Scroll to navigation

dsc(5) dpkg suite dsc(5)

NAAM

dsc - Indeling van het controlebestand van Debian-broncodepakketten

OVERZICHT

bestandsnaam.dsc

BESCHRIJVING

Elk Debian-broncodepakket bestaat uit een .dsc-controlebestand, dat een aantal velden bevat volgens de indeling deb822(5).

Ieder veld begint met een markering, zoals Source of Binary (niet hoofdlettergevoelig), gevolgd door een dubbele punt en de tekstinhoud van het veld (hoofdlettergevoelig tenzij anders vermeld). Velden worden enkel door veldmarkeringen begrensd. De tekstinhoud van het veld kan met andere woorden verschillende regels lang zijn, maar de installatiegereedschappen zullen bij het verwerken van de tekstinhoud de regels gewoonlijk samenvoegen (behalve in het geval van de multiregel-velden Package-List, Files, Checksums-Sha1 en Checksums-Sha256; zie hierna)

De controle-data mogen ingesloten liggen in een OpenPGP-handtekening met ASCII-harnas volgens de specificatie RFC4880.

VELDEN

De waarde van dit veld declareert de indelingsversie van het broncodepakket. De veldwaarde wordt door programma's die met een broncodepakket werken, gebruikt om de bestandenlijst in het broncodepakket te interpreteren en te bepalen hoe het uitgepakt moet worden. De syntaxis van de veldwaarde is: een numerieke hoofdversie (“0-9”), een punt (“.”), een numerieke onderversie (“0-9”), en dan eventueel na witruimte (“ \t”) een subtype dat, als het opgegeven wordt, bestaat uit een alfanumeriek (“a-z0-9”) woord tussen haakjes (“()”). Vanuit het oogpunt van syntaxis is het subtype optioneel, maar voor specifieke revisies van de indeling van broncodepakketten kan het een verplicht onderdeel zijn.

De indelingen van de broncode die momenteel ondersteund worden door dpkg zijn 1.0, 2.0, 3.0 (native), 3.0 (quilt), 3.0 (git), 3.0 (bzr) en 3.0 (custom). Raadpleeg dpkg-source(1) voor de beschrijving ervan.

De waarde van dit veld bepaalt de pakketnaam en wordt door de meeste installatiegereedschappen gebruikt om bestandsnamen te genereren.
Dit gevouwen veld somt, door komma's van elkaar gescheiden, de binaire pakketten op die door dit broncodepakket gebouwd kunnen worden.

Dit veld is nu vervangen door het veld Package-List dat voldoende informatie geeft over welke binaire pakketten op welke architecturen geproduceerd worden, over bouwprofielen en over andere restricties die van belang zijn.

Een lijst van door spaties van elkaar gescheiden architecturen en architectuurjokertekens die aangeven voor welk type hardware dit pakket gecompileerd kan worden. Gebruikelijke architectuurnamen en architectuurjokertekens zijn amd64, armel, i386, linux-any, any-amd64, enz.

Merk op dat de waarde all bedoeld is voor pakketten die architectuuronafhankelijk zijn en any voor pakketten die architectuurafhankelijk zijn. De lijst mag de speciale waarde all bevatten (of er uitsluitend uit bestaan). Wanneer de lijst het architectuurjokerteken any bevat, is all de enige andere toegelaten waarde in de lijst.

De waarde van dit veld wordt gewoonlijk gegenereerd op basis van de Architecture-velden in het bestand debian/control van het broncodepakket.

Gewoonlijk is dit het originele versienummer van het pakket, welke vorm de auteur van het programma er ook voor gebruikt. Het kan ook een Debian-revisienummer bevatten (voor niet uit Debian stammende pakketten). De exacte indeling en het sorteringsalgoritme worden beschreven in deb-version(7).
De naam van de distributie waaruit dit pakket afkomstig is.
Moet opgemaakt worden volgens de indeling “Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>”, en is gewoonlijk de persoon die het pakket maakte, in tegenstelling tot de auteur van de verpakte software.
Somt al de namen en de e-mailadressen op van de personen die het pakket mee onderhouden volgens dezelfde indeling als van het veld Maintainer. Meerdere mede-beheerders moeten onderling door een komma gescheiden worden.
 uitgebreide-beschrijving
De indeling van een pakketbeschrijving bestaat uit een beknopte korte samenvatting op de eerste regel (na de veldmarkering Description). De daaropvolgende regels moeten gebruikt worden voor een langere, meer gedetailleerde beschrijving. Elke regel van de uitgebreide beschrijving moet voorafgegaan worden door een spatie, en lege regels in de uitgebreide beschrijving moeten één enkele ‘.’ bevatten die volgt op de eraan voorafgaande spatie.
De URL van de homepage van het toeleverend project (upstream).
Dit documenteert de meest recente versie van de normen die vastgelegd werden in de richtlijnen van de distributie en waaraan dit pakket voldoet.
De url van een webinterface waarmee door de opslagruimte van het versiecontrolesysteem kan gebladerd worden.
Deze velden declareren de url van de opslagruimte van het versiecontrolesysteem dat gebruikt wordt om dit pakket te onderhouden. Zie deb-src-control(5) voor verdere informatie.
Dit veld declareert dat het broncodepakket de opgegeven testsuites bevat. De waarde is een lijst van onderling door komma's gescheiden testsuites. Indien de waarde autopkgtest bestaat, wordt verondersteld dat het bestand debian/tests/control bestaat. Indien het bestand bestaat, maar de waarde niet, dan zal dpkg-source die automatisch toevoegen met behoud van de vroegere waarden.
Dit veld declareert de door komma's gescheiden unie van alle testvereisten (de velden Depends uit het bestand debian/tests/control), waaruit alle restricties verwijderd en alle OR-vereisten uitgevlakt werden (dit betekent omgezet naar aparte AND-relaties), uitgezonderd voor de binaire pakketten, gegenereerd door dit broncodepakket en het equivalent van zijn meta-vereiste @.

Motivering: dit veld is noodzakelijk omdat anders elk broncodepakket uitgepakt zou moeten worden om de testvereisten te kunnen achterhalen.

Deze velden declareren de relaties tussen het broncodepakket en de pakketten die gebruikt worden om het te bouwen. Zij worden besproken in de man-pagina deb-src-control(5).
 pakket pakkettype sectie prioriteit trefwoord-waarde-lijst
Dit multiregel-veld bevat een lijst van binaire pakketten die door dit broncodepakket gegenereerd worden.

Het element pakket is de naam van het binaire pakket.

Het element pakket-type is het type van het binaire pakket, meestal deb; een andere gebruikelijke waarde is udeb.

De elementen sectie (section) en prioriteit (priority) komen overeen met de velden met dezelfde naam van het binaire pakket.

Het element trefwoord-waarde-lijst is een lijst van door spaties gescheiden trefwoord=waarde en de momenteel herkende optionele trefwoorden zijn:

De architectuurrestrictie uit het veld Architecture van het binaire pakket, waarbij spaties naar ‘,’ geconverteerd worden.
De genormaliseerde bouwprofiel-restrictieformule uit het veld Build-Profile van het binaire pakket, waarbij OR's omgezet worden naar ‘+’ en AND's naar ‘,’.
Indien het binaire pakket beschermd (protected) is, zal dit trefwoord de waarde hebben van het veld Protected, wat een waarde yes is.

Ondersteund sinds dpkg 1.20.1.

Indien het binaire pakket essentieel (essential) is, zal dit trefwoord de waarde hebben van het veld Essential en dat is de waarde yes.
 controlesom grootte bestandsnaam
Deze multiregel-velden bevatten een lijst van bestanden met voor elk van hen een controlesom en een grootte. Deze velden hebben een identieke syntaxis en verschillen onderling enkel inzake het gebruikte algoritme voor de controlesom: MD5 voor Files, SHA-1 voor Checksums-Sha1 en SHA-256 voor Checksums-Sha256.

De eerste regel van de veldwaarde (het deel dat op dezelfde regel staat als de door een dubbele punt gevolgde veldnaam) is steeds leeg. De inhoud van het veld wordt in de vervolgregels verwoord, één regel per bestand. Elke regel bestaat uit de controlesom, een spatie, de bestandsgrootte, een spatie en de bestandsnaam.

Deze velden sommen alle bestanden op die deel uitmaken van het broncodepakket. De lijst bestanden in deze velden moet overeenkomen met de lijst bestanden in de andere verwante velden.

BUGS

Het veld Format combineert de indeling van het .dsc-bestand zelf en de indeling van het uitgepakte broncodepakket.

ZIE OOK

deb822(5), deb-src-control(5), deb-version(7), dpkg-source(1).

2024-01-19 1.22.3