Scroll to navigation

EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

NAME

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]


Převeďte e-knihu z jednoho formátu do jiného.

input_file je vstup a output_file je výstup. Oba musí být zadány jako první dva parametry příkazu.

Výstupní formát e-knihy je odhadnut z příponou output_file. output_file může být také speciálního formátu .EXT, kde EXT je přípona výstupního souboru. V tomto případě je název výstupního souboru odvozen od názvu vstupního souboru. Pamatujte, že názvy souborů nesmí začínat pomlčkou. A konečně, pokud output_file nemá žádnou příponu, pak je s ním zacházeno jako se složkou a do této složky je zapsána „otevřená e-kniha“ (OEB) sestávající ze souborů HTML. Tyto soubory jsou soubory, které by obyčejně byly předány výstupnímu modulu.

Po zadání vstupního a výstupního souboru můžete přizpůsobit převod zadáním různých voleb. Dostupné volby závisí na typech vstupních a výstupních souborů. Pro získání nápovědy k nim zadejte vstupní a výstupní soubor a použijte volbu -h.

Úplnou dokumentaci systému převodu najdete na conversion

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-convert, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Volby a výchozí hodnoty pro změnu voleb závisí na vstupním i výstupním formátu, takže byste je měli vždy zkontrolovat pomocí:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

Níže jsou volby, které jsou společné pro všechny převody, následované volbami konkrétními pro každý vstupní a výstupní formát.

  • VOLBY VSTUPU
  • VOLBY VÝSTUPU
  • VZHLED
  • HEURISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ
  • NAJÍT A NAHRADIT
  • ROZPOZNÁVÁNÍ STRUKTURY
  • OBSAH
  • METADATA
  • LADĚNÍ

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--input-profile
Zadejte vstupní profil. Vstupní profil dává převodnímu systému informaci, jak interpretovat různé informace ve vstupním dokumentu. Například délky závislé na rozlišení (t.j. délky v pixelech). Možnosti jsou: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

--list-recipes
Seznam vestavěných názvů předpisů. Z vestavěného předpisu můžete vytvořit e-knihu takto: ebook-convert "Nazev Predpisu.recipe" output.epub

--output-profile
Zadejte výstupní profil. Výstupní profil říká převodnímu systému, jak optimalizovat vytvořený dokument pro zadané zařízení (jako je změna velikosti obrázků pro velikost obrazovky zařízení). V některých případech může být výstupní profil použit pro optimalizaci výstupu pro konkrétní zařízení, ale je to zřídka potřeba. Možnosti jsou:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

VOLBY VSTUPU

Volby pro ovládání zpracování vstupního souboru mobi
--input-encoding
Zadejte kódování znaků vstupního dokumentu. Pokud je tato volba nastavena, přepíše jakékoliv kódování deklarované samotným dokumentem. Zvláště užitečné pro dokumenty, které nedeklarují kódování nebo mají nesprávně deklarované kódování.

VOLBY VÝSTUPU

Volby pro ovládání zpracování výstupního souboru epub
--dont-split-on-page-breaks
Vypnout rozdělování na koncích stránek. Vstupní soubory jsou obyčejně automaticky rozděleny na každém konci stránky na dva soubory. Tak vznikne e-kniha, která může být analyzována rychleji a za použití méně prostředků. Rozdělování je však pomalé, a pokud váš zdrojový soubor obsahuje velmi velké množství konců stránek, měli byste rozdělování na koncích stránek vypnout.

--epub-flatten
Tato volba je nutná, pouze pokud máte v úmyslu použít EPUB v FBReaderJ. Urovná to souborový systém uvnitř EPUB, všechny soubory dá na nejvyšší úroveň.

--epub-inline-toc
Vložit vložený obsah, který se objeví jako část hlavního obsahu knihy.

--epub-toc-at-end
Dát vložený obsah na konec knihy místo na začátek.

--epub-version
Verze souboru EPUB, který chcete vygenerovat. EPUB 2 je nejkompatibilnější, EPUB 3 použijte pouze tehdy, pokud víte, že ho skutečně potřebujete.

--extract-to
Rozbalit obsah vygenerovaného souboru EPUB do zadané složky. Obsah složky je nejdříve odstraněn, takže buďte opatrní.

--flow-size
Rozdělit všechny soubory HTML větší než tato velikost (v KB). Je to nezbytné, protože většina čteček EPUB neumí zpracovat velké soubory. Výchozí hodnota 260KB je velikost požadovaná pro Adobe Digital Editions. Nastavte na 0 pro zakázání rozdělování na základě velikosti.

--no-default-epub-cover
Pokud vstupní soubor nemá žádnou obálku a vy jste žádnou nezadali, je obyčejně vygenerována výchozí obálka s názvem, autorem atd. Tato volba zakáže generování této obálky.

--no-svg-cover
Nepoužívat SVG pro obálku knihy. Tuto volbu použijte, pokud vaše soubory EPUB budou používány v zařízení, které nepodporuje SVG, jako je iPhone nebo JetBook Lite. Bez této volby budou taková zařízení zobrazovat obálku jako prázdnou stránku.

--preserve-cover-aspect-ratio
Při použití obálky SVG tato volba způsobí změnu velikosti obálky, aby pokryla dostupné oblasti obrazovky, ale přesto zachová její poměr stran (poměr šířky k výšce). To znamená, že mohou být vidět bílé okraje po stranách nebo v horní a dolní části obrázku, ale obrázek nebude nikdy zdeformovaný. Bez této volby může být obrázek mírně deformovaný, ale nebudou vidět žádné okraje.

--pretty-print
Pokud je zadáno, výstupní modul se pokusí vytvořit výstup, který je co nejvíce čitelný pro člověka. Nemusí to mít žádný vliv na některé výstupní moduly.

--toc-title
Název pro vygenerovaný vložený obsah.

VZHLED

Volby pro ovládání vzheldu a chování výstupu
--asciiize
Překódovat znaky Unicode do ASCII. Používejte opatrně, protože to nahradí znaky Unicode za ASCII. Například to nahradí "Pelé" za "Pele". Také pamatujte, že v případech, kdy je více zastoupení znaku (například znaky společné pro čínštinu a japonštinu), bude použito zastoupení podle aktuálního jazyku rozhraní Calibre.

--base-font-size
Základní velikost písma v bodech. Všechny velikosti písma ve vytvořené knize budou mít změněnou velikost na základě této hodnoty. Výběrem větší velikosti můžete písmo ve výstupu zvětšit a naopak. Ve výchozím nastavení, když je hodnota nula, je základní velikost písma zvolena na základě vámi zvoleného výstupního profilu.

--change-justification
Změnit zarovnání textu. Hodnota "doleva" převede všechen text zarovnaný do bloku ve zdroji na text zarovnaný vlevo (tj. nezarovnaný). Hodnota "do bloku" převede všechen nezarovnaný text na zarovnaný. Hodnota "původní" (výchozí) nezmění zarovnání ve zdrojovém souboru. Pamatujte, že pouze některé výstupní formáty podporují zarovnání.

--disable-font-rescaling
Zakázat všechny úpravy měřítka velikostí písma.

--embed-all-fonts
Vložit každé písmo, na které se odkazuje ve vstupním dokumentu, ale ještě není vloženo. Vyhledá písma ve vašem systému, a pokud je nalezen, budou vložena. Vkládání bude fungovat, pouze pokud formát, do kterého převádíte, podporuje vložená písma, jako jsou EPUB, AZW3, DOCX nebo PDF. Ujistěte se, že máte správnou licenci pro vkládání písem použitých v tomto dokumentu.

--embed-font-family
Vložit zadanou rodinu písem do knihy. To určuje "základní" písmo použité pro knihu. Pokud vstupní dokument určuje svá vlastní písma, mohou přepsat toto základní písmo. Můžete použít volbu filtrování stylu informací pro odebrání písem ze vstupního dokumentu. Pamatujte, že vkládání písem funguje pouze u některých výstupních formátů, hlavně EPUB a AZW3 a DOCX.

--expand-css
Ve výchozím nastavení použije calibre zjednodušený formulář pro různé vlastnosti CSS, jako jsou okraje, odsazení, rámeček atd. Tato volba způsobí, že se místo toho použije rozšířený formulář. Pamatujte, že CSS je vždy rozšířené při generování souborů EPUB s výstupním profilem nastaveným na jeden z profilů Nook, protože Nook neovládá zjednodušené CSS.

--extra-css
Buď cesta k šabloně stylů CSS nebo nezpracované CSS. Toto CSS bude připojeno k pravidlům stylu ze zdrojového souboru, takže může být použito k přepsání těchto pravidel.

--filter-css
Čárkami oddělený seznam vlastností CSS, které budou odebrány ze všech pravidel stylů CSS. To je užitečné, pokud přítomnost některých informací o stylu zabraňuje přepsání ve vašem zařízení. Například: font-family,color,margin-left,margin-right

--font-size-mapping
Mapování z názvů písem CSS na velikosti písem v bodech. Příklad nastavení je 12,12,14,16,18,20,22,24. Toto jsou mapování pro velikosti od xx-small do xx-large, s poslední velikostí pro velice velká písma. Algoritmus úpravy měřítka písma používá tyto velikosti pro chytrou úpravu měřítka písem. Výchozí je použití mapování na základě vámi zvoleného výstupního profilu.

--insert-blank-line
Vložit prázdný řádek mezi odstavce. Nebude fungovat, pokud zdrojový soubor nepoužívá odstavce (značky <p> nebo <div>).

--insert-blank-line-size
Nastavit výšku vložených prázdných řádků (v em). Výška řádků mezi odstavci bude dvojnásobek zde nastavené hodnoty.

--keep-ligatures
Zachovat ligatury přítomné ve vstupním dokumentu. Ligatura je speciální vykreslení páru znaků, jako ff, fi, fl atd. Většina čteček nemá podporu pro ligatury ve svých základních písmech, takže je nepravděpodobné, že je správně vykreslí. Ve výchozím nastavení Calibre změní ligaturu na odpovídající pár normálních znaků. Tato volba je namísto toho ponechá.

--line-height
Výška řádku v bodech. Určuje mezery mezi za sebou následujícími řádky textu. Platí pouze pro prvky, které nedefinují svou vlastní výšku řádku. Ve většině případů je užitečnější volba minimální výška řádku. Ve výchozím nastavení se neprovádí žádné zpracování výšky řádku.

--linearize-tables
Některé chybně navržené dokumenty používají tabulky pro ovládání rozložení textu na stránce. Při převodu mají tyto dokumenty často text, který vybíhá mimo stránku a jiné artefakty. Tato volba extrahuje obsah z tabulek a zobrazí ho v linární tvaru.

--margin-bottom
Nastavit dolní okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

--margin-left
Nastavit levý okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

--margin-right
Nastavit pravý okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

--margin-top
Nastavit horní okraj v bodech. Výchozí je 5.0. Nastavení na hodnotu menší než nula způsobí, že se nenastaví žádné okraje (bude zachováno nastavení okrajů v původním dokumentu). Poznámka: Formáty orientované na stránky, jako je PDF a DOCX, mají vlastní nastavení okrajů, které má přednost.

--minimum-line-height
Minimální výška řádku jako procento vypočítané velikosti písma prvku. Calibre zajistí, že každý prvek bude mít výšku řádku alespoň podle tohoto nastavení bez ohledu na to, co určuje vstupní dokument. Nastavte na nulu pro zakázání. Výchozí je 120 %. Použijte toto nastavení přednostně pro přímé určení výšky řádku, pokud nevíte, co děláte. Například můžete dosáhnout textu s dvojitým řádkováním nastavením na 240.

--remove-paragraph-spacing
Odebrat mezery mezi odstavci. Také nastaví odsazení odstavce na 1,5 em. Odebrání mezer nebude fungovat, pokud zdrojový soubor nepoužívá odstavce (značky <p> nebo <div>).

--remove-paragraph-spacing-indent-size
Když Calibre odebírá prázdné řádky mezi odstavci, automaticky nastaví odsazení odstavce, aby bylo zajištěno snadné rozlišení odstavců. Tato volba určuje šířku tohoto odsazení (v em). Pokud nastavíte zápornou hodnotu, pak bude použito odsazení zadané ve vstupním dokumentu, to znamená, že Calibre nezmění odsazení.

--smarten-punctuation
Převést jednoduché uvozovky, pomlčky a trojtečky na jejich typograficky správnéh ekvivalenty. Pro podrobnosti přejděte na https://daringfireball.net/projects/smartypants

--subset-embedded-fonts
Podmnožina všech vložených písem. Každé vložené písmo je zmenšeno, aby obsahovalo pouze glyfy použité v tomto dokumentu. To zmenšuje velikost souborů písem. Užitečné, pokud vkládáte obzvlášť velké písmo se spoustou nevyužitých glyfů.

--transform-css-rules
Cesta k souboru obsahujícímu pravidla pro převod stylů CSS v této knize. Nejsnadnější způsob, jak vytvořit takový soubor, je použít průvodce pro vytváření pravidel v grafickém rozhraní Calibre. Přístup k němu získáte v oddílu "Vzhled a chování->Převod stylů" v dialogovém okně převodu. Jakmile vytvoříte pravidla, můžete použít tlačítko Exportovat pro jejich uložení do souboru.

--unsmarten-punctuation
Převést ozdobné uvozovky, pomlčky a tři tečky na jejich prosté ekvivalenty.

HEURISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Změnit text a strukturu dokumentu pomocí běžných vzorů. Ve výchozím nastavení zakázáno. Použijte --enable-heuristics pro povolení. Jednotlivé akce mohou být zakázány pomocí voleb --disable-
*
.
--disable-dehyphenate
Analyzovat rozdělená slova v celém dokumentu. Samotný dokument je použitý jako slovník pro určení, zda by měly být pomlčky zachovány nebo odebrány.

--disable-delete-blank-paragraphs
Odebrat z dokumentu prázdné odstavce, pokud se vyskytují mezi všemi ostatními odstavci

--disable-fix-indents
Změnit odsazení vytvořená z více entit pevné mezery na odsazení CSS.

--disable-format-scene-breaks
Vlevo zarovnané značky přerušení příběhu jsou zarovnané na střed. Nahradit měkká přerušení příběhu, která používají více prázdných řádků, vodorovnými čárami.

--disable-italicize-common-cases
Hledat běžná slova a vzory, které označují kurzívu a převést je na kurzívu.

--disable-markup-chapter-headings
Rozpoznat neformátované nadpisy a podnadpisy kapitol. Změnit je na značky h2 a h3. Toto nastavení nevytvoří obsah, ale může být použito společně s rozpoznáním struktury pro jeho vytvoření.

--disable-renumber-headings
Hledá výskyty po sobě následujících značek <h1> nebo <h2>. Značky jsou přečíslovány, aby se zabránilo rozdělení uprostřed nadpisů kapitol.

--disable-unwrap-lines
Zrušit zalomení řádků pomocí interpunkce a jiných vodítek formátování.

--enable-heuristics
Povolit heuristické zpracování. Tato volba musí být nastavena, aby se provedlo jakékoliv heuristické zpracování.

--html-unwrap-factor
Měřítko použité k určení délky, při které by mělo být řádku zrušeno zalomení. Platné hodnoty jsou desetinná čísla mezi 0 a 1. Výchozí je 0,4, těsně pod mediánem délky řádku. Pokud by pouze pár řádků v dokumentu vyžadovalo zrušení zalomení, měla by být tato hodnota zmenšena.

--replace-scene-breaks
Nahradit přerušení příběhu zadaným textem. Ve výchozím nastavení je použit text ze vstupního dokumentu.

NAJÍT A NAHRADIT

Změnit text a strukturu dokumentu pomocí vzorů definovaných uživatelem.
--search-replace
Cesta k souboru obsahující regulární výrazy hledávání a nahrazování. Soubor musí obsahovat střídavě řádky regulárního výrazu následované vzorem nahrazení (což může být prázdný řádek). Regulární výraz musí mít syntaxi regulárního výrazu Pythonu a soubor musí mít kódování UTF-8.

--sr1-replace
Nahrazení, které má nahradit text nalezený pomocí sr1-search.

--sr1-search
Hledaný vzor (regulární výraz), který má být nahrazen pomocí sr1-replace.

--sr2-replace
Nahrazení, které má nahradit text nalezený pomocí sr2-search.

--sr2-search
Hledaný vzor (regulární výraz), který má být nahrazen pomocí sr2-replace.

--sr3-replace
Nahrazení, které má nahradit text nalezený pomocí sr2-search.

--sr3-search
Hledaný vzor (regulární výraz), který má být nahrazen pomocí sr3-replace.

ROZPOZNÁVÁNÍ STRUKTURY

Nastavení automatického rozpoznávání struktury dokumentu.
--chapter
Výraz XPath pro rozpoznání nadpisů kapitol. Výchozí nastavení je považovat tagy <h1> nebo <h2> obsahující slova "chapter" (kapitola), "book" (kniha), "section" (oddíl), "prologue" (prolog), "epilogue" (epilog) nebo "part" (část) za nadpisy kapitol, stejně jako jakékoliv tagy s class="chapter" (třída kapitola). Použitý výraz musí vyhodnotit seznam prvků. Pro zakázání rozpoznávání kapitol použijte výraz "/". Viz XPath Tutorial v ráži uživatelské příručce pro další pomoc pro použití této funkce.

--chapter-mark
Zadejte, jak označit rozpoznané kapitoly. Hodnota "konecstránky" vloží před kapitoly konce stránek. Hodnota "čára" vloží před kapitoly čáru. Hodnota "žádné" zakáže označování kapitol a hodnota "obojí" použije pro označení kapitol jak konce stránek, tak čáry.

--disable-remove-fake-margins
Některé dokumenty zadávají okraje stránek zadáním levého a pravého okraje každému jednotlivému odstavci. Calibre se pokusí rozpoznat a odebrat tyto okraje. Někdy to může způsobit odebírání okrajů, které neměly být odebrány. V tomto případě můžete zakázat odebírání.

--insert-metadata
Vložit metadata knihy na její začátek. Užitečné v případě, že vaše čtečka e-knih nepodporuje zobrazení nebo vyhledávání metadat přímo.

--page-breaks-before
Výraz XPath. Konce stránek jsou vloženy před zadané prvky. Pro zakázání použijte výraz: /

--prefer-metadata-cover
Použít obálku rozpoznanou ve zdrojovém souboru přednostně před zadanou obálkou.

--remove-first-image
Odebrat první obrázek ze vstupní e-knihy. Užitečné, pokud má vstupní dokument obrázek obálky, který není identifikován jako obálka. Pokud v tomto případě nastavíte obálku v Calibre, výstupní dokument bude mít dva obrázky obálky, pokud nezadáte tuto volbu.

--start-reading-at
Výraz XPath pro rozpoznání místa v dokumentu, na kterém začít číst. Některé programy pro čtení e-knih (hlavně Kindle) používají toto místo jako pozici, na které se otevře kniha. Další nápovědu k používání této funkce naleznete v kurzu XPath v uživatelské příručce Calibre.

OBSAH

Nastavení automatického generování obsahu. Pokud má zdrojový soubor obsah, bude ve výchozím nastavení použit přednostně před automaticky generovaným.
--duplicate-links-in-toc
Při vytváření obsah z odkazů ve vstupním dokumentu povolit duplicitní položky, tj. povolit více než jednu položku se stejným textem, za předpokladu že směřují na rozdílná umístění.

--level1-toc
Výraz XPath, který určuje všechny značky, které by měly být přidány do obsahu na první úroveň. Pokud je toto zadáno, má to přednost před jinými formami automatického rozpoznávání. Příklady naleznete v kurzu XPath v uživatelské příručce Calibre.

--level2-toc
Výraz XPath, který určuje všechny značky, které by měly být přidány do obsahu na druhou úroveň. Každá položka je přidána pod předchozí položku první úrovně. Příklady naleznete v kurzu XPath v uživatelské příručce Calibre.

--level3-toc
Výraz XPath, který určuje všechny značky, které by měly být přidány do obsahu na třetí úroveň. Každá položka je přidána pod předchozí položku druhé úrovně. Příklady naleznete v kurzu XPath v uživatelské příručce Calibre.

--max-toc-links
Maximální počet odkazů vložených do obsahu. Nastavte 0 pro zakázání. Výchozí je: 50. Odkazy jsou přidány do obsahu, pouze pokud bylo rozpoznáno méně kapitol, než je mezní hodnota.

--no-chapters-in-toc
Nepřidávat automaticky rozpoznané kapitoly do obsahu.

--toc-filter
Odebrat z obsahu položky, jejichž názvy odpovídají zadanému regulárnímu výrazu. Odpovídající položky a všechny jejich podřízené položky budou odebrány.

--toc-threshold
Pokud je rozpoznáno méně než tento počet kapitol, budou odkazy přidány do obsahu. Výchozí: 6

--use-auto-toc
Pokud má již zdrojový soubor obsah, je obyčejně použit přednostně před automaticky generovaným. Pomocí této volby je vždy použit ten automaticky generovaný.

METADATA

Volby pro nastavení metadat ve výstupu
--author-sort
Řetězec použitý při řazení podle autora.

--authors
Nastavit autory. Více autorů by mělo být odděleno znaky "&".

--book-producer
Nastavit nakladatele knihy.

--comments
Nastavit popis e-knihy.

--cover
Nastavit obálku na zadaný soubor nebo URL

--isbn
Nastavit ISBN knihy.

--language
Nastavit jazyk.

--pubdate
Nastavit datum vydání (předpokládá se, že je v místním časovém pásmu, pokud není časové pásmo výslovně zadáno)

--publisher
Nastavit vydavatele e-knihy.

--rating
Nastavit hodnocení. Mělo by to být číslo mezi 1 a 5.

--read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
Číst metadata ze zadaného souboru OPF. Metadata načtená z tohoto souboru přepíší jakákoliv metadata ve zdrojovém souboru.

--series
Nastavit sérii, do které tato e-kniha patří.

--series-index
Nastavit pořadí knihy v této sérii.

--tags
Nastavit štítky pro knihu. Měl by to být seznam oddělený čárkami.

--timestamp
Nastavit časové razítko knihy (nikde se již nepoužívá)

--title
Nastavit název.

--title-sort
Verze názvu použitá při řazení.

LADĚNÍ

Volby pro pomoc s laděním převodu
--debug-pipeline, -d
Uložit výstup z rozdílných fází převodního řetězce do zadané složky. Užitečné, pokud si nejste jisti, v jaké fázi zpracování převodu se objevuje chyba.

--verbose, -v
Úroveň podrobnosti. Zadejte vícekrát pro větší podrobnost. Zadání dvakrát bude mít za následek úplnou podrobnost, jednou střední podrobnost a nulakrát nejmenší podrobnost.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
června 11, 2021 5.21.0