Scroll to navigation

SINH(3) Podręcznik programisty Linuksa SINH(3)

NAZWA

sinh, sinhf, sinhl - funkcja sinus hiperboliczny

SKŁADNIA

#include <math.h>
double sinh(double x);
 
float sinhf(float x);
 
long double sinhl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
sinhf(), sinhl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja sinh() zwraca sinus hiperboliczny z x, który jest matematycznie zdefiniowany jako:
sinh(x) = (exp(x) - exp(-x)) / 2

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają sinus hiperboliczny argumentu x.
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).
Jeśli x jest równe dodatniej (lub ujemnej) nieskończoności, to zwracana jest dodatnia (ujemna) nieskończoność.
Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z takim samym znakiem, jak znak x.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_OVERFLOW).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), csinh(3), tanh(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-09-20