Scroll to navigation

WESNOTHD(6) Wesnothi Lahingu mitmemängija-võrgumoodul WESNOTHD(6)

NIMI

wesnothd - Battle for Wesnothi mitmemängija-võrgumoodul

LÜHIDALT

wesnothd [-dv] [-c kataloog] [-p port] [-t number] [-T number]
wesnothd -V

KIRJELDUS

Haldab Wesnothi Lahingu mitmemängija mänge. Vt http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration käskude kohta, mida saab anda klientprogrammist (/query ...) või käsujärjekorra kaudu..

VALIKUD

-c kataloog, --config kataloog
ütleb wesnothd-le häälestusfailide asukoha. Vt süntaksi SERVER CONFIG alt. Häälestust saab uuesti laadida, saates serveriprotsessile käsu SIGHUP.
-d, --daemon
käitab wesnothd taustarežiimis (daemon)
-h, --help
ütleb, mida käsureavalikud teevad.
--log-level=domain1,domain2,...
määrab logimise taseme. all valib kõik tasemed. Tasemeteks on: errorwarninginfodebug. Vaikimisi on kasutusel error ning serveri jaoks info.
-p port, --port port
seob serveri konkreetse pordiga. Kui muud pole määratud, on kasutusel 15000.
-t arv, --threads arv
määrab võrgu S/V lõimede maksimumarvu (vaikimisi: 5, maksimum: 30).
-T arv, --max-threads arv
määrab maksimaalse lõimede arvu. Kui 0, siis piirang puudub (vaikimisi: 0).
-V, --version
näitab versiooninumbrit ja väljub programmist.
-v, --verbose
lülitab silumislogi sisse.

SERVERIHÄÄLESTUS

Üldsüntaks on järgmine:

[tag]
klahv="väärtus"
klahv="väärtus,väärtus,..."

[/tag]

Globaalsed võtmed:

allow_remote_shutdown
Negatiivse väärtuse (vaikimisi) korral ignoreeritakse kõiki sulgemis- ja taaskäivituskäske peale FIFO omade. Positiivse (jah) väärtuse korral lubab administraatoril mängu eemalt sulgeda.
ban_save_file
Absoluutne või suhteline kataloogitee (gzip-pakitud) failini, mida server saab lugeda ja kirjutada. Keelud salvestatakse sellesse faili ja loetakse serveri käivitamisel sisse.
compress_stored_rooms
Määrab, kas ruumidefaili saab lugeda ja kirjutada pakitud kujul. Vaikimisi on 'jah'.
connections_allowed
Lubatud ühenduste arv samalt IP-aadressilt. 0 tähendab lõputut hulka. (vaikimisi: 5)
disallow_names
Nimed ja hüüdnimed, mida server ei tunnista. Metamärgid `*' ja `?' on toetatud. Lisainfoks vt. glob(7) . Vaikimisi väärtused (kui muud ei määrata) on: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
Serveri käsujärjekorra (FIFO) kataloog (nagu wesnothi /query ... ). Kui pole määratud, kasutatakse kompileerimisaegset vaikimisi väärtust (vaikimisi: /var/run/socket/wesnothd/socket).
max_messages
Lubatud sõnumite arv perioodil messages_time_period. (vaikimisi: 4)
messages_time_period
Ajavahemik (sekundites), mille jooksul kontrollitakse sõnumitega üleujutamist (vaikimisi: 10 sekundit).
motd
Päevasõna.
new_room_policy
Määrab, kes saab serveris uusi ruume luua. Võimalikud väärtused on 'everyone' (igaüks), 'registered' (registreeritud kasutajad), 'admin' (haldur) ja 'nobody' (mitte keegi). Vaikimisi väärtuseks on 'everyone'.
passwd
Administraatori salasõna (vt /query adminparool).
replay_save_path
Mängusalvestuste kataloog. (Ära unusta alguse kaldkriipsu!) Vaikmisi on `' ehk wesnothd käivituskataloog.
restart_command
Käsk, mida server kasutab uue serveriprotsessi käivitamiseks läbi `restart'-käsu. (Kasutatav vaid käsujärjekorra kaudu. Vt allow_remote_shutdown -sätet.)
room_save_file
Kataloogitee ruumiandmete failini. Seda faili loetakse serveri käivitumisel ja hiljem ka kirjutatakse sinna. Kui see on tühi või määramata, siis ruume ei laeta ega salvestata.
save_replays
Määrab, kas server salvestab mängu käigu automaatselt. (vaikimisi: false).
versions_accepted
Komadega eraldatud tunnusstringide loetelu, mida server tunnistab. Metamärgid `*' and `?' on toetatud. (vaikimisi on vastav Wesnothi versioon)
N: versions_accepted="*" tunnistab kõiki versioone.
user_handler
Kasutajahalduri nimi. Hetkel on saadaval 'forum' (wesnothd ühendamiseks phpbb foorumi andmebaasiga) ja 'sample' (näitrealisatsioon kasutajate haldusliidesest. Kes seda tegelikult kasutab, on hull). Vaikimisi väärtuseks on 'forum'. Pead ka lisama [user_handler]-sektsiooni.

Globaalsed märgendid:

[redirect] Määrab serveri, kuhu kindlad klienttarkvara versioonid suunatakse.
host
Ümbersuunatava serveri aadress.
port
Port, kuhu ühendutakse.
version
Komadega eraldatud nimekiri ümbersuunatavatest versioonidest. Metamärkide osas käitub nagu versions_accepted.

[ban_time] Võtmesõnade määramiseks ajutiste keeldude nimekirja jaoks.

name
Nimi keeluajale viitamiseks.
time
Ajapikkuse defineerimine. Vorming:: %d[%s[%d%s[...]]] , kus %s on s (sekundid), m (minutid), h (tunnid), D (päevad), M (kuud) või Y (aastad) ja %d on arv. Kui pole määratud, kasutatakse m-i (minutid). N: time="1D12h30m" annab keelu pikkuseks 1 päeva, 12 tundi ja 30 minutit.

[proxy] Käsib serveril toimida puhvrina ja edastada ühendunud kliendi soovid konkreetsele serverile. Samad võtmed kui [redirect] juures.

[user_handler] Käivitab kasutajahalduri. Võtmed sõltuvad konkreetsest haldurist, mis määratakse user_handler võtmega. Kui [user_handler] -sektsioon on häälestusfailis olemas, toimib server ilma kasutajate registreerimiseta.

db_host
(user_handler=forum korral) Andmebaasiserveri masina nimi
db_name
(handler=forum jaoks) Andmebaasi nimi
db_user
(user_handler=forum jaoks) Kasutajanimi, millega baasi sisse logida
db_password
(user_handler=forum jaoks) Kasutaja salasõna
db_users_table
(user_handler=forum jaoks) Tabeli nimi, kuhu salvestatakse phpbb foorumi kasutajainfo. Tõenäoliselt on see <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).
db_extra_table
(user_handler=forum jaoks) Tabeli nimi, kuhu wesnothd salvestab kasutajainfo. See tuleb luua käsitsi. N: CREATE TABLE <tabel>(kasutaja VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);
user_expiration
(user_handler=sample jaoks). Aeg päevades, mille möödumisel konto aegub.

[mail] Häälestab SMTP-serveri, mille kaudu kasutajahaldur saab saata e-kirju. Praegu saadaval vaid 'sample'-kasutajahaldurile..

server
Postiserveri nimi
username
Postiserveri kasutajanimi
password
Kasutaja parool.
from_address
Sinu sõnumi vastuseaadress.
mail_port
Port, kus e-postiserver jookseb. Vaikimisi on see 25.

VÄLJUMISOLEK

Tavapärane väljumisolek on 0, kui server korralikult peatati. Olek 2 tähistab käsureaparameetrite viga.

AUTOR

Kirjutaja David White <davidnwhite@verizon.net>. Muutjad: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> ja Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Selle manuaalilehe algne autor oli Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Külasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORIÕIGUS

Copyright © 2003-2016 David White <davidnwhite@verizon.net>
See on vaba tarkvara - see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse koostatud GPL litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte müügikõlbulikkuse või kindlaks otstarbeks kasutuskõlbulikkuse suhtes.

LISAINFO

wesnoth(6).
2013 wesnothd