Scroll to navigation

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

NAME

calibredb - calibredb

calibredb command [options] [arguments]


calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • GLOBAALSED VALIKUD
 • list
 • add
LISAMINE KAUSTADEST

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB SÄTTED

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

GLOBAALSED VALIKUD

näita seda veateadet ja välju

Path to the calibre library. Default is to use the path stored in the settings. You can also connect to a calibre Content server to perform actions on remote libraries. To do so use a URL of the form: http://hostname:port/#library_id for example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is the library id of the library you want to connect to on the Content server. You can use the special library_id value of - to get a list of library ids available on the server. For details on how to setup access via a Content server, see https://manual.calibre-ebook.com/et/generated/et/calibredb.html.

Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file, use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them or use quotes for your shell.

Kasutajanimi calibre Sisuserveriga ühendumiseks

näita programmi versiooninumbrit ja välju

LIST

calibredb list [suvandid]


Loetle kõik calibre andmebaasis olevad raamatud.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Sordi tulemusi tõusvas järjekorras

The fields to display when listing books in the database. Should be a comma separated list of fields. Available fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Default: title,authors. The special field "all" can be used to select all fields. In addition to the builtin fields above, custom fields are also available as *field_name, for example, for a custom field #rating, use the name: *rating

Generate output in JSON format, which is more suitable for machine parsing. Causes the line width and separator options to be ignored.

The maximum number of results to display. Default: all

The maximum width of a single line in the output. Defaults to detecting screen size.

Eesliide kõikidele failiradadele. Vaikimisi sätteks on täielik rada kogu kaustani.

Filter the results by the search query. For the format of the search query, please see the search related documentation in the User Manual. Default is to do no filtering.

Sõne, millega väljad eraldada. Vaikimisi on selleks tühik.

Väli, mille põhjal tulemusi järjestada. Saadaovallevad väljad: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Vaikimisi: id

ADD

calibredb add [suvandid] fail1 fail2 fail3 ...


Lisa määratletud failid raamatuna andmebaasi. Määrata saab ka kaustad, vaata allolevaid kaustaga seotud suvandeid.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Määra lisatud raamatu(te) autorid

Rada selle raamatu jaoks kasutatava kaanepildini

Lisa andmebaasi raamatud isegi siis, kui need on juba olemas. Võrdlus teostatakse raamatute pealkirja põhjal.

Lisa tühi raamat (Raamat ilma formaatideta)

Määra selle raamatu identifikaatorid, näiteks -I asin:XXX -I isbn:YYY

Määra lisatud raamatu(te) ISBN

Komaeraldusega loend keeltest (parim on kasutada ISO639 keelekoode, kuigi ära võidakse tunda ka mõned keelenimed)

Määra lisatud raamatu(te) sari

Määra lisatud raamatu(te) järjenumber sarjas

Määra lisatud raamatu(te) sildid

Määra lisatud raamatu(te) pealkiri

LISAMINE KAUSTADEST

Sätted raamatute kaustadest lisamise juhtimiseks. Vaikimisi lisatakse ainult tuntud e-raamatu failitüübi laiendiga failid.

Failinime (glob) muster, sellele mustrile vastavad failid lisatakse kaustadest failide skannimisel, isegi kui need ei ole tuntud e-raamatute faili tüübid. Saab mitme mustri jaoks määratleda mitu korda.

Failinime (glob) muster, sellele mustrile vastavaid faile eiratakse kaustadest failide skannimisel. Saab mitme mustri jaoks määratleda mitu korda. Näiteks: *.pdf eirab kõiki pdf-faile

Eelda, et igas kaustas on ainult üks loogiline raamat ja kõik selles olevad failid on tolle raamatu erinevad e-raamatu formaadid

Töötle kaustu rekursiivselt

REMOVE

calibredb remove ids


Remove the books identified by ids from the database. ids should be a comma separated list of id numbers (you can get id numbers by using the search command). For example, 23,34,57-85 (when specifying a range, the last number in the range is not included).

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Ära kasuta prügikasti

ADD_FORMAT

calibredb add_format [options] id ebook_file


Add the e-book in ebook_file to the available formats for the logical book identified by id. You can get id by using the search command. If the format already exists, it is replaced, unless the do not replace option is specified.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Ära asenda formaati, kui see on juba olemas

REMOVE_FORMAT

calibredb remove_format [options] id fmt


Remove the format fmt from the logical book identified by id. You can get id by using the search command. fmt should be a file extension like LRF or TXT or EPUB. If the logical book does not have fmt available, do nothing.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

calibredb show_metadata [options] id


Show the metadata stored in the calibre database for the book identified by id. id is an id number from the search command.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Prindi metaandmed OPF-vormis (XML)

SET_METADATA

calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]


Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by id from the OPF file metadata.opf. id is an id number from the search command. You can get a quick feel for the OPF format by using the --as-opf switch to the show_metadata command. You can also set the metadata of individual fields with the --field option. If you use the --field option, there is no need to specify an OPF file.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

The field to set. Format is field_name:value, for example: --field tags:tag1,tag2. Use --list-fields to get a list of all field names. You can specify this option multiple times to set multiple fields. Note: For languages you must use the ISO639 language codes (e.g. en for English, fr for French and so on). For identifiers, the syntax is --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. For boolean (yes/no) fields use true and false or yes and no.

Loetle metaandmete väljanimed, mida saab suvandiga --field kasutada

EXPORT

calibredb export [options] ids


Export the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export operation saves all formats of the book, its cover and metadata (in an opf file). You can get id numbers from the search command.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Ekspordi kõik raamatud andmebaasis, eirates id-de loendit.

Normally, calibre will convert all non English characters into English equivalents for the file names. WARNING: If you turn this off, you may experience errors when saving, depending on how well the filesystem you are saving to supports unicode. Selle lüliti määratlemine keelab selle käitumise.

Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book files. Selle lüliti määratlemine keelab selle käitumise.

Normally, calibre will update the metadata in the saved files from what is in the calibre library. Makes saving to disk slower. Selle lüliti määratlemine keelab selle käitumise.

Normally, calibre will write the metadata into a separate OPF file along with the actual e-book files. Selle lüliti määratlemine keelab selle käitumise.

Comma separated list of formats to save for each book. By default all available formats are saved.

Report progress

Asenda tühikud allkriipsudega.

Ekspordi kõik raamatud ühte kausta

The template to control the filename and directory structure of the saved files. Default is "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" which will save books into a per-author subdirectory with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

Kuupäevade näitamise vorming. %d - päev, %b - kuu, %m - kuu järjekorranumber, %Y - aastaarv. Vaikimisi säte: %b, %Y

Ekspordi raamatud määratud kausta. Vaikimisi on .

Teisenda rajad väiketähtedesse.

CATALOG

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]


Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Comma-separated list of database IDs to catalog. If declared, --search is ignored. Default: all

Filter the results by the search query. For the format of the search query, please see the search-related documentation in the User Manual. Default: no filtering

Näita üksikasjalikku väljundi teavet. Kasulik veaotsingul

EPUB SÄTTED

Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified directory. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Kaasa kataloogis sektsioon 'Autorid'. Vaikimisi: 'False' Rakendub: AZW3, EPUB, MOBI väljundformaadid

Kaasa kataloogis sektsioon 'Kirjeldused'. Vaikimisi: 'False' Rakendub: AZW3, EPUB, MOBI väljundformaadid

Kaasa kataloogis sektsioon 'Žanrid'. Vaikimisi: 'False' Rakendub: AZW3, EPUB, MOBI väljundformaadid

Kaasa kataloogis sektsioon 'Hiljuti lisatud'. Vaikimisi: 'False' Rakendub: AZW3, EPUB, MOBI väljundformaadid

Kaasa kataloogis sektsioon 'Sarjad'. Vaikimisi: 'False' Rakendub: AZW3, EPUB, MOBI väljundformaadid

Kaasa kataloogis sektsioon 'Pealkirjad'. Vaikimisi: 'False' Rakendub: AZW3, EPUB, MOBI väljundformaadid

Sektsiooni 'Žanrid' allika väli. Vaikimisi: 'Sildid' Rakendub: AZW3, EPUB, MOBI väljundformaadid

Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with Comments [before|after] Placement of notes with respect to Comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and Comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

SAVED_SEARCHES

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)


Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name that already exists, it will be replaced.

Syntax for adding:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax for removing:

calibredb saved_searches remove search_name

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

calibredb add_custom_column [options] label name datatype


Create a custom column. label is the machine friendly name of the column. Should not contain spaces or colons. name is the human friendly name of the column. datatype is one of: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

A dictionary of options to customize how the data in this column will be interpreted. This is a JSON string. For enumeration columns, use --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" There are many options that can go into the display variable.The options by column type are: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations The best way to find legal combinations is to create a custom column of the appropriate type in the GUI then look at the backup OPF for a book (ensure that a new OPF has been created since the column was added). You will see the JSON for the "display" for the new column in the OPF.

See veerg talletab sildi-laadseid andmeid (s.t. mitu komaga eraldatud väärtusi). Kasutatav ainult juhul, kui andmetüüp on tekst.

CUSTOM_COLUMNS

calibredb custom_columns [suvandid]


Loetleb saadaolevad kohandatud veerud. Näitab veeru silte ja id-sid.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Näita iga veeru üksikasju.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

calibredb remove_custom_column [options] label


Remove the custom column identified by label. You can see available columns with the custom_columns command.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Ära küsi kinnitust

SET_CUSTOM

calibredb set_custom [options] column id value


Set the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids using the search command. You can get a list of custom column names using the custom_columns command.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

If the column stores multiple values, append the specified values to the existing ones, instead of replacing them.

RESTORE_DATABASE

calibredb restore_database [options]


Restore this database from the metadata stored in OPF files in each directory of the calibre library. This is useful if your metadata.db file has been corrupted.

WARNING: This command completely regenerates your database. You will lose all saved searches, user categories, plugboards, stored per-book conversion settings, and custom recipes. Restored metadata will only be as accurate as what is found in the OPF files.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Really do the recovery. The command will not run unless this option is specified.

CHECK_LIBRARY

calibredb check_library [options]


Perform some checks on the filesystem representing a library. Reports are invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Väljund CSV-s

Comma-separated list of extensions to ignore. Default: all

Comma-separated list of names to ignore. Default: all

Comma-separated list of reports. Default: all

LIST_CATEGORIES

calibredb list_categories [options]


Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the tags pane.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Comma-separated list of category lookup names. Default: all

Väljund CSV-s

Loodava CSV-faili tüüp. Valikud: excel, excel-tab

Output only the number of items in a category instead of the counts per item within the category

The maximum width of a single line in the output. Defaults to detecting screen size.

BACKUP_METADATA

calibredb backup_metadata [options]


Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books directory. This normally happens automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the --all option.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is changed.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Tavaliselt töötab see käsk ainult vananenud OPF-failidega raamatutel. See säte paneb selle töötama kõikidel raamatutel.

CLONE

calibredb clone path/to/new/library


Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

calibredb embed_metadata [options] book_id


Update the metadata in the actual book files stored in the calibre library from the metadata in the calibre database. Normally, metadata is updated only when exporting files from calibre, this command is useful if you want the files to be updated in place. Note that different file formats support different amounts of metadata. You can use the special value 'all' for book_id to update metadata in all books. You can also specify many book ids separated by spaces and id ranges separated by hyphens. For example: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Uuenda metaandmeid ainult määratletud formaatide failides. Mitme formaadi jaoks määratle see mitu korda. Vaikimisi uuendatakse kõiki formaate.

SEARCH

calibredb search [options] search expression


Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: author:asimov title:robot

Alati kui edastad programmile calibredb tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Tagastatavate tulemuste suurim arv. Vaikesätteks on kõik tulemused.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

November 29, 2019 4.5.0