Scroll to navigation

STRING(3) Podręcznik programisty Linuksa STRING(3)

NAZWA

stpcpy, strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup, strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - operacje na łańcuchach znaków

SKŁADNIA

#include <strings.h>
int strcasecmp(const char *s1, const char *s2);
Porównuje łańcuchy s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
Porównuje pierwszych n znaków łańcuchów s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
char *index(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
char *rindex(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
#include <string.h>
char *stpcpy(char *dest, const char *src);
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do końca wynikowego łańcucha dest.
char *strcat(char *dest, const char *src);
Dołącza łańcuch src do łańcucha dest i zwraca wskaźnik do dest.
char *strchr(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
int strcmp(const char *s1, const char *s2);
Porównuje łańcuchy s1 i s2.
int strcoll(const char *s1, const char *s2);
Porównuje łańcuchy s1 i s2 używając bieżących ustawień regionalnych.
char *strcpy(char *dest, const char *src);
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do początku łańcucha dest.
size_t strcspn(const char *s, const char *reject );
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s niezawierającego żadnego z bajtów łańcucha reject.
char *strdup(const char *s);
Zwraca duplikat łańcucha n, w pamięci nowo zaalokowanej przez malloc(3)
char *strfry(char *string);
Przypadkowo zamienia kolejność znaków w łańcuchu string.
size_t strlen(const char *s);
Zwraca długość łańcucha s.
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);
Dołącza co najwyżej n znaków łańcucha src do łańcucha dest i zwraca wskaźnik do dest.
int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
Porównuje co najwyżej n bajtów łańcuchów s1 i s2.
char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);
Kopiuje co najwyżej n bajtów łańcucha src do dest i zwraca wskaźnik do początku łańcucha dest.
char *strpbrk(const char *s, const char *accept );
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia w łańcuchu s jednego z bajtów łańcucha accept.
char *strrchr(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
char *strsep(char **stringp, const char *delim);
Wyciąga z stringp początkowe słowo, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
size_t strspn(const char *s, const char *accept );
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s składającego się tylko i wyłącznie z bajtów łańcucha accept.
char *strstr(const char *haystack, const char *needle );
Znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack i zwraca wskaźnik do znalezionego podłańcucha.
char *strtok(char *s, const char *delim);
Wyciąga z stringp słowa, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n);
Przekształca src do bieżących ustawień regionalnych i kopiuje pierwszych n bajtów do dest.

OPIS

Funkcje łańcuchowe umożliwiają operacje na zakończonych znakiem null łańcuchach. Opis każdej z funkcji znajduje się na indywidualnej dla danej funkcji stronie podręcznika ekranowego.

ZOBACZ TAKŻE

index(3), rindex(3), stpcpy(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3), strcoll(3), strcpy(3), strcspn(3), strdup(3), strfry(3), strlen(3), strncasecmp(3), strncat(3), strncmp(3), strncpy(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), strxfrm(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-01-04