Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [opcions] fitxer


Visualitza un llibre electrònic.

Sempre que passeu arguments a ebook-viewer i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--continue
Continua la lectura al llibre obert anteriorment

--detach
Separa del terminal de control, si escau (només Linux)

--force-reload
Force reload of all opened books

--full-screen, --fullscreen, -f
If specified, the E-book viewer window will try to open full screen when started.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--open-at
The position at which to open the specified book. The position is a location or position you can get by using the Go to->Location action in the viewer controls. Alternately, you can use the form toc:something and it will open at the location of the first Table of Contents entry that contains the string "something". The form toc-href:something will match the href (internal link destination) of toc nodes. The matching is exact, If you want to match a substring, use the form toc-href-contains:something. The form ref:something will use Reference mode references.

--raise-window
If specified, the E-book viewer window will try to come to the front when started.

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de juny 11, 2021 5.21.0