Scroll to navigation

POW(3) Podręcznik programisty Linuksa POW(3)

NAZWA

pow, powf, powl - funkcja potęgowa

SKŁADNIA

#include <math.h>

double pow(double x, double y);

float powf(float x, float y);
long double powl(long double x, long double y);

Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

powf(), powl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają wartość x podniesioną do potęgi y.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość x podniesioną do potęgi y.

Jeżeli x jest wartością skończoną mniejszą niż 0 i y jest wartością skończoną niebędącą liczbą całkowitą, występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest 0.0.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych niżej, jeżeli x lub y wynosi NaN, to wynikiem jest również NaN.

Jeśli x wynosi +1, to wynikiem jest 1.0 (nawet gdy y wynosi NaN).

Jeśli y wynosi 0, to wynikiem jest 1.0 (nawet gdy x wynosi NaN).

Jeśli x wynosi +0 (-0) i y jest nieparzystą liczbą całkowitą większą od 0, to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x wynosi 0 i y jest większe od zera, ale nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, to zwracane jest +0.

Jeśli x wynosi -1 i y jest dodatnią lub ujemną nieskończonością, to wynikiem jest 1.0

Jeśli wartość bezwzględna x jest mniejsza niż 1 i y jest ujemną nieskończonością, to wynikiem jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1 i y jest ujemną nieskończonością, to wynikiem jest +0.

Jeśli wartość bezwzględna x jest mniejsza niż 1 i y jest dodatnią nieskończonością, to wynikiem jest +0.

Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1 i y jest dodatnią nieskończonością, to wynikiem jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest nieparzystą liczbą całkowitą mniejszą od 0, to zwracane jest -0.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest mniejsze od 0 i nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest nieparzystą liczbą całkowitą większą od 0, to zwracana jest ujemna nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest większe od 0 i nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności i y jest mniejsze od 0, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności i y jest większe od 0, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe +0 lub -0 oraz y jest nieparzystą liczbą całkowitą mniejszą od 0, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z takim samym znakiem, jak znak x.

Jeśli x jest równe +0 lub -0 oraz y jest mniejsze od 0, ale nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x jest ujemne, a y jest liczbą skończoną, ale niecałkowitą
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Błąd bieguna: x wynosi zero, a y jest ujemne
errno jest ustawiane na ERANGE (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
pow(), powf(), powl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W systemach 64-bitowych, pow() może być ponad 10 000 razy wolniejsze w przypadku pewnych (rzadkich) wartości niż dla innych pobliskich wartości. Dotyczy to tylko pow(), ale już nie powf() i powl().

W wersji 2.9 i wcześniejszych biblioteki glibc w razie wystąpienia błędu bieguna errno jest ustawiane na EDOM zamiast na ERANGE, jak tego wymaga standard POSIX. Zostało to poprawione w wersji 2.10 biblioteki glibc.

Jeżeli x jest ujemne, to dla dużych ujemnych lub dodatnich wartości y funkcje zwracają NaN z errno ustawionym na EDOM i generują wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID). Na przykład dla pow() można zaobserwować to zachowanie, jeśli wartość bezwzględna z y jest większa niż około 9.223373e18.

W wersji 2.3.2 i wcześniejszych biblioteki glibc, w przypadku wystąpienia przepełnienia w górę lub w dół, pow() generuje wyjątek przepełnienia oraz niewłaściwy wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID)

ZOBACZ TAKŻE

cbrt(3), cpow(3), sqrt(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15