Scroll to navigation

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

NAME

calibredb - calibredb

calibredb command [options] [arguments]


calibredb är kommandoradsgränssnittet till calibre-databasen. Det har flera underkommandon, dokumenterade nedan.

calibredb kan användas för att manipulera antingen en calibre-databas anges per sökväg eller en calibre-innehållsserver körs antingen på den lokala maskinen eller över internet. Du kan starta en calibre-Innehållsserver med antingen calibre-server programmet eller klicka på i calibre-huvudprogrammet Anslut/dela  →  Starta innehållsserver. Eftersom calibredb kan göra ändringar i ditt calibre-bibliotek måste du först ställa in autentisering på servern. Det finns två sätt att göra det:

 • Om du planerar att bara ansluta till en server som körs på samma dator, kan du helt enkelt använda flaggan --enable-local-write av innehållsservern, så att alla program, inklusive calibredb, körs på den lokala datorn för att göra ändringar i dina calibre-data. När du kör servern från calibre-huvudprogrammet är det här alternativet i Inställningar → Dela via nätet → Avancerat.
 • Om du vill aktivera åtkomst via internet bör du ställa in användarkonton på servern och använda --username eller --password flaggorna för calibredb för att ge den åtkomst. Du kan ställa in användarautentisering för calibre server genom att använda --enable-auth flaggan och använda --manage-users för att skapa användarkonton. Om du kör servern från calibre-huvudprogrammet använder du Inställningar → Dela via nätet → Kräv användarnamn/lösenord.För att ansluta till en körande innehållsserver, skicka serverwebbadressen med flaggan --with-library, se dokumentationen för den flaggan för detaljer och exempel.

 • GLOBALA ALTERNATIV
 • list
 • add
TILLÄGGNING TILL FRÅN MAPPAR

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB ALTERNATIV

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

GLOBALA ALTERNATIV

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--library-path, --with-library
Sökväg till calibre-biblioteket. Standard är att använda sökvägen lagrad i inställningarna. Du kan också ansluta till en calibre-innehållsserver för att utföra åtgärder på fjärrbibliotek. Så här använder du en webbadress i formuläret: http://hostname:port/#bibliotek_id till exempel http://localhost:8080/#mittbibliotek. Bibliotek_id är bibliotekets ID för det bibliotek du vill ansluta till på innehållsservern. Du kan använda det speciella bibliotek_id-värdet för att få en lista över biblioteks-id:n tillgängliga på servern. Mer information om hur du anpassar åtkomst via en innehållsserver finns i https://manual.calibre-ebook.com/sv/generated/sv/calibredb.html.

--password
Lösenord för anslutning till en calibre innehållsservern. För att läsa lösenordet från standardinmatning, använd specialvärdet: <stdin>. För att läsa lösenordet från en fil, använd: <f:/path/to/file> (d.v.s. <f: följt av hela sökvägen till filen och en efterföljande>). Vinkelparenteserna ovan är nödvändiga, kom ihåg att undkomma dem eller använd citat för din shell.

--timeout
Tidsgränsen, i sekunder, när du ansluter till ett calibre-bibliotek via nätverket. Standard är två minuter.

--username
Användarnamn för anslutning till en calibre-innehållsserver

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

LIST

calibredb list [options]


Lista de böcker som finns i calibre-databasen.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--ascending
Sortera resultaten i stigande ordning

--fields, -f
Fälten som ska visas när böcker listar i databasen. Bör vara en kommaseparerad lista med fält. Tillgängliga fält: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Standard: title,authors. Specialfältet "alla" kan användas för att välja alla fält. Förutom de inbyggda fälten ovan är anpassade fält också tillgängliga som *field_name, till exempel för ett anpassat fält #rating, använd namnet: *rating

--for-machine
Generera utmatning i JSON-format, vilket är mer lämpat för maskintolkning. Resulterar i radbredd och avskiljaralternativ att ignorera.

--limit
Högsta antalet resultat att visa. Standard: alla

--line-width, -w
Den största bredden på en enskild rad i utmatning. Standardinställningen är att upptäcka skärmstorlek.

--prefix
Prefixet för alla sökvägar. Standard är den absoluta sökvägen till biblioteksmappen.

--search, -s
Filtrera resultat efter sökförfrågan. För information om sökformatet, vänligen se sökrelaterad dokumentation i användarhandboken. Standard är att inte filtrera.

--separator
Sträng som används för att separera fält. Standard är mellanslag.

--sort-by
Fältet av för att sortera resultat. Tillgängliga fält: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Standard: id

ADD

calibredb add [options] file1 file2 file3 ...


Lägg till de angivna filerna som böcker i databasen. Du kan även ange mappar, se mapprelaterade alternativ nedan.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--authors, -a
Ange författarna för den tillagda boken eller de tillagda böckerna

--automerge, -m
Om böcker med liknande titlar och författare hittas, sammanfoga de inkommande formaten (filer) automatiskt till befintliga bokposter. Värdet "ignore" betyder att dublettformat kasseras. Värdet "overwrite" betyder att dublettformat i biblioteket skrivs över med de nyligen tillagda filerna. Värdet "new_record" betyder att dublettformat placeras i en ny bokpost.

--cover, -c
Vägen till omslaget för att använda för extra bok

--duplicates, -d
Lägg till böcker i databasen även om de redan finns. Jämförelse görs baserat på boktitlar och författare. Observera att alternativet --automerge har företräde.

--empty, -e
Lägg till en tom bok (en bok utan format)

--identifier, -I
Ange identifierare för den här boken, för t.ex. -I asin:XXX -I isbn:YYY

--isbn, -i
Ange ISBN för den tillagda boken eller de tillagda böckerna

--languages, -l
En kommaseparerad lista med språk (bäst att använda ISO639-språkkoder, även om vissa språknamn kanske också känns igen)

--series, -s
Ange serier för den tillagda boken eller de tillagda böckerna

--series-index, -S
Ange serienummer för den tillagda boken eller de tillagda böckerna

--tags, -T
Ange taggar i den tillagda boken eller de tillagda böckerna

--title, -t
Ange namn på den tillagda boken eller de tillagda böckerna

TILLÄGGNING TILL FRÅN MAPPAR

Alternativ för att anpassa tilläggningen av böcker från mappar. Som standard läggs endast filer som har ändelser av kända e-bokfiltyper till.
--add
Ett filnamn (glob) mönster, kommer matcha filer som detta mönster läggas till vid skanning av mappar efter filer, även om de inte är av en känd e-bok filtyp. Kan anges flera gånger för flera mönster.

--ignore
Ett filnamn (glob) mönster, kommer filer som matchar detta mönster ignoreras vid skanning av mappar efter filer. Kan anges flera gånger för flera mönster. För t.ex.: *.pdf kommer att ignorera alla PDF-filer

--one-book-per-directory, -1
Antag att varje mapp bara har en enda logisk bok och att alla filer i den är samma e-bok i olika format

--recurse, -r
Bearbeta mappar rekursivt

REMOVE

calibredb remove ids


Ta bort böcker som identifierats av id från databasen. id:t ska vara en kommaseparerad lista med id-nummer (du kan få id-nummer med sökkommandot). Till exempel 23,34,57-85 (när du anger ett intervall, det sista numret i intervallet inkluderas inte).

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--permanent
Använd inte papperskorgen

ADD_FORMAT

calibredb add_format [options] id ebook_file


Lägg e-boken i ebook_file till tillgängliga format för den logiska boken som identifieras av id. Du kan få id genom att använda sökkommandot. Om formatet redan finns ersätts det, såvida inte ersätt inte flaggan anges.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--dont-replace
Ersätt inte formatet om det redan finns

REMOVE_FORMAT

calibredb remove_format [options] id fmt


Ta bort formatet fmt från den logiska boken identifierad med hjälp av id. Du kan få id med sökkommandot. fmt bör vara en filändelse som LRF eller TXT eller EPUB. Om den logiska boken inte har fmt tillgängligt, görs inget.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

calibredb show_metadata [options] id


Visa metadata lagrade i calibre-databasen för boken identifierad av id. id är ett id-nummer från sökkommandot.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--as-opf
Skriv metadata i OPF-form (XML)

SET_METADATA

calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]


Ställ in metadata som lagras i calibre-databasen för den bok som identifieras med id från OPF-filen metadata.opf. id är ett id-nummer från sökkommandot. Du kan få en snabb känsla för OPF-format med hjälp av --as-opf valet till kommandot show_metadata. Du kan också ställa in metadata för enskilda fält med flaggan --field. Om du använder flaggan --field behöver du inte ange en OPF-fil.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--field, -f
Fältet för att ställa in. Format är field_name:value, till exempel: --field tags:tag1,tag2. Använd --list-fields för att få en lista över alla fältnamn. Du kan ange det här alternativet flera gånger för att ställa in flera fält. Observera: För språk du måste använda ISO639-språkkoder (t.ex. en för engelska, fr för franska och så vidare). För identifierare, är syntaxen --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. För boolean (ja/nej) fält använder sann och falsk eller ja och nej.

--list-fields, -l
Ange namn på metadatafälten som kan användas med flaggan --field

EXPORT

calibredb export [options] ids


Exportera böckerna som anges av id (en kommaseparerad lista) till filsystemet. Exporten sparar alla format av boken, dess omslag och metadata (i en OPF-fil). Du kan få id-nummer från sökkommandot.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--all
Exportera alla böcker i databasen och ignorera ID-listan.

--dont-asciiize
Låt calibre konvertera alla icke-engelska tecken till engelska ekvivalenter för filnamn. Detta är användbart om du sparar i ett äldre filsystem utan fullt stöd för Unicode-filnamn. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.

--dont-save-cover
Normalt sparar calibre omslaget i en separat fil tillsammans med själva e-bokfilerna. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.

--dont-update-metadata
Normalt kommer calibre att uppdatera metadata i de sparade filerna utifrån det som finns i calibre-biblioteket. Detta gör att filerna sparas långsammare till disken. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.

--dont-write-opf
Normalt kommer calibre att skriva metadata i en separat OPF-fil tillsammans med själva e-bokfilerna. Om denna växel aktiveras, kommer detta beteende att stängas av.

--formats
Kommaseparerad lista med format att spara för varje bok. Som standard sparas alla tillgängliga format.

--progress
Rapportera framsteg

--replace-whitespace
Ersätt "whitespace" med understreck.

--single-dir
Exportera alla böcker till en enda mapp

--template
Mallen för att anpassa filnamn och mappstruktur för de sparade filerna. Standard är "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" vilket sparar böcker i en undermapp per författare med filnamn bestående av titel och författare. Tillgängliga kontroller är: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

--timefmt
Format för datumvisning. %d - dag, %b - månad, %m - månadsnummer, %Y - år. Standard är: %b, %Y

--to-dir
Exportera böcker till den angivna mappen. Standard är .

--to-lowercase
Konvertera sökvägar till gemener.

CATALOG

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]


Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--ids, -i
Kommaseparerad lista över databas-ID till katalogen. Om de deklareras, ignoreras --search. Standard: alla

--search, -s
Filtrera resultat efter sökförfrågan. För information om sökformatet, vänligen se sökrelaterad dokumentation i användarhandboken. Standard: Ingen filtrering

--verbose, -v
Visa detaljerad utmatningsinformation. Användbart för felsökning

EPUB ALTERNATIV

--catalog-title
Titel på den genererade katalogen som används som titel i metadata. Standard: 'My Books' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--cross-reference-authors
Skapa korsreferenser i författarsektionen för böcker med flera författare. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--debug-pipeline
Spara utmatning från olika stadier av konverteringen till den angivna mappen. Användbart om du är osäker på i vilket stadium av konverteringsprocessen ett fel sker. Standard: 'None' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--exclude-genre
Regex beskriver taggar för att utesluta som genrer. Standard: '[.+]|^+$' utesluter parentestaggar, t.ex. '[Project Gutenberg]', och '+', standard-tagg för lästa böcker. Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--exclusion-rules
Anger de regler som används för att utesluta böcker från den genererade katalogen. Modellen för en undantagsregel är antingen ('<regel namn>','Taggar','<komma-separerad lista med taggar>') eller ('<regel namn>','<anpassad column>','<mönster>'). Till exempel: (("Arkiverade böcker", "# status", "Arkiverade"),) kommer att utesluta en bok med ett värde på "status" "Arkiverat" i den anpassade kolumnen. När flera regler är definierade, kommer alla regler tillämpas. Standard: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--generate-authors
Inkludera 'Författar' sektion i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--generate-descriptions
Inkludera sektionen 'Beskrivningar' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--generate-genres
Inkludera sektionen 'Genrer' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--generate-recently-added
Inkludera sektioen 'Nyligen tillagda' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--generate-series
Inkludera sektioen 'Serier' i katalogen Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--generate-titles
Inkludera sektionen 'Titlar' i katalogen. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--genre-source-field
Källfältet för "Genrer" sektion. Standard: 'Taggar' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--header-note-source-field
Anpassat fält innehåller anmärkningstext att infoga i beskrivningsrubrik. Standard: '' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--merge-comments-rule
#<custom field>:[before|after]:[True|False] anger: <custom field> Anpassat fält innehåller anteckningar att sammanfoga med kommentarer [before|after] Placering av anteckningar med avseende på kommentarer [True|False] - En horisontell linje infogas mellan anteckningar och kommentarer Standard: '::' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--output-profile
Anger utmatningsprofilen. I vissa fall krävs en utmatningsprofil för att optimera katalogen för enheten. Till exempel skapar "kindle" eller "kindle_dx" en strukturerad innehållsförteckning med avsnitt och artiklar. Standard: 'None' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--prefix-rules
Anger de regler som används för att inkludera prefix som indikerar lästa böcker, önskelistsposter och andra användardefinierade prefix. Modellen för en prefixregel är ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). När flera regler är definierade, kommer den första matchande regeln användas. Standard: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--preset
Använd en namngiven förinställning skapas med GUI Catalog Builder. En förinställning specificerar alla inställningar för att bygga en katalog. Standard: 'None' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--thumb-width
Storleksråd (i tum) för bokomslag i katalog. Intervall: 1.0 - 2.0 Standard: '1.0' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

--use-existing-cover
Ersätt befintliga omslag när du skapar katalog. Standard: 'False' Gäller: AZW3-, EPUB-, MOBI-utmatningsformat

SAVED_SEARCHES

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)


Hantera sparade sökningar i den här databasen. Om du försöker lägga till en förfrågan med ett namn som redan finns, kommer den att ersättas.

Syntax för att lägga till:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax för att ta bort:

calibredb saved_searches remove search_name

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

calibredb add_custom_column [options] label name datatype


Skapa en egen kolumn. Kolumnamn är det maskinvänliga namnet på kolumnen. Bör inte innehålla mellanslag eller kolon. Namn är det människovänliga namnet på kolumnen. Datatypen är en av: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--display
En ordbok med alternativ för att anpassa hur data i denna kolumn ska tolkas. Detta är en JSON-sträng. För uppräknings kolumner, använd --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Det finns många alternativ som kan gå in i visningsalternativ variabel. Alternativ för kolumntyp är: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations Det bästa sättet att hitta giltiga kombinationer är att skapa en anpassad kolumn av lämplig typ i gränssnittet och sedan titta på säkerhetskopian OPF för en bok (se till att en ny OPF har skapats sedan kolumn lades). Du kommer att se JSON för "display" för den nya kolumnen i OPF.

--is-multiple
Denna kolumn lagrar taggar som data (d.v.s. flera kommaseparerade värden). Gäller endast om datatypen är text.

CUSTOM_COLUMNS

calibredb custom_columns [options]


Lista anpassade kolumner. Visar kolumnnamn och id.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--details, -d
Visa detaljer för varje kolumn.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

calibredb remove_custom_column [options] label


Ta bort den anpassade kolumnen som identifieras med etikett. Du kan se tillgängliga kolumner med kommandot custom_columns.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--force, -f
Fråga inte efter bekräftelse

SET_CUSTOM

calibredb set_custom [options] column id value


Sätt värdet på en anpassad kolumn boken identifieras av id. Du kan få en lista med id genom använda sökkommando. Du kan få en lista med anpassade kolumnnamn med hjälp av custom_columns kommando.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--append, -a
Om kolumnen lagrar flera värden, lägg till de angivna värdena till de befintliga i stället för att ersätta dem.

RESTORE_DATABASE

calibredb restore_database [options]


Återställ denna databas från metadata som lagras i OPF-filer i varje mapp i calibre-biblioteket. Det här är användbart om din metadata.db-fil har skadats.

VARNING: Det här kommandot återskapar din databas hlet. Du förlorar alla sparade sökningar, användarkategorier, pluggbrädor, lagrade konverterings inställningar per bok och anpassade recept. Återställda metadata är bara så exakta som det som finns i OPF-filerna.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--really-do-it, -r
Verkligen gör återställningen. Kommandot kommer inte köras om det här alternativet har angetts.

CHECK_LIBRARY

calibredb check_library [options]


Utföra vissa kontroller av filsystemet som representerar ett bibliotek. Rapporter är invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--csv, -c
Utmatning i CSV

--ignore_extensions, -e
Kommaseparerad lista över tillägg att ignorera. Standard: alla

--ignore_names, -n
Kommaseparerad lista över namn att ignorera. Standard: Alla

--report, -r
Kommaseparerad lista över rapporter. Standard: Alla

LIST_CATEGORIES

calibredb list_categories [options]


Skapa en rapport om kategoriinformationen i databasen. Informationen motsvarar vad som visas i taggbläddraren.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--categories, -r
Kommaseparerad lista över kategoriuppslagsnamn. Standard: Alla

--csv, -c
Utmatning i CSV

--dialect
Den typ av CSV-fil som ska produceras. Val: excel, excel-tab, unix

--item_count, -i
Skriv ut endast antalet poster i en kategori istället för räkna per post inom kategorin

--width, -w
Den största bredden på en enskild rad i utmatning. Standardinställningen är att upptäcka skärmstorlek.

BACKUP_METADATA

calibredb backup_metadata [options]


Säkerhetskopierade metadata lagras i databasen inuti individuella OPF-filer i varje bokmapp. Detta sker normalt automatiskt, men du kan köra det här kommando för att tvinga ny generering av OPF-filer med flaggan --all.

Observera att det är normalt ingen anledning att göra detta, eftersom de OPF-filer säkerhetskopieras automatiskt, varje gång metadata ändras.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--all
Normalt fungerar detta kommando endast på böcker som har inaktuella OPF-filer. Det här alternativet gör att det fungerar på alla böcker.

CLONE

calibredb clone path/to/new/library


Skapa en klon av det aktuella biblioteket. Detta skapar ett nytt, tomt bibliotek som har alla samma anpassade kolumner, virtuella bibliotek och andra inställningar som det aktuella biblioteket.

Det klonade biblioteket innehåller inga böcker. Om du vill skapa ett komplett duplikat, inklusive alla böcker, kan du bara använda dina filsystemsverktyg för att kopiera biblioteksmappen.

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

calibredb embed_metadata [options] book_id


Uppdatera metadata i de faktiska bokfilerna som lagras i calibre-biblioteket från metadata i calibre-databasen. Normalt uppdateras metadata endast när du exporterar filer från calibre, detta kommando är användbart om du vill att filerna ska uppdateras på plats. Observera att olika filformat stöder olika mängder metadata. Du kan använda det specialvärdet "alla" för book_id för att uppdatera metadata i alla böcker. Du kan också ange flera böckers id åtskilda av blankslag och id-intevall åtskilda av bindestreck. Till exempel: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--only-formats, -f
Uppdatera bara metadata i filer för ett särskilt format. Specificera det flera gånger för flera format. Som standard kommer alla format uppdateras.

SEARCH

calibredb search [options] sökuttryck


Sök i biblioteket efter den angivna söktermen och återge en kommaseparerad lista med bok-id:er som matchar sökuttrycket. Utmatningsformatet är användbart för att mata in andra kommandon som accepterar en lista med id:er som inmatning.

Sökuttrycket kan vara vad som helst från calibres kraftfulla sökfrågespråk, till exempel: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

När du skickar argument till calibredb som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--limit, -l
Högsta antalet resultat att återge. Standard är alla resultat.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
juli 09, 2021 5.23.0