Scroll to navigation

MANCONV(1) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego MANCONV(1)

NAZWA

manconv - konwertuje kodowania znaków stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

manconv -f z_kodowania[:z_kodowania...] -t do_kodowania [-dqhV] [nazwa_pliku]

OPIS

manconv przekształca kodowanie znaków strony podręcznika ekranowego na inne, podobnie jak iconv. W przeciwieństwie do programu iconv, próbuje dopasować kodowanie pliku wejściowego z listy podanych kodowań. Jest to użyteczne w przypadku stron podręcznika zainstalowanych w katalogach nie mających wprost podanego kodowania znaków, gdyż mogą być one zapisane albo w UTF-8, albo w starszym kodowaniu 8-bitowym.
Jeżeli pierwsza linia strony podręcznika zawiera deklarację kodowania znaków, to nadpisuje kodowania podane w linii poleceń manconv. Deklaracje kodowania mają następującą postać:
'\" -*- coding: UTF-8 -*-
lub (jeśli zadeklarowano również preprocesory stron podręcznika):
'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

OPCJE

-f kodowania_znaków, --from-code kodowania_znaków
Próbuje kolejno każdego z kodowań_znaków (lista rozdzielona dwukropkami) jako kodowania pliku wejściowego.
-t kodowanie_znaków, --to-code kodowanie_znaków
Konwertuje stronę podręcznika ekranowego do podanego kodowania_znaków.
-q, --quiet
Nie wyświetla komunikatów o błędach, gdy strona nie może być skonwertowana.
-d, --debug
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
-h, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla informację o wersji.

ZOBACZ TAKŻE

iconv(1), man(1)

AUTOR

Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
 
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.
2014-09-28 2.7.0.2