Scroll to navigation

TGAMMA(3) Podręcznik programisty Linuksa TGAMMA(3)

NAZWA

tgamma, tgammaf, tgammal - prawdziwa funkcja gamma

SKŁADNIA

#include <math.h>
double tgamma(double x);
 
float tgammaf(float x);
 
long double tgammal(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
tgamma(), tgammaf(), tgammal():
_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L;
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja gamma jest definiowana jako:

Gamma(x) = całka od 0 do nieskończoności z t^(x-1) e^-t dt
Jest zdefiniowana dla każdej liczby rzeczywistej z wyjątkiem niedodatnich liczb całkowitych. Dla nieujemnej liczby całkowitej zachodzi:

Gamma(m+1) = m!
i ogólnie dla wszystkich x:

Gamma(x+1) = x * Gamma(x)
Co więcej dla wszystkich poprawnych wartości x poza biegunem:

Gamma(x) * Gamma(1 - x) = PI / sin(PI * x)

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają Gamma(x).
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.
Jeśli x jest ujemną liczbą całkowitą lub ujemną nieskończonością, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.
Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem (dodatnim lub ujemnym).
Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje zwracają 0 z matematycznie poprawnym znakiem (dodatnim lub ujemnym).
Jeśli x jest równe -0 lub +0, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z takim samym znakiem, jak znak przed 0.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd dziedziny: x jest ujemną liczbą całkowitą lub ujemną nieskończonością
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_INVALID) (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI).
Błąd bieguna: x jest równe +0 lub -0
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero ( FE_DIVBYZERO).
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_OVERFLOW).
glibc także może zwrócić następujący błąd niewymieniony w C99 ani w POSIX.1-2001.
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_UNDERFLOW).
errno nie jest ustawione w tym przypadku.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

UWAGI

Nazwa funkcji musi brzmieć "prawdziwa funkcja gamma", gdyż istnieje już funkcja gamma(3) zwracająca co innego (szczegóły opisano w gamma(3)).

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, errno nie jest ustawiane (powinno być ustawione na EDOM).
W wersji 2.3.3 i wcześniejszych biblioteki glibc, argument +0 lub -0 niepoprawnie powodował błąd dziedziny ( errno ustawione na EDOM i wyrzucony wyjątek FE_INVALID) zamiast błędu bieguna.

ZOBACZ TAKŻE

gamma(3), lgamma(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-09-20 GNU