Scroll to navigation

IPCRM(1) Polecenia użytkownika IPCRM(1)

NAZWA

ipcrm - usuwa określone zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcrm [options]

ipcrm {shm|msg|sem} id...

OPIS

ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji międzyprocesowej Systemu V (IPC) oraz skojarzone z nimi struktury danych. Aby usunąć takie obiekty, należy być superużytkownikiem lub twórcą albo właścicielem obiektu.

Są trzy typy obiektów IPC Systemu V: pamięć dzielona, kolejki komunikatów i semafory. Usuwanie obiektu typu kolejka komunikatów lub semafor jest natychmiastowe (niezależnie od tego, czy jakiś proces wciąż trzyma identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu pamięć współdzielona jest usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie połączone procesy odłączą (shmdt(2)) ten obiekt z ich wirtualnej przestrzeni adresowej.

Obsługiwane są dwa style składni. Stara, historyczna składnia linuksowa składa się trzyliterowego słowa kluczowego, określającego, jakiej klasy obiekt ma być usunięty, po którym następuje jeden lub więcej identyfikatorów IPC obiektów tego typu.

Składnia zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub więcej obiektów wszystkich typów w pojedynczym wywołaniu. Obiekty mogą być określone albo przez klucz, albo przez identyfikator (patrz niżej). Zarówno klucze, jak i identyfikatory mogą być podane w postaci dziesiętnej, szesnastkowej (zaczynającej się od "0x" lub "0X") lub ósemkowej (zaczynającej się od "0").

Szczegóły usuwania są opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2). Identyfikatory i klucze można znaleźć, używając polecenia ipcs(1).

OPCJE

-a, --all [shm] [msg] [sem]
Usuwa wszystkie zasoby. Gdy poda się argument, usunięcie dotyczy tylko podanego typu zasobów. Uwaga! Nie należy używać -a jeśli nie jest się pewnym jaka będzie reakcja oprogramowania używającego zasobów na brakujące obiekty. Część programów tworzy te zasoby przy starcie i może nie obsługiwać nieoczekiwanego ich zniknięcia.
-M, --shmem-key klucz-pam-dziel
Usuwa segment pamięci dzielonej utworzony z kluczem-pam-dziel, gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.
-m, --shmem-id id-pam-dziel
Usuwa segment pamięci dzielonej identyfikowany przez id-pam-dziel, gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.
-Q, --queue-key klucz-komunik
Usuwa kolejkę komunikatów utworzoną z kluczem-komunik.
-q, --queue-id id-komunik
Usuwa kolejkę komunikatów identyfikowaną przez id-komunik.
-S, --semaphore-key klucz-semafora
Usuwa semafor utworzony z kluczem-semafora.
-s, --semaphore-id id-semafora
Usuwa semafor identyfikowany przez id-semafora.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.
-h, --help
Wyświetla pomoc i wychodzi.

UWAGI

W swojej pierwszej implementacji linuksowej, ipcrm używało przestarzałej składni pokazanej w drugim wierszu SKŁADNI. Od tego czasu została dodana funkcjonalność obecna w innych implementacjach *niksowych, mianowicie możliwość usuwania zasobów przez podanie klucza (a nie tylko identyfikatora) oraz zgodność składni polecenia. Dla zachowania wstecznej zgodności poprzednia składnia jest wciąż obsługiwana.

ZOBACZ TAKŻE

ipcs(1), ipcmk(1), msgctl(2), msgget(2), semctl(2), semget(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcrm jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.

lipiec 2014 util-linux