Scroll to navigation

deb-control(5) Debian deb-control(5)

NAZWA

deb-control - format głównego pliku pakietu Debiana

SKŁADNIA

control

OPIS

Każdy pakiet Debiana zawiera główny plik "control", składający się z pewnej liczby pól lub linii komentarza, czyli linii zaczynających się znakiem " #". Każde pole zaczyna się od identyfikatora, takiego jak Package lub Version (wielkość liter nie ma znaczenia), po którym następują dwukropek oraz wartość pola. Pola są rozdzielane od siebie identyfikatorami pól. Innymi słowy, tekst pola może się składać z wielu linii, jednakże narzędzia instalacyjne połączą te linie podczas przetwarzania wartości pola (z wyjątkiem pola Description, patrz niżej).

POLA WYMAGANE

Package: nazwa-pakietu
Wartość tego pola określa nazwę pakietu i przez większość narzędzi instalacyjnych jest używana do generowania nazw plików.
Version: oznaczenie wersji
Zazwyczaj jest to oryginalna wersja pakietu w takiej postaci, jakiej używa autor pakietu. Może także zwierać wersję zmian pakietu Debiana (dla pakietów nienatywnych). Dokładny format i algorytm sortowania są opisane w deb-version(5).
Maintainer: pełna-nazwa e-mail
Powinna być w formacie "Jan Nowak <jnowak@foo.com>" i zazwyczaj oznacza osobę, która utworzyła pakiet (a nie osobę, która jest autorem programu).
Description: krótki-opis
długi-opis
 
Format opisu pakietu jest następujący: pierwsza linia (zaraz po polu "Description") zawiera krótkie podsumowanie. Kolejne linie powinny zawierać dłuższy, bardziej szczegółowy opis. Każda linia długiego opisu musi być poprzedzona znakiem spacji, a linie, które mają być puste, powinny zawierać pojedynczą kropkę (".") poprzedzoną znakiem spacji.

POLA NIEWYMAGANE

Section:sekcja
Jest to ogólne pole zawierające kategorię pakietu bazowaną na oprogramowaniu, które zawiera. Niektóre częściej występujące sekcje to: "utils", "net", "mail", "text", "x11" itp.
Priority: priorytet
Ustawia ważność pakietu w stosunku do całego systemu. Najczęściej używane priorytety to: "required" (wymagany), "standard" (standardowy) , "optional" (opcjonalny), "extra" (dodatkowy) itp.
W Debianie pola Section i Pririty mają ściśle zdefiniowany zbiór akceptowalnych wartości opisany w Zasadach polityki Debiana. Listę tych wartości można znaleźć w najnowszej wersji pakietu debian-policy.
Essential: yes|no
To pole jest użyteczne tylko, gdy jego wartością jest yes. Oznacza ono, że pakiet jest niezbędny do poprawnego działania systemu. Ani dpkg, ani żadne inne narzędzie instalacyjne nie pozwolą usunąć pakietu oznaczonego jako Essential (chyba, że użyje się specjalnej opcji wymuszającej usunięcie takiego pakietu).
Architecture: architektura|all
Architektura określa, dla jakiego typu maszyn pakiet został skompilowany. Zwyczajowe architektury to "i386", "m68k", "sparc", "alpha", "powerpc" itp. Uwaga: opcja all oznacza, że pakiet jest niezależny od architektury - na przykład zawiera tylko skrypty powłoki lub Perla albo dokumentację.
Origin: nazwa
Nazwa dystrybucji, z której pochodzi pakiet.
Bugs: URL
URL systemu zgłaszania błędów dla tego pakietu. Obecnie używanym formatem jest is typ_bts://adres_bts, na przykład: debbugs://bugs.debian.org.
Homepage: URL
URL do strony internetowej projektu macierzystego.
Tag: lista-znaczników
Lista znaczników opisujących cechy pakietu. Opis i listę obsługiwanych znaczników można znaleźć w pakiecie debtags.
Multi-Arch: same|foreign|allowed|no
This field is used to indicate how this package should behave on a multi-arch installations. The value same means that the package is co-installable with itself, but it must not be used to satisfy the dependency of any package of a different architecture from itself. The value foreign means that the package is not co-installable with itself, but should be allowed to satisfy the dependency of a package of a different arch from itself. The value allowed allows reverse-dependencies to indicate in their Depends field that they accept a package from a foreign architecture, but has no effect otherwise. The value no is the default when the field is omitted, in which case adding the field with an explicit no value is generally not needed.
Source: nazwa-źródła
Nazwa pakietu źródłowego, na podstawie którego został utworzony dany pakiet binarny, jeżeli jest różna od nazwy tego pakietu binarnego.
Subarchitecture: wartość
Kernel-Version: wartość Installer-Menu-Item: wartość Pola te są używane przez debian-installer (instalator Debiana) i zwykle nie są potrzebne. Plik /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt z pakietu debian-installer zawiera więcej informacji.
Depends: lista-pakietów
Lista pakietów potrzebnych temu pakietowi, aby mógł dostarczyć znaczącą część swojej funkcjonalności. Narzędzia do zarządzania pakietami nie pozwolą na zainstalowanie pakietu (o ile nie użyje się opcji typu --force), zanim nie zostaną zainstalowane wszystkie pakiety wymienione w polu Depends. Podczas instalacji skrypty poinstalacyjne pakietów wymienionych w polu Depends: są uruchamiane przed skryptami pakietów, które od nich zależą. Podczas usuwania, skrypty przedusuwające pakietu są uruchamiane przed skryptami pakietów wymienionych w polu Depends:.
Pre-Depends: lista-pakietów
Lista pakietów, które muszą być zainstalowane oraz skonfigurowane zanim ten pakiet będzie mógł być zainstalowany. Zazwyczaj jest używane w przypadku gdy pakiet wymaga innego pakietu do uruchomienia swoich skryptów preinstalacyjnych.
Recommends: lista-pakietów
Lista pakietów, które powinny się znaleźć razem we wszystkich instalacjach poza tymi bardzo niestandardowymi. Narzędzia do zarządzania pakietami ostrzegą użytkownika, podczas instalacji pakietu bez instalowania pakietów wymienionych w polu Recommends.
Suggests: lista-pakietów
Lista pakietów powiązanych z tym pakietem, które mogą zwiększyć jego użyteczność, ale bez których pakiet może się obejść.
Wartością pól Depends, Pre-Depends, Recommends i Suggests jest lista grup alternatywnych pakietów. Każda grupa jest listą pakietów oddzielonych symbolami pionowej kreski ("|"). Grupy oddzielone są od siebie przecinkami. Przecinki mają znaczenie "I" (koniunkcja), a kreski - "LUB" (alternatywa), przy czym priorytet koniunkcji jest wyższy. Po każdej nawie pakietu może opcjonalnie występować numer wersji podany w nawiasach.
Numer wersji może zaczynać się od ">>", co oznacza, że każda późniejsza wersja pakietu będzie odpowiednia; można także podawać lub pomijać wersję zmian Debiana (po znaku myślnika). Akceptowalne relacje są następujące: ">>" - większy niż, "<<" - mniejszy niż, ">=" - większy lub równy, "<=" - mniejszy lub równy oraz "=" - równy.
Breaks: lista-pakietów
Lista pakietów psutych przez dany pakiet, na przykład przez ujawnianie się błędów, kiedy dany pakiet zależy od tego. Narzędzia do zarządzania pakietami nie pozwolą na skonfigurowanie takich zepsutych pakietów; rozwiązaniem tego problemu jest aktualizacja pakietu wymienionego w polu Breaks.
Conflicts: lista-pakietów
Lista pakietów, które są w konflikcie z danym pakietem, na przykład zawierają plik o tej samej nazwie, Narzędzia do zarządzania pakietami nie pozwolą na zainstalowanie pakietów będących w konflikcie w tym samym czasie. Każdy z pakietów będących w konflikcie powinien zawierać pole Conflicts wskazujące na drugi pakiet.
Replaces: lista-pakietów
Lista pakietów, które są zastępowane przez dany pakiet. Pozwala to na to, aby pakiet mógł nadpisać pliki znajdujące się w innym pakiecie i zazwyczaj jest używane równocześnie z polem Conflicts, żeby wymusić usunięcie innego pakietu, jeżeli zawiera on pliki o takich samych nazwach.
Provides: lista-pakietów
Jest to lista pakietów wirtualnych dostarczanych przez ten pakiet. Zazwyczaj jest to używane w przypadku, gdy kilka pakietów dostarcza tej samej usługi. Na przykład sendmail i exim są serwerami poczty, dlatego dostarczają wspólnego pakietu ("mail-transport-agent"), od którego inne pakiety mogą zależeć. Pozwala to zarówno sendmailowi, jak i eximowi spełnić tę zależność. Ponadto w ten sposób pakiety, które zależą od serwera poczty, nie muszą znać nazw wszystkich pakietów dostarczających tej usługi ani używać "|" do rozdzielenia listy takich pakietów.
Pola Breaks, Conflicts, Replaces i Provides zawierają listę nazw pakietów, rozdzieloną od siebie przecinkami (i opcjonalnie białymi znakami). W polach Breaks i Conflicts przecinek oznacza "LUB". Opcjonalnie w polach Breaks, Conflicts i Replaces można podać numery wersji pakietów, używając składni opisanej wyżej.
Built-Using: lista-pakietów
Pola zawierają dodatkowe pakiety źródłowe, które zostały użyte podczas budowania danego pakietu źródłowego. Jest to wskazówka do oprogramowania zarządzającego archiwum, że muszą one zostać zachowane, gdy dany pakiet jest zarządzany. Pole musi być listą pakietów źródłowych z wyraźnymi (=) wskazaniami wersji. Proszę zauważyć, że oprogramowanie zarządzające archiwum może odmówić zaakceptowania pakietu, który deklaruje zależności Built-Using, które nie mogą zostać spełnione wewnątrz archiwum.

PRZYKŁAD

# Komentarz
Package: grep
Essential: yes
Priority: required
Section: base
Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
Architecture: sparc
Version: 2.4-1
Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
Provides: rgrep
Conflicts: rgrep
Description: GNU grep, egrep and fgrep.
 The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
 GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
 twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
 search for a fixed string that eliminates impossible text from being
 considered by the full regexp matcher without necessarily having to
 look at every character. The result is typically many times faster
 than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
 will run more slowly, however).

ZOBACZ TAKŻE

deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
 
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
 
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
 
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
 
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012
2013-12-20 Projekt Debian