Scroll to navigation

DF(1) Polecenia użytkownika DF(1)

NAZWA

df - report file system space usage

SKŁADNIA

df [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.

OPCJE

Pokazuje informacje o systemie plików, na którym znajduje się każdy z PLIKÓW lub, domyślnie, o wszystkich systemach plików.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

obejmuje pseudo-, zduplikowane i niedostępne systemy plików
przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem np. -BM wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej.
wyświetla rozmiary w potędze liczby 1024 (np. 1023M)
wyświetla rozmiary w potędze liczby 1000 (np. 1.1G)
wyświetla informacje o i-węzłach, zamiast o użyciu bloków
jak --block-size=1K
ogranicza spis do lokalnych systemów plików
nie wywołuje sync przed pozyskaniem informacji o użyciu systemów plików (domyślnie)
używa formatu wyjściowego zdefiniowanego LISTĄ-PÓL lub wypisuje wszystkie pola, jeśli pominięto LISTĘ-PÓL.
używa formatu wyjścia zgodnego z normą POSIX
wywołuje sync przed pozyskaniem informacji o użyciu
pomija wszystkie wpisy niewpływające na dostępne miejsce i wyświetla wiersz z podsumowaniem
ogranicza wyświetlane wyniki do systemów plików danego TYPU
wyświetla typ systemów plików
ogranicza wyświetlane wyniki do systemów plików poza danym TYPEM
(ignorowane)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wartości są wyświetlane w jednostkach ROZMIARU, który jest pierwszym z podanych: opcji --block-size lub zmiennym środowiskowym DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE, BLOCKSIZE. W przeciwnym wypadku domyślną jednostką są 1024 bajty (lub 512, jeśli ustawiono zmienną POSIXLY_CORRECT.

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

LISTA-PÓL jest oddzieloną przecinkami listą kolumn do wypisania. Poprawne wartości to: source, fstype, itotal, iused, iavail, ipcent, size, used, avail, pcent, file i target (opis znajduje się na stronie info).

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Paula Eggerta.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/df>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) df invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1