole powinno zawierać jeden z protokołów zdefiniowanych w pliku protocols(5). Zwykle jest to tcp lub udp.
aliasy
jest to opcjonalna lista rozdzielonych spacjami lub znakami tabulacji innych nazw tej samej usługi. Tu też rozróżnia się małe i wielkie litery.
Poszczególne pola mogą być rozdzielane spacjami lub znakami tabulacji.
Komentarze rozpoczynają się od znaku krzyżyka # aż do końca wiersza. Puste wiersze są pomijane.
nazwa-usługi powinna się rozpoczynać w pierwszej kolumnie pliku, ponieważ początkowe spacje nie są pomijane. nazwa-usługi może się składać z dowolnych widocznych znaków, z wyjątkiem spacji i znaku tabulacji. Jednakże w celu zmniejszenia kłopotów z przenośnością powinny być użyte znaki z bardziej ograniczonych zakresów. Przykładowo a-z, 0-9 i myślnik (-) wydają się być rozsądnym wyborem.
Wiersze nie odpowiadające temu formatowi nie powinny znajdować się w pliku (obecnie są one pomijane przez funkcje getservent(3), getservbyname (3) i getservbyport(3), jednakże nie należy polegać na tym zachowaniu).
Plik ten może być rozpowszechniany w sieci za pośrednictwem takich ogólnosieciowych usług nazewnictwa, jak Yellow Pages/NIS lub BIND/Hesiod.
Przykładowy plik services mógłby wyglądać tak:
netstat 15/tcp qotd 17/tcp quote msp 18/tcp # message send protocol msp 18/udp # message send protocol chargen 19/tcp ttytst source chargen 19/udp ttytst source ftp 21/tcp # 22 - unassigned telnet 23/tcp

PLIKI

/etc/services
lista usług sieci Internet
<netdb.h>
definicja stałej _PATH_SERVICES

ZOBACZ TAKŻE

listen(2), endservent(3), getservbyname(3), getservbyport(3), getservent(3), setservent(3), inetd.conf(5), protocols(5), inetd(8)
Assigned Numbers RFC, ostatnio RFC 1700, (AKA STD0002).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Piotr Pogorzelski (PTM) <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-05-22 Linux